یکشنبه, 08.18.2018, 08:29pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز(بخش چهارم) ; " شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار" ; فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه ; اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي) ; پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » افغانستان
 
رازهای نا گفتهء تو طئه سقوط نظام دموکراتیک ودرس های زهر آلود تاریخ در افغا نستان
سه شنبه, 10.11.2011, 05:47pm (GMT)

محمد عارف عر فان

لندن- اکتوبر 2011

رازهای نا گفتهء تو طئه سقوط نظام دموکراتیک

 ودرس های زهر آلود تاریخ در افغا نستان 

 

                 دراینروزها فيلم مستندی، که راوی سرآغازدسایس ابر قدرت های بزرگ ومحا فل جنایتکار منطقه در گذرگاه وقایع درد ناک دهه یی هشتاد در جمهوری دموکرا تیک افغا نستان وبرای "بر چیدن "بساط نظام دمو کرا تیک در افغا نستان  میبا شد؛  با زار مطبو عات افغا نستان وجهان را گرم ساخته وبنا بر محتوا ومضمون خویش این نوار مستند یکی از" حلقات" گمشدۀ دردناک  تاریخ را در زنجیره یی پر پیچ جریا نات سیاسی در کشور، تکمیل مینماید. یقیناً محتوا ی پر گهر آن ، مسیر داوری ها وحدس گمان ها را در چرخشگاه فرو پا شی  نظام دمو کراتیک، دگر گون ساخته  وازاصل انگیزه ها و نقش   خا ینانه ومعا مله گرا نۀ  گر با چف با رو نالد ریگن وجنرال ضیاء الحق حا کم نظامی     پاکستان، در پی" تحویلدهی"و " تسلیمدهی " نظام دمو کرا تیک در افغا نستان، بدرستی پرده برمیدارد.

                 محتوای این فيلم گنجینۀ عظیم از راز ها واسرار یست که تا کنون در دل تاریخ سر زمین افغا نستان بگو نه ای مدفون شده بود .این فيلم حا کی تلخ ترین وخو نین ترین دوران  تاریخ  فا جعه بارتداوم  سه دهه جنگ ابر قدرت های بزرگ وبخشی کلیدی از بازی عظیم سیا سی  در افغا نستان  ومبین تاریخ خیانت وجنایت آشکاربرای فرو پا شی و سقوط نظام دمو کرا تیک تحت پو شش " مصا لحه ملی!"یعنی سیا ست صادر شده ، تحمیل شده و دیکته شده  در افغا نستان است .

                  فيلم ازآغاز  ایجاد هسته مشترک  شرارت ودسیسه تحت نام " ائتلاف دوستانه "( Friendly Coalition) که بو سیله  سه رکن از مجر یان این جنایت هو لناک (امریکا –شوروی –پا کستان ) برای بر نامه ریزی مشترک سقوط نظام دمو کرا تیک شکل میگیرد آشکا را پرده برمیدارد. در این فلم, ایجاد پروژه خو نین, که منتج به تعو یض  رهبری حزب دمو کرا تیک خلق افغا نستان, معا مله و سقوط  نظام دمو کرا تیک بو سیله سران  کاخ کر ملین در ازای بر گشت "عزتمندانه !"ارتش شو روی به کشور شان  ودر فر جام  اهدای نظام دمو کرا تیک برای طرف معا مله واستقرار نظام هوا دارغرب و پا کستان به نمایش گذاشته میشود.

