سه شنبه, 08.21.2018, 12:00am (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز (بخش پنجم) ; غنی کوچی و باند فاشیستی امریکاییان افغانتبار رسوا میشوند! ; در کشور چه می گذرد؟ ; اشغال وعملکرد آن درافغانستان ; در یاد بود از کوفی عنان!
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » افغانستان
 
نبرد عادلانه علیه القاعده ، طالبان ساخت جرنیل حمید گل و خاشخا شسالاران...
سه شنبه, 10.19.2010, 01:49pm (GMT)

اکادمیسین دستگیر پنجشیری

 

ای میهن من   و  خنجر خاور من

هستی سپر  قاره ء   پهنا  ور من

پیغام   زمان و  زنده گی را   بشنو

از "بام جهان " وچشمه ء باورمن

" فروغ هستی "

 

نبرد عادلانه علیه  القاعده ، طالبان  ساخت  جرنیل حمید گل و

خاشخا شسالاران ، یگانه راه حل  صلح آمیز منازعات  ریشه دار

افغانستان  پاکستان  منطقه وجهان است

 

       مصالحه ( بضم میم وفتح لام وحا  )  واژه ء عربی است درفرهنگهای فارسی به معناهای ؛ باهم صلح کردن  ، آشتی کردن  وسازش کردن  بکار رفته است و پیرامون  معانی لغوی  اصطلاحی دینی وریشه های   تاریخی مصالحه از سوی  بهرمان پژوهشگر جوان   میهن در تارنمای دیدگاه، پژوهشهای سودمند وژرفی انجام یافته است.

       واژۀ مصالحه واقعاً  ریشه ء عربی  تاریخی و دینی داشته و غالبا به معانی  ترک دشمنی میان دو قبیله یا پیروان دودین ،  دوجبهه و  دو جانب درگیر جنگ ،  ازطریق  مشوره ،مباحثه ومذاکره بکار میرفته است و مصلحت  نیز  در زبان عربی به معنای " آنچه مایه ء سود، آسایش وصلاح  و خیر  انسان وکارنیک  " میباشد .

     داکتر نجیب ا لله  واکثریت اعضا دفتر سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان به این معانی لغوی دینی ، عرفی و عامیانه  مصالحه ء ملی  ،  کم وبیش آشنایی داشته اند . 

ولی  حقیقت این بود ه است که :  در آستا ن فروپا شی  اتحاد  شوروی ، سیاست " مصالحه ملی "  نزد گرباچوف  و دکتر نجیب لله ، به هیچ رو ، به مثابه ء   یک مشی سیاسی ستراتیژیک و ملی پایه دار  برای حزب دموکرا تیک خلق  و  دولت جمهوری  افغانستان مطرح  نبود ه است .

        دران برهه ء تاریخ  ، گوربا چوف ، حزب کمونست اتحاد شوروی، احزاب کمونست  کشورهای سوسیالستی  ونظامات سیاسی واجتماعی  کشورهای عضو پیمان وارسا ،  تمامی  دست آوردهای دموکراتیک  وسنن  انقلابی   کارگران  وزحمتکشان خودرا  در یک تند پیچ قهقرایی سیاسی تاریخ و قمار ی خطرناک؛ ولی گذرا   به محافظه کاران نو وکهن امریکا و بریتانیای کبیر  وکشورهای عضو ناتو پاک  باخته بود  ه اند      (   184 ) 

                                                          ----------------------------------------------  (184) بهرمان نجیمی   پژوهش ، تارنمای دیدگاه  پیرامون معانی لغوی دینی تاریخی  مصالحه

 

 

گوربا چوف رهبر حزبی ودولتی شوروی وهمتایان انگلیسی و امریکایی ایشان  از"مصالحه ء ملی "   د کتر نجیب لله ، فقط دو  " ابتکار معجزه آسای   سیاسی !"   را انتظار داشته اند:           نخست ، امضای  اسناد توافقات   " ژنیو" بویژه  امضای  قرارداد  به رسمیت شناختن  مرز استعماری دیورند " ؛

دو دیگر، بازگشت  مطمئن و عبور بدون تلفات جانی ورسوایی تاریخی  قشون   اتحاد  شوروی از دل  ودامان   هندوکش بیدار ،  گذ رگا ه   سا لنگ   واز غرقاب  خشم و خروش مردمان کرانه های آمو واز پل حیرتان    . 

