چهار شنیه, 08.15.2018, 08:41am (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز(بخش چهارم) ; " شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار" ; فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه ; اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي) ; پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
 » اخبار افغانستان
 » اخبار جهان
 » اخبار علمی
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
اخبار » اخبار افغانستان
 
به بهانه ی"جایگزینی افراد نزدیک به امریکا درارگان های نیروهای مسلح کشور"
دوشنبه, 07.23.2018, 07:37pm (GMT)


دکتر سید احمد جهش

به بهانه ی"جایگزینی افراد نزدیک به امریکا درارگان های نیروهای مسلح کشور"

23 جولای 2018 ترسائی

باید خاطر نشان ساخت که کادرهای پخته وباتجربه قوای مسلح سابقه ی افغانستان اشخاص وطندوست، پاک وشجاع بودند که از اسرار واهداف نهان اشغال وخیانت دولت دست نشانده اطلاع نداشتند ومردانه واربخاطردفاع ازمردم با تروریزم جنگیدند. ولی هیچگاهی تسلیم اشغال نه شده و سرتسلیم فرود نیاوردند. چنانچه یکی ازصاحب منصبان متقاعد برایم گفت که " کوشش کردند که مارا ازخود بسازند؛ ولی دیدند که ما ازآنها نمی شویم؛ بنابران مارا تقاعد دادند.".

البته طبعیست که اشغال دست پرورده های خودرا معمولاً به روحیه خیانت بوطن وسرسپرده گی به استعمار، تربیه می کنند وبه هرجای نصب می نمایند.

این موضوع یعنی تعویض افراد صادق باخاین یک مصیبت است. اما اشغال واستعماریعنی امریکا وانگلیس مصیبت های بسا بزرگتر را بالای مردم بی دفاع افغانستان نازل کرده اند که ذیلن تشریح می شود.

 ازسالهای متمادی به این سو هماره خدمت هموطنان خود نوشته ام که منشأ و ریشه ی همه مفاسد، جنگ وبربادی، ترور وانتحار، بیکاری وگرسنگی، وطن گریزی وبی وطنی ما تنها وتنها انگلیس- ایالات متحده امریکا و اجیرک هایش درناتو، پاکستان وعربستان سعودی میباشد. بنابران تا به حضورنظامی خارجی خاتمه داده نشود افغانستان روی صلح وآرامی را نخواهد دید.

گرچه همه میدانند؛ باآنهم به طورمختصریادآوری میکنم اینکه امریکا وشرکاء اززمان روانشاد داوود خان تا امروزبا استفاده ازاسلام، وطن مارا توسط تروریستان ونوکران رنگارنگ خود برباد وهموطنان مارا قتل عام نموده است.

امروز انگریز- امریکا به مثابه دول استعماری، کاملن افغانستان رادراشغال خود داشته به اهداف دورو نزدیک جیوپولیتیک وجیواکانومیک خودموفق ونایل شده اند. اهداف مذکوربا امضای کپیتلیاسیون یعنی تسلیم بلاقید وشرط افغانستان به انگریز- امریکا توسط اشخاص وطنفروش وپلیدی مانند اتمر- غنی و کرزی و چاکر عبدالله درموجودیت یک عده خاینین دگردرمجلس تضمین گردید.

آنکه می گویند غرب درافغانستان ناکام است کاملن یک تبلیغ استعماریست تاخشم مردم افغانستان را فرونشانند. الیگارشی غرب برای آنچه به افغانستان آمده بودهمه رابدست آورد.

موفقیت ودستاوردهای امریکا درافغانستان قرارآتیست:

1 -  حضورنظامی درپایگاه هاییکه امریکا درآرزویش بود.

2 – نصب دولت دست نشانده و ستون پنجم.

3 ـ ایجاد شبکه های وسیع استخباراتی که چون دانه سرطانی پیکرافغانستان را احتوانموده است.

4 – ایجاد، تقویه واستعمال تروریست های نیابتی طالب وداعش برضدمردم افغانستان.

5 – سرقت معادن یورانیوم ولیتیوم وسنگهای قیمتی افغانستان.

6 – مفاد صدهاملیارددالری ازتجارت تریاک افغانستان.

7 – ادامه هرج ومرج مدیریت شده وادامه جنگ تا آخرین تبعه افغانستان وبعدا تاراج افغانستان بااستفاده ازکارگران پاکستانی، هندی وچینائی (شاید این تعامل پنجاه سال دیگر را دربرگیرد).

بخاطرنجات چه بایدکرد؟

میگویند نجات غرق شونده بدست خودش است. هیچکس کمک نمیکند. حتی سیاسون همسایه های ما  پولهایشان دربانک های امریکا و سایر کشور های غربی واعضای فامیل شان در غرب زندگی وتحصیل می کنند. گرچه اکنون غرض فریب مردم شان دریک جنگ زرگری با امریکا قراردارند وازتعزیرات اقتصادی نفع می برند؛ اما اشغال افغانستان را توسط انگریز و امریکا ومتحدینش خوشآمدید ولبیک گفته اند.