                 هرچند ظاهراً درچهار چوب توا فقات محرمانه درساختار تشکیل" ائتلاف دوستانه " میان نیروهای فتنه (گرباچف ، ضیا الحق ، ریگن )، که بعداً بدستور گربا چف  طرح "تعویض " سران نظام دمو کرا تیک در افغا نستان وگزینش" مهرۀ لازم " و" تحمیل " سیا ست" مشی مصا لحه ملی! وایجاد "حکو مت آشتی ملی ! Reconciliation Government) ( به مثابۀ اجزای ، " میکانیزم خروج" " سر فرا زانه!" ومصئون سر بازان شو روی تحت نام " توا فقات ژینیو " وتکمیل اجزای حقو قی وسیا سی آن به حیث "روپوش " شرم زدای این خروج " سر افگنانۀ ابر قدرت زمان  از افغا نستان برای جلو گیری از تکرارخروج خفتبار امر یکای ها از ویتنام  ، پیا ده گردید ؛ اما سیر وقا یع وتحو لات زنجیره یی  بعدی  ، حا کی از بخش بزرگ یک بازی گستردۀ سیا سی در پی" تحو یلدهی "و فر و پاشی کامل نظام دمو کرا تیک به نفع غرب وپا کستان خون آشام بود، که همۀ این جر یا نات بر نا مه ریزی شده، بو سیله " ائتلاف سه گانه " تحت عنوان درامه های متعدد در کشور گام بگام عملی گردید.

                 مبرهن است که در این را ستا  بر نامه های بعدی فرا یند فرو پا شی،  در قا لب پا لیسی های  بر نا مه ریزی شده تدوین گر دیده وسیا ست گام بگام فرو پا شی نظام دمو کرا تیک تحقق  می یابد. متأ سفانه شهید  داکتر نجیب الله به حیث " قر بانی " این بازی بزرگ در کاربرد این پروژۀ نظام بر انداز انتخاب گردیده ومثلث شیطانی قادر میشود تا در طی یک دوران فرسایشی وتضعیف پایگاه حزب دمو کرا تیک خلق افغا نستان به مثا بۀ صادق ترین حامی حا کمیت ملی، تما میت ارضی واستقلال ملی ودژ استوار در برابر تجا وزات پیهم پا کستان وتعمیق بحران اعتماد در سکان رهبری آن وتضعیف شیرازه های نیروهای مسلح کشور ونابودی مورال رزمی هوا دا ران رژیم دمو کرا تیک،  پیش زمینه های استقرار رژیم ار تجاعی  ما قبل تا ریخ را در افغا نستان ، طراحی نمایند .

                 در اصل یگانه عنصر برانگیزندۀ بازی این قمار بزرگ از طرف سران کرملین، سر آغاز " بازی بزرگ " در مقیاس جهانی وفرو پا شی اردو گاه صلح وسوسیا لیسم وبر چیدن نظام های دمو کرا تیک در جهان بود، که متأ سفانه در قدمه های نخست این بازی،  افغا نستان به مثابۀ عنصر آزمایشی این لابراتوار تاریخ بر گزیده شد .

                 در یک دید هو شمندانۀ سیا سی با توجه به  تشکیل " ائتلاف دو ستانه" وتوا فقات محرما نۀ سران (امریکا ـ پا کستان ـ شوروی ) بویژه با پسمنظر دعوت رهبران جهادی در ما سکو، این استنتاج بطور آشکا را در ذهن انسان تداعی میگردد، که سقوط نظام دمو کرا تیک در افغا نستان در یک " معا ملۀ سه جا نبه " در برابر خروج "آبرو مندانه !" نظا میان شوروی از افغانستان در گفتگوی سران مثلث شیطا نی اژدهای سه سر ( امریکا ـ شوروی ـ پا کستان ) مورد معا مله قرار داده شد واز همین رو بود که بعد از توا فقات محرمانه با گر باچف، رو نالد ریگن، بطرز بلند پروا زانه ومتکبرانه، سران مجا هدین را برای پیروزی در جنگ افغا نستان فرا خواند ودرزمینه با تدابیر جدید وارتقای حجم  مالی وجنگ افزار های پیشرفتۀ نظامی، از جمله " را کت های استنگر" ، بر شعله های جنگ افغا نستان بیش از پیش نفت پاشید.