 

         درباره ء  اسناد وتوافقات  ژ نیو: 

                    

      این واقعیتهای تلخ تاریخ را نباید   فراموش کرد  که به هنگام  حضور ونفوذ  قشون شوروی در کشورما  ،  جمهوری پاکستان  رژیم  داکتر  نجیب الله  را به رسمیت  نمی شناخت ؛ نشستها   زیر نظارت مستقیم  "  د یه گو کور دویز " درمقر سازمان ملل  برگزارمیشد.  " دیه گو  کور دویز"  نقش میانجی را بازی میکرد. این مذاکرات از 1884 تا 1988 ع دوام کرد سرانجام در چهاردهم  ماه فبروری سال 1988 میلادی  مجموعه ء اسناد ومدارک  چهارگانه پیرامون صلح  افغانستان در ژنیو  به امضاء رسید.  درزیر این اسنا د  ومدارک  امضای وزیر ان خارجه ء زیرین  به ثبت رسید  :

-         عبدالوکیل وزیر خارجه ء افغانستان 

-         نورانی  وزیر خارجه ء پا کستان

-         شوارد ناد زه   وزیر خارجه ء اتحا د شوری 

-         شولتس  وزیر خارجه ء امریکا

     دراین  اسناد وتوافقات  سخن برسر  افغانستان وپاکستان وعدم دخالت ومداخله ء این دوکشور در امور داخلی یکدیگر  و "احترام به مرزهای شناخته شده ء بین لمللی دومملکت  بازتاب یافته بود ".

      ولی  اداره ء نظامی پاکستان خلاف "   اسناد وتوافقات  ژنیو  "  با الهام ازهمان شعار کهن ومشهور " تفرقه بیفگن وحکومت کن "  استعمارجویان بریتانیای کبیر جنبش واحد مقاومت ملی واسلامی  مردم  مسلمان  افغانستان را  به شکل هفت تنظیم  در آورد ومحیلانه پراگنده ساخت واز رهبران این تنظیمها  بسود  تقویت  قوای مسلح پاکستان  استفاده های آشکار ونهان  ناروا وضد اسلامی به عمل آورد .

      شهر کابل طبق پالیسی  محافظه کاران بریتانیای کبیرو فرماندهی نظامیگران پاکستان   و بر اساس فتوای  حضرت صبغت الله مجددی از چهار آسیاب راکت باران و  ویران شد   .  بیش از  65000 انسان  بیگناه شهر کابل ،  بوسیله را کتهای کور  جنگجویان  حزب اسلامی به شهادت رسید ، کشتی، کشتی مهمات وسلاحهای  مرگبار از کافر ومسلمان به چنگ افتاد  وبه زراد خانه های  پاکستان سرازیر ساخت.  

 

       نزدیک به صدهزار انسان  ومسلمان بی گناه وغیر نظامی کشورما را  معلول ومعیوب کرد واز صف مبارزه کار تولید وزنده گی  پر شور انسانی خارج ساخت ؛ نیروهای که میان مثلث القاعده، تندروان طالبان وتجاوزکاران  ازیکسو  وقربانیان تعرض مدافعان  شهرکابل وجلال آباد   علامت تساوی میگذارند؛ نباید  به سلامت دید وداوری آنان باور کرد

       به هرحال  به قول  شهزاده فیصل ترکی  چهل واند ملیارد دلار ، تنها از سوی عربستان سعودی  در دستر س  ضیا ءالحق رهبر نظامی پاکستان قرارگرفت وبه گاو صندوقهای  نظامیگران  پاکستان سرازیر شد واز گا و غد ود ی هم به خانواده های شهیدان  معلولان   و معیوبان افغانستان   توزیع  نشد.