ازرهبران به اصطلاح جهادی نیزامیدی نداشته باشید. آنها چهره های مسخ شده اند. استخبارات خارجی اسناد زیادی ارائه خواهند کرد تا واقعیت آنها را نزد مردم افشاء نمایند.

عناصراشغال افغانستان عبارت اند ازنیروهای اشغالگرانگریزی- امریکائی وشرکای معلوم الحال شان، طالبان وداعش، حکومت دست نشانده ورهبران به اصطلاح جهادی ملیتهای مختلفه افغانستان.

 برای توضیح بهترمی خواهم بگویم که همه عناصراشغال دریک دایره معیوبه موقعیت دارند. همه لازم وملزوم یکدیگراند. ازاینرو نابودی یکی سبب فنای دگرمی شود. بطورمثال اگرطالب نابودشود امریکا ـ انگریز باید افغانستان راترک کند. واگرانگریز- امریکا برود طالب منبع تمویل خودرا ازدست داده سرکوب میگردد. به همین ترتیب حکومت دست نشانده بدون انگریز- امریکا ورهبران به اصطلاح جهادی بدون دولت دست نشانده مجبوراند به طرف میدان های هوائی عجله نمایند. زیرا ملت قتل ها وسرقت های شان رانخواهند بخشید.

بر مبنای همین فکتور ها همه عناصردایره معیوبه یک دیگر شان راحمایت می کنند و هرازگاهی که فغان مردم ازقتل وقتال وبی امنیتی و فقر و تنگدستی به آسمان بلند می شود، عناصردایره معیوبه باایجاد کنفرانس های صلح دروغی وساختگی اینجا و انجا پرداخته و بیشرمانه آتش بس یکطرفه اعلان می کنند تا آتش خشم مردم را فرو نشانند.

ازسالها بدین سو با ایجاد شورای صلح قلابی به چشم مردم خاک می زنند. آنهاهمه پیچ موره های اشغال اند. اینجاست که نه عطا محمد نور ونه هیچ یک ازجهادی ها شعارسرنگونی رژیم مستعمراتی ودست نشانده را نداده اند. زیرا رژیم ازخودشان است وهمه نوکران یک باداراند.

 به اساس آنچه نگاشته شد ازتمام ملیت های افغانستان توقع می رود تا رهبران شانرا ازبالای گرده های خود به بیلرهای کثافات بیندازند. زیرا تجربه نشان داد که هیچ کدام شان لیاقت رهبری مردم راندارند.آزموده را آزمودن خطاست!

مردم باید بدانند که اشتراک درانتخابات استعماری، ساختگی ودروغی مانند گذشته به نفع مردم نبوده به دوام اشغال واستعماروادامه جنگ، دزدی وتاراج کمک می نماید. بناءً باید ازبین خود صادق ترین، وطندوست ترین، داناترین، شجاع ترین ومردم دوست ترین تان را منحیث رهبر و نماینده خود انتخاب نموده تحت شعارآزادی، استعفای غنی وخروج نیروهای خارجی از افغانستان، مبارزه صلح آمیز وقهرآمیز تان را آغازنمائید.

نصب افسران خاین به وطن وطرفدارمنافع اشغالگران به وزارت های به اصطلاح دفاع، داخله وامنیت ازیکطرف وشلیک نیروهای دولتی به روی افراد ملکی غیرمسلح درکابل وفاریاب  خصلت ضد مردمی نیروهای امنیتی رابرملاساخت. بنابران باقاطعیت می توان گفت که نیروهای امنیتی افغانستان اجیرانی اند که به خاطردفاع ازمنافع غرب استخدام شده اند.

ازاینروازتمام سربازان وافسران وطندوست وآزادیخواه وطن محبوب ماافغانستان توقع میرود تاباسلاحهای دست داشته شان اجیری بیگانه را ترک نموده به دهات وقریه های مادری خود رفته درصف مردم ورهبران آزادیخواه ووطندوست خود قرار گیرند وباایجاد گروپهای مبارزین رهایی بخش دردل ودامان ودره های پرغرورهندوکش، بابا وسپن غرازنظرهاپنهان ووقتن فوقتن قلب تروریستان و حامیان معلوم الحال شان  را در هرکجایی از میهن خنجر زده، حماسه آفریده وطن ومردم خودرا از یوغ استعمار و تروریزم نجات دهند.

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین دیگر:
دولت و دولتمداران یکی از فکتور اساسی بحران "خطرناک" افغانستان (07.16.2018)
عموسام (07.16.2018)
افغانستانی‌ها برای ترک ایران صف کشیدند! (07.16.2018)
طالبان صلح می خواهند یا امارت؟ (06.24.2018)
خط مشى سوسیالیسم كارگرى پس از خیزش دیماه ٩٦ (06.24.2018)
اطلاعیه مطبوعاتی گزارش‌گران بدون مرز (06.24.2018)
با نام دين، تجاوز پيوسته می کند (06.24.2018)
بيست و ششم دلو بازخوانى کدام حماسه تاريخ بشريت (02.20.2018)
جنگ افغانستان، طولانی‌ترین جنگ در تاریخ آمریکا (02.20.2018)
پيش زمينه های گسيل نيروهای نظامی اتحاد شوروی به افغانستان (02.13.2018)