sapidadam

قحط سال عشق و عاطفه
دوشنبه, 01.01.2018, 09:06pm (GMT)

    غفار عریف

به جان باختگان بیگناه 

حمله ی انتحاری امروز در 

شهر کابل

قحط سال عشق و عاطفه!

و باز نسل ابلهان شب پرست، در این روز تلخ و بی فروغ و در این قحط سال عشق و عاطفه، در سرزمین مان که زندگی کردن ماتم است و دوست داشتن گناه بزرگ و نابخشودنی؛ سینه ی روز را به طرز وحشتناک و مرگبار شگافتند و در یک گوشه ی از باغ زندگی، خرمن هستی را به آتش کشیدند و شماری از انسانها را که به دنبال آرامش و امنیت تا نا کجا آباد سرگردان بودند، در خون شناور ساختند و از شمار دیگری حق زیستن در سلامتی جسمی و روانی را ربودند.

فکر می شد که شاید روزی در این سرزمین بلا کشیده و پر از وحشت و دهشت و آتش و خون و دود و باروت، بهار با درفش خوشبختی بیاید و ارمغان عشق و عاطفه با خود بیاورد که تاریکی شب دیگر مجال خشکاندن گل های قشنگ و غنچه های نو شگفته را نداشته باشد؛ اما مکاره های بی آزرم که غیر قانونی و غیر حقوقی بر سریر قدرت و ثروت و فرمانروایی لمیده اند، به لحاظ برتری جویی تیره و تباری و تمامیت خواهی و انحصار گری، کلیه دروازه های ورودی را به روی بهار عشق و امید بسته اند و روزنه ها را با پرده های سیاه و ضخیم پوشانده اند و صدای کسانی را که پی روشنایی و رخشندگی روان هستند، به گلوله تعصب می بندند.

نفرین به زور گویان و پادو های آدمکش و دهشت افگن آنان!

(پایان )

۲۸ / ۱۲ / ۲۰۱۷