       به این ترتیب تنظیمهای  گونه گون  تندرو کندرو ،  به افزارهای کند وکهن  اجرای  مقاصد  نظامی وسیاسی  پاکستان ،عربستان سعودی  وبازیگران  بازیهای  بزرگ نو  سیاست نفتخواران  جهان مبدل شد ند.

      این  برههء مناسبات افغانستان وپاکستان  از  دشوار ترین  دوران زنده   گی ومبارزه  مردم  آزادهء میهن ما بود ه است . به باورم  بزرگترین افتخار این برش تاریخ  ، بزرگترین شرمساری و خجلت تاریخی  برای رهبران  سیاسی نظامی  تنظیمی کشورهای پاکستان  امارات  خاورمیا نه ء عربی  ومحافظه کاران کهنه ونو انگلیس  وجامعه ء جهانی  بوده است  (185)

 

 

       به هرحال تا جاییکه  از خاطرات شواردنازده  وزیر امور خارجه  ، ورتنیکوف  معاون لوی درستیز شوروی وکارشناسان  برجسته ء شوروی بروشنی آشکار است، این هردو  وظیفه  به همکاری نیروهای مسلح وحکومت  جمهوری  افغانستان پیروزمندانه پایان یافت .

        به گونه  ای که  هم توافقات واسناد "ژنیو"  بین جمهوری افغانستان  و جمهوری اسلامی پا کستا ن  به تاریخ  26 حمل  1367 خورشیدی  به ا مضا ء رسید  وهم به تاریخ 27 دلو  1367 برابر به  15فبروری  1989 ع  آخرین سرباز اتحادشوروی ، از پل حیرتان  بدون هیچگونه تلفات جانی عبور توانست و قطعات شوروی  به سرنوشت مرگبار سربازان جنگ اول  انگلیس( در شباخون های  خورد کابل – جلال آباد ،)   گرفتار ، تارومار و خاطرات شکست تلخ اول جنوری  1842ع  سربازان انگلیس  درسال 1367 خورشیدی نه تنها بر قشون سرخ شوروی تکرار نشد؛ بل این بار   توافقات واسناد "  ژ نیو "  محترم شمرده شد.  صوفی  پاینده  با  باجگیران  مسلح حزب  اسلامی حکمتیار دردره ء باجگاه  نیزبه ابتکار پلنگینه پوشان  فرمانده احمدشاه  خلع سلا ح گردید وفرایند گذار صلح آمیز قشون شوروی ازپل حیرتان  آهنگ شتابنده و شگفتی  انگیز یافت.

    ورنتسو ف سفیر کبیر شوروی درکابل، ورتنیکوف معاون لوی درستیز شوروی، شواردنازده وزیرامور خارجه و کریچکوف  وزیر امنیت دولت اتحاد شوروی و دکتر نجیب لله  وهواداران  آشکار وپنهان  او همه  وهمه  به همین تصورات   ضد دموکراتیک وضد مصالح دراز مدت ملی مردم افغانستان زیرنام مصالحه ملی عملا  با پیشوایان طریقه های نقشبندی ،  قا دری ، حزب اسلامی حکمتیار ودیگر  رهبران   تنظیمهای  تندرو ، شاه  مخلوع ( محمد ظاهر ) وشاه قلی ها ،  نظامیگران  پاکستا  ن، ایران آخوندی ، بریتانیای کبیر، امریکا ، عراق  لیبیا  ،  بدون  کسب  هیچگونه  امتیاز سیاسی  درمعامله بود ه اند ؛ به گونه ای که در بخشهای پیشین یادشد :  از 64   ماده   دموکراتیک قانون اساسی  و حتا  از نام   حزب دموکراتیک  خلق ودولت جمهوری دموکراتیک افغانستان   نیز بدون هیچگونه  امتیازی  به  اساس امر ونهی  حضرت صبغت الله مجددی  ودیگر مخالفان مسلح سیاسی  چشم پوشی وپسرفت داوطلبانه  شد ه  وفرایند " فروپاشی جمهوری افغانستان " با چنین  چپگرد  تند   وشگفتی انگیزی پایان یافته بود .    