                 موازی با آن، جا نب "مجا هد الدین! " تحت دساتیرپا کستان، از همان آوان اعلام برنامۀ پنج فقره یی ملل متحد در افغا نستان واعلان "سیا ست مشی مصا لحه ملی" وطرح ایجاد " نظام آشتی ملی" با توجه به نمایش چراغ سبز گرباچف و پیو ستن درجناح سیاست غرب وایجاد هسته جدید دسیسه ضد افغا نی ( شوروی ـ امر یکا ـ پا کستان)،  با بر نامه های ملل متحد در خصوص " طرح پنج فقره یی " با طرح سیا ست مشی مصا لحه ملی  مخا لفت جدی نموده وراه جنگ وشرارت را انتخاب نمودند؛ اما در تعهدات خویش مبنی بربازگشت  مصئونانه نظامیان شوروی به کشورشان وعدم حملات به کاروان های نظامی شوروی، در جر یان بر گشت به کشور شان، پا بند باقی مانده وبا آمادگی لازم برای بر داشت  نتایج خوب از خرمن پر بار " مصا لحه ملی "  گر باچف منتظر ماندند .

                 طوریکه در یک آزمون تا ریخی، بعد از سپری شدن یک دهه یی خونین زمامداران کابل وشخص جناب کرزی با تو جه به ریشه های اصلی هراس افگنی در پاکستان ، درک مینماید که این نیروهای تروریست وبنیاد گردر چهار چوب تنظیم های گروگان شدۀ ساخت پا کستان، فا قد هرنوع آزادی وارستگی واختیار سیا سی بوده وبرای اتخاذ تصامیم  پذیریش " مصا لحه ملی "با تو جه به ارتبا طا ت مزدور صفتانه و گسست ناپذیر شان با سا زمان جهنمی "آی. آس. آی " فا قد هرگونه توا نمندی  میبا شند، هکذا در زمان اعلام مشی مصا لحه ملی درجمهوری دمو کرا تیک  افغا نستان درمحا فل آگاه , نیز این استنتاج بوضاحت شکل می گرفت، که سران  اپو زیسیون اجیر مسلح، آنا نیکه خون" حب" پا کستان در رگ وتار پود وجود شان در چرخش بود؛ سر نوشت شان با سیا ستهای خونین سا زما ن جهنمی پا کستان" ای. اس. آی " گره خورده واز صلاحیت پیو ستن در سیا ست صلح وآشتی محروم بودند وازدید آگا هان سیا سی این گفتمان باید نه با" مزدور " ؛ بلکه باید با " با دار " شان  آغاز می یا بید که متأ سفانه درفرا یند  یک سیا ست کا ملاً تحمیلی واز قبل بر نامه ریزی شده، سر نوشت نظام در " قر بانگاه " مشی مصا لحه ملی در یک پرو سه فر سا یشی ومعا مله گرانه وعقب نشینی های دوا مدار،  بسوی سقوط مرگبار، کشا نیده شد .

                  یکی از سوالات مطروحه در نشست وزیر خارجۀ افغا نستان، جناب شاه محمد دوست با نما یندۀ ملل متحد، که درلای تصاویر این فلم مستند لا جواب باقی گذاشته میشود عبارت از چگو نگی نظامیست، که بعد از خروج سر با زان شوروی در افغانستان شکل می گیرد؟ که البته پا سخ روشن آن در کار برد سیا ست طاعونی و تسلیم طلبانه " مشی مطروحه مصا لحه ملی " گرباچف در برابر نیرو های هوادرغرب و پا کستان  در یک رویکرد"  سیا ست فر سا یشی " حزب دمو کرا تیک خلق  ونظام جمهوری دمو کرا تیک افغانستان  ظاهر می گردد، که خود حا وی یک بحث بزرگ بوده ودر این برگه گنجایش ندارد.

