sapidadam

فرخنده باد پنجاه و سومین سالروز پایه گذاری حزب دموکراتيک خلق افغانستان
دوشنبه, 01.01.2018, 09:08pm (GMT)


  پیام شاد باش کمیته فعالین 

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان 


فرخنده باد پنجاه و سومین سالروز پایه گذاری

حزب دموکراتيک خلق افغانستان


هم میهنان گران ارج، رفقا و دوستان عزیز! 

با صداقت و صمیمیت پرشور و انقلابی، سالروز بنیاد گذاری ح. د. خ. ا، حزب رزمندگان و جان باختگان راه آزادی - دموکراسی - صلح  - ترقی  - عدالت و پیشرفت اجتماعی را به همگان از ته دل شاد باش گفته، پیروزی مردم شرافتمند کشور را در مبارزه بر حق علیه نیرو های ارتجاعی و دهشت افگن ( درونی  و بیرونی) و امپریالیسم جهانی، خواهانیم.

همچنان روان همه ی جان باختگان گلگون کفن میهن و رزمندگان حزب مان که سر دادند و سنگر رها نکردند، شاد باد و به کلیه معلولین، معیوبین و باز ماندگان با ایمان شهدای راه آزادی - دموکراسی - عدالت - ترقی و پیشرفت اجتماعی درود بی پایان می فرستیم.

رفقا و دوستان عزیز! 

تأسیس ح. د.خ.ا در یازدهم جدی ۱۳۴۳خ( یکم جنوری ۱۹۶۵م) بر بنیاد خطوط روشن پیکار میهن دوستانه ی ضد استبدادی و ضد استعماری نیرو های ملی و مترقی افغانستان، یک رویداد بزرگ سیاسی و تاریخی بود که وطن ما را برای نخستین بار وارد مرحله نوین کار و پیکار انقلابی و شکل گیری تحول های سیاسی بر اساس تفکر مبارزه ی طبقاتی و اندیشه های رهایی بخش ملی، نمود. 

آشکارا  ست که در آن زمان، زحمتکشان و کلیه نیرو های ملی و دموکراتیک طرفدار آزادی، صلح، ترقی، عدالت و پیشرفت اجتماعی ضرورت به میان آمدن یک نهاد سیاسی متشکل، سازمانده و رهبری کننده ی پیکار انقلابی را به منظور سمت دهی درست و بهتر فعالیت های سیاسی وطن پرستان، با گوشت و پوست خود درک و لمس می کردند.همین نیازمندی تشکیل ح.د.خ.ا را مدلل می سازد. 

ح. د. خ.ا از آغاز مبارزه ی سیاسی پیوسته برای آزادی، دمکراسی، صلح، ترقی، پیشرفت و عدالت اجتماعی، همزیستی مسالمت آمیز، وحدت و همبستگی برادرانه ی مردم افغانستان بر پایه ی تساوی حقوق میان همه ی ملیت ها و اقوام ساکن در سرزمین آزاده و سربلند مان؛ با شهامت و دلیری رزمیده و در دفاع و پاسداری از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، قربانی های بی شماری داده است. بنابران نام ح.د.خ.ا با روند مبارزه ی وطن پرستان افغانستان علیه ارتجاع، استبداد، استعمار، استثمار، امپریالیسم، انواع تبعیض و ظلم و بیداد گری پیوند نا گسستنی دارد.

بگذار با ارج گذاشتن به سنن پر افتخار مبارزه ی سیاسی دلیر مردان میهن مان، در بزرگ داشت از پنجاه و سومین سالروز ح.د.خ.ا، یکبار دیگر به همرزمان صدیق و وفادار به آرمان های سترگ وانسان دوستانه ی حزب محبوب خویش یاد آوری نماییم که چراغ خانه مشترک مان( ح.د.خ.ا) تنها در وحدت وهمبستگی، صداقت و همدلی رزمجویانه ی همه پیکار جویان انقلابی، در راه رهايی از همه انواع ستم ( طبقاتی ـ ملی ـ جنسيتی ـ مذهبی ـ استعماری...)، فروزان تر و آغوش گرم و پر مهر آن گرم تر و پر محبت تر خواهد بود. 

زنده باد ح.د.خ.ا، حزب زحمتکشان افغانستان!

مرگ بر دشمنان داخلی و خارجی وطن و مردم افغانستان!

کمیته فعالین

ح.د.خ.ا