      ولی مانع اساسی ای که در آخرین  ماهها وهفته های رهبری نجیب  الله  دربرابر امرونهی او به صورت آشکار وپنهان  خود نمایی میکرد ، "  دونام کلان  "خلق " و " پرچم "  واتحاد گروههای  انشعابی  این دوفرکسیون بود.  بنابرین  برای ایجاد تفرقه  میان رهبری صفوف و فعالان این دو فرکسیون وبازوی پرتوان  حزب دموکراتیک خلق افغانستان، نخست ببرک کارمل منشی عمومی  کمیتهء مرکزی ح.د.خ.ا  ورییس شورای انقلابی ج .د.خ.ا به پشتیبانی پشت پردهء دستگاه فرصت طلب رهبری گربا چوف ، با کودتای سپید قصری به همکا ری وزیران قوای مسلح افغانستان  ومنشییان حزب دموکراتیک خلق مجبور به استعفا ء گردید؛ سپس  سلطان علی کشتمند  صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان، نور احمد  نور منشی کمیته مرکزی، سید محمد گلابزوی وزیربا کفایت امور داخله، میر صاحب کاروال، دکتو ر زیری منشیان کمیتهء مرکزی  و.و ،  یکی پس ازدیگر ازمقامات کلیدی رهبری حزبی  ودولت  به بهانه های  گونه گون دور وغالبا تبعید وتجرید شدند و من نیز با درک بازیهای چند پهلوی  نجیب الله  برای تصرف  رهبری حزب  ودولت  ، راه  خود را پنج ماه قبل  ازدیگران  با   دفتر سیاسی داوطلبانه  جدا  و  به رسم اعتراض علیه سیاست نادرست کادری  حزب  آگاهانه  استعفا کرد ه بودم  .

درفرجام  دکتر نجیب لله   باتکیه بر پشتیبانی نظامی سیاسی گروه ازبندرسته حفیظ الله امین  وشماری ازجنگسالاران  بی سپاه  اردو وزارت داخله بر قرارگاه  وزارت دفاع    حمله ء هماهنگی را  آغاز نهاد  وزمینه فروپاشی صفوف  وفعالان  اردوی منظم ملی ووزارت  داخله   را فراهم ساخت .

     آنگا ه  به این بهانه  بر دستان  24 عضو کمیته مرکزی از جمله به دستان  این جانب ودکتور صالح محمد زیری این  دوعضو کمیتهء مرکزی  منتخب کنگره موءسس  جمعیت  دموکراتیک خلق ، جنرال نظر محمد  وزیر دفاع قبلی وصدها  فعال سیاسی فرکسیون خلق و فرماندهان و قهرمانان باتجربه نظامی بدون هیچگونه جرمی دستبند زد و بطور کلی بر هشتاد هزار حزبی مخالف  آشکار مشی تسلیم طلبانه دکتر نجیب، ضربات پاشان کننده  وخونین  وارد آمد؛ آگاهانه یاغیر آگاهانه  آب به آسیاب اداره نظامی پاکستان، ریخته شد.