                  اما یکی از مؤلفه های، که بیش از پیش مقد مات فرو پا شی نظام را در چاچوب برنامۀ تعیين شده سران" ائتلاف دوستانه" رقم زد عبارت ازتوا فقات یک جا نبۀ  " ژینیو " بود که با حضور وزرای خا رجه امریکا شولتز، روسیه شوارادنازی، پا کستان نورانی وافغا نستان عبدالو کیل، در یک فضای مختنق سیا سی، درتحت پا فشاری های جا نب سران روسی ـ افغا نی در ژینیو به امضاء رسید، که قطع یکجا نبۀ کمک اتحاد شوروی وتداوم مدا خلات پیهم غرب وپا کستان را در قبال داشت، که در این خصوص لازم میدانم تا نگرش مختصر در خصوص دید گاه های عناصر مطرح در قبال سقوط نظام دمو کرا تیک وچگو نگی انعقاد توا فقات ژینیو، که ما را در اعماق جر یا نات هو لناک تاریخی همراهی مینماید، داشته باشیم:

                 بر قول ایوان ایوا نویچ *(1) ((مام هم و غم ما اين بود که از آنجا زنده خارج شويم. و نگذاريم کاري شود که مجاهدين رد خون هايمان را بگيرند و به پيش آيند. ما بايد کاملا بر اساس موافقات حقوقي به ميان آمده از آنجا بيرون مي شديم بي هيچ فيري و خنجري از پشت. البته اينچنين هم شد....  اما در آن زمان ما عملا به دامن امريکا افتاده بوديم. ما با دستان خود قایق افغا نستان را درموج ها سپر دیم وبه افغا نستان خیانت کردیم .

                 مو صوف ضمن یاد آوری از  بها نه جوی های عبد الو کیل وزیر خا رجه وقت   وگریز از امضای این توا فقنا مه تحت پوشش مرز های بین المللی "دیورند" با پا کستان که  تلاش مینماید تا از امضای توا فقات ژینیو,   سر باز زند خاطر نشان میدارد که :... در اين زمان نجيب الله، گورباچف و شواردنادزه در تاشکند در حول و هوش موضوع ژنيف به توافقات پشت دروازه هاي بسته رسيده بودند. ما از ژنيف با دکتور نجيب الله تماس گرفتيم. و او بلافاصله به وکيل تلفن کرد و گفت : « رفيق وکيل ، جلسهء پوليبروي انجام گرفته و بر اين موضوع به تفاهم رسيده ايم. با اسناد مذکور توافق نماييد.»
                 بلافاصله از مسکو معاون اول وزارت خارجه ، يوري ورونتسوف به ژنيف پرواز کرد. او ديپلوماتي بود مقتدر و با استعداد. در عين حال به وکيل فهمانده شد که اگر به خودسري اش ادامه دهد صدراعظم نو نجيب الله, آقای  کشتمند- قطعنامه را امضا خواهد کرد. « ورونتسوف » 7 تا 8 ساعت با وکيل خلوت کرد و بر آن بود که او را متقاعد سازد. و در نهايت با نااميدي بيرون شد و اعلان کرد : « خلاص! فردا کشتمند را مي آوريم و وکيل را به مسکو مِي بريم. »...  ولاجرم امضاي قطعنامه بر او(عبد ا لوکیل ) قبولانده شده بود. ))

                 جر یان فوق مبین تداوم واکمال چرخ پروژه ایست، که بر حکم روایت تصویر در این فيلم مستند، در آغاز میان حلقات " ائتلاف دو ستانه "وهستۀ شرارت " طراحی و مهندسی شده بود، که این پروژه به سلسلۀ برداشت موانع بزرگ در این خط وتغیير در کادر رهبری حزبی ودولتی افغانستان وبا راه اندازی " نمایشنامه ژینیو"  وارد دومین فاز خویش گر دیده وتمامی دروازه های همکاری بین المللی را بروی افغا نستان بسته نموده وبا قطع یکجانبه کمک اتحاد شوروی وفوران کمک های نظامی ، تسلیحاتی ومالی غرب وپا کستان، میدان بازی سیا سی  را برای امر یکای ها ، پا کستانی ها ونیرو های عقبگرا وترو ریست در افغا نستان  بازکرد.

