sapidadam

شما «حضرات» با این «یال و کوپال»،زورتان به شش کارگر «دست بسته» فولاد میرسد!!؟
دوشنبه, 07.02.2018, 06:51pm (GMT)


شما «حضرات» با این «یال و کوپال»،زورتان به شش کارگر «دست بسته» فولاد میرسد!!؟باید فورا" آزادشان کنید!                                           

رحمان گلچهره

شرم از این وقاحت «قهرمانانه» شما ،خجالت میکشد.

از وکیل و وزیر و والی ،تا رئیس قشون و قضا و...،همه وهمه گشتید تا بالاخره شش کارگر فولاد خوزستان را «بجرم تخریب اموال» دفتر بگیرید وببندید و حبس شان کنید ...!

اگر در گذشته ،کارگران را به بهانه و هزار دوز وکلک میگرفتید،میبردید،میزدید تا دست به سفره شان برید و غارتشان کنید،

مدتهاست سرمایه و شما شرکا و مدافعانش،به جنگی آشکار،نابرابر و بیشرمانه علیه هست و نیست ما کارگران و همه نیروی کارمزدی در ایران روی آورده اید،

علنا" دست در دست سرمایه داران، با تمام ارکان و نهادهای اعمال قدرت تان در برابر اعتراضات و اعتصابات برحق ما کارگران علیه جهنمی که با قوانین و فقر مزد و غارت حقوق های معوقه که بر ما روا داشته اید،با گستاخی قد علم کرده اید،

ماه هاست کارگران فولاد خوزستان معترض این وضعیت اند،ماه هاست در کف جامعه رژه حق خواهی فریاد میکنند و این گورستان فقر را که باخصوصی سازی تشدید و بر سرشان آوار کرده اید ، نمیپذیرند،

شما نیز ماه هاست به عریان ترین و وقیحانه ترین روش ممکن، با وعده های پوچ، با دندان قروچه رفتن و قشون کشی،متحدانه علیه ما به صف شدید و ما را محک زدید.

آقایان حضرات،

این قصه تخریب اموال و حبس شش کارگر فولاد حربه نخ نماشده ای ست،

شما متولیان و مدافعان سرمایه و غارت مزد و سرکوب، بر کوهی از تنفر و انزجار کارگران نشسته اید،

نفرت حاصل از چهل سال تخریب هست و نیست کارگران و همه نیروی کارمزدی،

چهل سال غارت دسترنج و تخریب زیست و منافع انسانی زحمتکش ترین انسان ها و مردم این سرزمین،

درست است که تمام ثروت و خدم و حشم خود را دائم برای غارت جیب و سفره ما کارگران بسیج کرده اید و مدام قشون به صف میکنید، اما کارگران فولاد که هاج و واج تباهی زندگی شان را نظاره نمیکنند،

مگر هپکو و هفت تپه وآذر آب و راه آهن و.....، به نظاره نشسته است،

شما هنوز ترس تان  از ضربه دیروز کارگران حمل و نقل  آشکار است،

خوب نگاه کن،

کارگر، معلم،پرستار ،بازنشسته و قربانی اختلاس و غارت تان ،هر روز کف جامعه است،

غول جنبش در همتنیده عظیم کارگری در برابرتان قد علم کرده است و جامعه معترض علیه فقر معیشت و جهنم زیست شان را دارد بجلو میراند،

آقایان حضرات!

اعتراضات گسترده و سراسری دیماه سال ۹۶، نشان از این داشت که گرسنگان دست بخودکشی نخواهند زد . اعلام نپذیرفتن فقر و فلاکت نظمی بود که شما سازمانش داده و بر گرده کارگران و مردم گذاشته اید،

بار گرانی که نهایتا" از دوش بر زمین خواهند افکند.

آقایان حضرات!

با این «یال و کوپال» زورتان به شش کارگر دست بسته فولاد خوزستان میرسد،

باید محترمانه و فورا" از حبس رهایشان کنید!

@ettehad