     از جمله  27 عضو رهبری  فرکسیون خلق بر ای  24 عضو آن  حکم اعدام  صادرگردید؛   نزدیک به 500 تن ازفرماندهان لشکری وفعالان کشوری وپیلوتان  قهرمان زندانی ، شکنجه وهزاران  عضو دیگر مجبور به مهاجرت وترک وظایف  ووطن خود گردید.  هما ن پیلوتان قهرمانی که امروز  قوای هوایی دولت اسلامی حامد کرزی را رهبری میکنند، همه محکوم به اعدام یا  حبس دوام  یا مجبور به ترک وظیفه  شده  بود. سخن کوتاه که حزب دموکراتیک خلق افغانستان وجمهوری دموکراتیک افغانستان ،   درعمل روبه فروپاشی نهاد  وپایه های حزب نو بنیاد، ولی عاریتی  " حزب وطن "  ( غبار فقید)  نیز به تقویت موا ضع سیاسی ، اجتماعی ، حزبی  ودولتی  دکتور نجیب  الله هیچگونه  نقش فعالی را ایفاء کرده نتوا نست.

     سرانجام  به فکر وذکر سربازگیری وبازیهای سیاسی  وتوسل به  نیش ونوش علیه زنده یاد  جنرال مؤمن ، جنرال دوستم  واتحادیه  فرکسیونهای ج.دخ.ا  جنبش ملی اسلامی  افتاد .

  با ا  ستفاده ازهمه  امکانات نظامی - سیاسی حزبی ودولتی سیزده تن از جنرالان قومی وقبایلی وباشه های دست آموز امنیتی وقبایلی  خودرا  به فرماندهی جنرال جمعه اسک برای شکار  " جنرال مؤمن و  جنرال دوستم  "  بسوی بلخ و آنسوی هندوکش بیدار دیسانت کرد؛ ولی این فرماندهان  وفادار به حاکمیت انحصارگرانه قبیله ها  وسنن طراز فاشستی  محمد گل خان مهمند ، این بار  بیدرنگ به شباخون جبهه  متحد ملی مقابل، خلع سلاح  وامنیت  آنان تأمین شد.

     درفرجام   هنگامیکه دکتر نجیب لله   بدون مشوره  ومصلحت  سازمانی سیاسی ودولتی  با وکیل وزیر امورخارجه، سلیمان لایق، نجم الدین  کاویانی، مزدک  و دیگررهبران و  فرماندهان قوای مسلح  خود ؛  درنتیجه  زدوبند های پشت پرده  با تنظیمهای آنسوی دیورند و بینین سوان  نماینده ء ویژه سازمان ملل متحد، خودسرانه به ترک وفرار از  وطن  تصمیم گرفت ؛  با همه زیرکی بدام  پهلوانان جنبش ملی اسلامی افتاد و درچنین تنگنا ی خطر ناک  ناگزیر  به مقر  نماینده گی ملل متحد  پناهنده شد و پس از تجاوز، دخالت ومداخله ء هما هنگ  طالبان القاعده  وملیشه های نظامی پاکستان، خلاف تصور و انتظار  واهی  خود  به  لطف  نعیم  کوچی  یکی از سر برآورده گان قبیله احمد زی و طالبان قبایلی  وحزب اسلامی،  قربانی اشتباهات پیاپی سیاسی و نا  باوری خود  به حزب دموکراتیک خلق و افسران میهن پرست افغانستان  شد  و بادریغ ودرد  تاپای دار رفت و سیاست کج بنیاد " مصا لحۀ ملی" وفرایند فروپاشی دولت جمهوری افغانستان ، به این تلخی  وحقارت تاریخی ازسوی نظامیگران و مزدور پا کستان وظاهرا به فرمان حضرت   صبغت الله مجددی ودیگر دوستان پشت پردۀ داکتر نجیب الله در 8ثور 1371 رسما منسوخ اعلان شد. 