                 یکی از بازیگران صحنه های ترا ژیدی تا ریخی در افغا نستان، در این فيلم "ادوارد شوارد ناتزه" وزیر خا رجۀ پیشین اتحاد شوروی میبا شد .البته همان عنصریکه ,جناب شهنواز تنی را به حیث وزیر دفاع افغا نستان در حکو مت شهید داکتر نجیب الله , مقرر نمود وبا این عملکرد، نخستین بم را در تهداب مصا لحه ملی جا سازی کرد  و امروز بر حکم شها دت تاریخ، با تو جه به عمق بر نامه های مشترک " پا کستان، امریکا وشوروی " بخوبی درک میگردد، که راه اندازی کودتا ی شهنواز تنی به مشا رکت فعال جناح تنی در حزب دمو کرا تیک خلق افغا نستان، عمال پا کستان در وجود حزب گلب الدین حکمتیار، از سر چشمۀ همان تو طئه سه جا نبۀ " گر باچف ، ریگن وضیا الحق " سرچشمه گرفته ودر این چوکات است که ایجاد نظام " مزدور " پا کستان بعوض ایجاد " حکو مت آشتی ملی" درعقب پرده طراحی گردید واین طرح آزمندانه تا کنون در محافل  سیا سی وتروریست پرور پا کستان با تمامی قوت خود با قیست.

                 در یک فاز دیگر، در پروردن هوای تسلط بر کشور، به سلسله خواست آز مندانه وتفوق طلبانه محا فل خونتای پا کستان، در آستانه فرو پا شی نظام دمو کرا تیک درسال 1992 در افغا نستان وهجوم نیروهای جهادی نما  در شهر کا بل، پیوست با آن تسلیمی قصرریا ست جمهوری، قصر صدارت جمهوری دمو کرا تیک افغا نستان، مقر وزارت امنیت، دفاع ودا خله جمهوری دمو کرا تیک افغا نستان، مقر کمیته مرکزی حزب دمو کرا تیک خلق افغا نستان، مقراکثر قطعات رزمی جمهوری دمو کرا تیک افغا نستان در شهر کا بل؛  نقاط کلیدی واستراتژیک شهر کابل وحوزه های یازده گانه آن برای نیروهای وا بسته به حزب گلب الین ونیرو های وابسته به پا کستان بو سیله حلقات وسران رژیم وقت، از جمله وزیردفاع وداخله رژیم ، درست بعد ازمباحثات طولانی از طریق مکالمات مخابره وی شیاد بینظیر تاریخ سلیمان لایق معا ون حزب وطن  با رهبر حزب اسلامی (حکمتیار)  وسپس موا فقتنامه جنرال محمد رفیع معا ون ریا ست جمهوری افغا نستان با گلبدین حکمتیاردر چهار آسیاب لوگر، در جر یان پنا هندگی شهید داکتر نجیب الله به دفتر اسگاپ ملل متحد در کابل وگشایش  درب کمیته مرکزی حزب و قصر ریا ست جمهوری افغا نستان بدستورجنرال محمد رفیع، برای نیروهای افراطی حزب اسلامی گلبدین، امتداد انکار نا پذیرهمان خط سقوط بوده که بو سیله سران نظا می گر پا کستان، در نشست های سه جا نبه، در یک نقشه استراتژیک بر نامه ریزی شده بود ومجموعه بر نامه های خونین سازمان جهنمی پا کستان ( آی اس آی ) تا کنون در همین مسیر در گردش می باشد.

                 اما، ما با اینکه خود را مرهون فدا کاری ها وجا نبازی های سر با زان و افسران شجاع ووطنپرست  قوای مسلح کشوروفر زندان اصیل حزب دمو کراتیک خلق افغا نستان ، ميدانيم، که آنان در یکی ازبرهه های خطیرزمان توا نستند تا بطور جا نبازانه شهر کابل را از کام اژدهای خون آشام و نیروهای پا کستانی نجات داده و با نجات حیات دهها هزار فرزند حزب وهمو طنان شریف مان، مسیر تاریخ را در کشور دگرگون ساختند، اذعان میداریم که با تو جه به عمق برنا مه های طراحی شده وانتقام جو یانه، در صورت تحقق پلان پا کستان درآستانه سقوط رژیم، شهریان شهر کابل ورزمند گان حزب دمو کرا تیک خلق افغا نستان، بدون شک  با یک "حمام خون" مواجه می گر دیدند .