       نتیجه : 

       این  پالیسی یکباردیگر بدون  فیصله شورای امنیت ملل متحد به همکاری نیروهای هوایی  امریکا  به شیوه بی پرده تر وبا افزار های کهن دوران قبیله سالاری  درکشور ما تکرار ومنجر به فروپاشی شتابناک  حاکمیت طالبان گردید . حامد کرزی به گونه ء شاه شجاع  ازطریق کندهار بایک  کلاه قره قل وچپن غروی  ساخت روستا ی خا ن آباد کندز، با نیروی  ویژه ء امریکاییان  به کابل دیسانت گردید  درمیدان هوایی خواجه رواش، ازسوی فرماندهان نظامی جبهه متحد ملی اسلامی ورهبران تنظیمهای بنیادگرا باتقدیم  دسته های گل پذیرایی وبیدرنگ داخل  ارگ سلطنتی شد و سپس به همکاری " جامعه ء جهانی (!)" وگروهی از تکنوکراتان امریکایی افغان تبار  به قدرت رسید و به گونۀ  امیران وسلاطین  دوران سیطره استعمارکهنه دست به  دا مان پیشوایان  طریقه های نقشبندی وقادری، شاه مخلوع ، سلطنت طلبان نکتایی پوش  خاکستری سبز " سور "  وبنیادگرایان وابسته به القاعده  وخاشخاش سالاران  زد .

     اگر که  حضرت  صبغت لله مجددی  در آغاز فتح کابل  به همکاری  رهبر حزب اسلامی  و نظامیگران پا کستا  ن رهبری کمیته ء انسجام را  به عهده گرفت  وفتوای جنگ را علیه  جبهه متحد  ملی وشهریان بی گناه  کابل  صادر کرد وزیر شعار وبیرق جنرال حمیدگل  ودیگر نظامیگران  پاکستا  ن ازهزارجناح بر شهریان کابل  ضربات  ویرانه گرانه وارد آورد وکابل را از زنده جان  ونیروهای مستعد به کار  خالی  کرد؛ ولی  این بار ودر دوران حاکمیت  امریکاییان -افغا ن تبار، از سوی " حامد کرزی" مرید  وفادار خویش   ودیگر  میراثخواران  استعمار بریتانیای کبیر ومحافظه کاران کهنه کار انگلیس به ریاست  کمیته  نو تشکیل  " تحکیم صلح " برگزیده شد وبه مساعدت مالی  مقامات  انگلیسی  به کار آغاز کرد ودرجریان  نزدیک به9  سال ، نزدیک  به ده  هزا ر  طالب  خودکش  زن ستیز آدمکش  واسیران جنگی  ازجمله بیت الله محسود ودیگر فرماندهان وابسته به  القاعده  و پاکستان را   بدون محاکمه  و تضمین  شرعی یاعرفی به حکم  شیخ الحدیث  شینواری قاضی القضا ت دوران حاکمیت  طالبان  وفرمان رییس جمهور "منتخب  "  با اعزاز واکرام  بابوق وکرنای کرکننده آزاد کرد و به  جبهه های طالبان مسلح  قوم و قبیله های " حامد کرزی !"  وخاشخاش سالاران  ولایات  هیلمند  کندهار ، ارزگان وحتا  به "پناهگاه  امن " وزیرستان  فرستاد  وبه این نیرنگ  آب به  آسیاب  جنبش نیمه جان طالبان  ظلمت و جرنیل  حمیدگل ریخت  و این تحریک  خود کش وبیگانه پرست پاکستان ،  منطقه  و  نوار مرز دیورند  را   جان وتوان نوبخشید .

      چپگرد ناگهانی  کنونی حامد کرزی  رییس جمهور دولت اسلامی و پیدایی  تند پیچ  نوین د ر سیاست خارجی دولت  سست بنیاد ، تک قومی و قبا یلی  حامد کرزی ، بازهم  افغانستان را  در آستان یک برزخ   تاریخ  و چهار را  هه  قرارداده است.                                                  

     به باورم این بازیهای سیاسی  بخشی از استراتیژ ی بازیهای بزرگ ابر قدرتها  درخاورمیانه عربی وآسیای  میانه بوده است  و ج  حامد کرزی و حضرت صبغت ا لله پیچ ومهره های درشت اجرای این پالیسیهای جامعه جهانی میباشند واین پالیسی پس ازین  با  تاکتیکهای نو ،  ما نورهای تازه و ناتو ، جامعه  جهانی بایک تند پیچ  دیگری  درافغانستان وآسیای میانه ومنطقه از قوه  به فعل خواهد آمد. 

      امید که این سیاست و  تجربه  تاریخی  معاصر  جامعه  جهانی  درشرایط پیچیده ودشوار کنونی به حل صلح  آمیز وعادلانه  منازعات بین المللی  بویژه به تخفیف  تنشهای بین کشورهای عضو پیمان ناتو، کنفرانس شانگهای ، کشور های عضو ایکو ودرنهایت به امر حل عادلانه  و  صلح آمیز مرز استعماری دیورند  ،  بیطرفی  دایمی  وغیر نظامی شدن  افغانستان  مستقل متحد   دموکراتیک  وفدرالی منجر گردد  و افغانستان بار دیگر  به گرهگاه تضادهای حاد  قومی، قبایلی  مذهبی ، محلی، منطقه یی  وبین المللی وبه  گورستان آرزوهای  سرکوفته  ملیونها  زن ومرد ، پیر وجوان  ، معلول ومعیوب، بیماران روانی  سرزمین  آتشدل ما مبدل  وعمر رنجهای بیکران  فرزندان مردم  " خانه خورشید" ما  طولانی  وطولانی تر نشود.

با  عرض حرمت

 

                 

اکادمیسین دستگیر پنجشیری

ایالت واشنگتن – امریکا 

16 اکتوبر  2010م

 

 

 

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» آیا سر آغاز همه بد بختی ها در کشور هفتم ثور است؟
» ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮﯼ ﻭﻫﺎﺑﯽ، ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﯼ"ﻣﺮﻧﺠﺎﻥ" ﻛﺎﺑﻞ
» نقش هاي عريان وجنايات بي پايان! « مستنداتي برسه ونيم دهه جنايت وآدمکشي درکشور» بخش دوازهم
» یک بررسی اجمالی پیرامون فتوای خونبار نسلکشی حکمتیار در روز عید سعیدفطر..اقسمت -4
» یک بررسی اجمالی پیرامون فتوای خونبار نسلکشی حکمتیاردر روز عید سعید فطر .ا (قسمت-3)
» گلبدالدین حکمتیار یکی از متعهد ترین و مصمم ترین ما جرا جوی جنایت پیشه در مسلک حرفوی )قسمت-2-(
» گلبدالدین حکمتیاربا این پیام خونبار خود یکی از متعهدترین ومصمم ترین ...
» هدف ازایجاد شورای مجاهدین چه خواهد بود ؟
» بمناسبت هشتم ثور پیروزی انقلاب اسلامی (!)«مجاهدین(!) تهیدست وبیدفاع» افغانستان
» گر شیطان در دنیا حضور فزیکی میداشت در عصر ما او را شیطان معاصر مینامیدند


عناوین دیگر:
کودکان میهنم از شیرخوارگی؛ معتاد به مواد مخدر میشوند + فلم (10.17.2010)
مارهای درونِ آستینِ "نهضت" را که مانع وحدت اند باید بیرون راند قسمت دهم! (10.17.2010)
صلح با کی،وبرای کی؟ (10.17.2010)
یک پیغام ملی و وطنی و یک دعوت تاریخی و انسانی (10.17.2010)
کاربرد ابزاری غرب از بنیادگرایی (10.12.2010)
مارهای درون آستینِ "نهضت" را که مانعِ وحدت اند باید بیرون راند قسمت نهم! (10.10.2010)
برادران كرزاي در قامت يك حزب (10.07.2010)
دزدان باچراغ (10.03.2010)
فدرالیزم و ارزش های آن، تضاد یا تطابق در سیستم سیاسی و اجتماعی افغانستان (10.03.2010)
اعلان نتایج انتخابات دال برتحـــریم انتخابات توسط مردم وادامه بحـــران مشــروعیت دولت درافغانســــــتان اســــــت (10.03.2010)