                 در آستانه تلاش برای خروج و پنا هندگی شهید داکتر نجیب الله، مجموع شرایط سیاسی ونظامی در کشور، بویژه شهر کابل بو سیله حلقات مرموز در چو کات رژیم و بیرون از آن ، مانند یک بم سا عتی عیار شده بود که زورگوی های بلند پروا زانۀ  نماینده پا کستان، گلبدین حمکتیار، برای فرا خوانی شهرکا بل  به تسلیمی بدون قید وشرط ودخول " ظفرمندانه!" درکا بل وبالاخره تصرف مناطق استرا تژیک شهرکا بل بو سیلۀ نیروهای وفا دار به پا کستان، بار دیگر ناقوس خطرمرگ را در کشوراعلان نمود.

                 هر چند تا کنون  کوشش های نا کامی از طریق محا فل وا بسته به " آی. اس. آی " وجود داشته تادر ورای ابر وغبار بر خاسته از حوادث فرو پا شی نظام، تا ریخ را مسخ نموده وآفتاب حقیقت را به دو انگشت پنهان نمایند؛ اما باید بیاد داشت، که هیچ شکاری صید " بیجان " را شکار نمی نماید ورژیم دمو کرا تیک در پی یک کومای طولانی در بستر یک دسیسۀ قبلاً طراحی شده برروایت تصویر وشها دت تاریخ از نفس افتید.

                 اما در خصوص انگیزه ها و ریشه یا بی تشکیل " ائتلاف دوستانه ویا (FRIENDLY COALITION ) که میان سه منبع شرارت ( پا کستان ـ امریکا ـ شوروی)، بویژه نقش استثنايی ودراما تیک خا ین ملی گرباجف، برای به زانو کشانیدن نظام سیا سی افغا نستان وتسلیم دهی این نظام برای پا کستانی ها، تحت بها نۀ دستورایجاد " حا کمیت آشتی ملی " صورت می گیرد؛ بهتر است تا برای دست یا بی به این معما و عوا مل کلیدی نقش جهانی بر انداز گر باچف دراین بازی بزرگ، پای اعترا فات وسخنان میخائیل گر باچف رهبر پیشین اتحاد شوروی  نشست وسر نخ های اساسی این بر نامه های ترا ژیدی را در مقیاس منطقه، جهان وافغا نستان واقعبینا نه وبدون تعصب ارزیا بی نمود * (2):

اعتراف گرباچف:

{{  از ابتدای ورود به حزب نقشه نابودی آن را داشتم.

 در نوزدهمین سال فروپاشی اتحاد شوروی، نشریه “ساویتسکایا راسیا” (روسیه شوروی) سخنرانی خائنانه “گرباچف” در سمیناری در دانشگاه امریکائی ترکیه را منتشر کرده است.

گر با چف د ر این سخنرانی با صراحت اعلام می کند که در  ابتدای زمامداری حزب و دولت شوروی، در تدارک فروپاشی آن بوده است.

نه تنها این، بلکه اعتراف می کند که از ابتدای ورود به حزب این اندیشه و نقشه را داشته است!”هدف تمامی زندگی من نابودی کمونیسم و دیکتاتوری غیر قابل تحمل بر مردم بود.همسر من که ضرورت این نکته را حتی قبل از من درک کرده بود از من کاملا حمایت کرد.

برای دستیابی به این هدف من از موقعیت خود در حزب و کشور استفاده کردم. از اینرو همسر من بی وقفه مرا به این سمت سوق داد که طبعا موقعیت بالاتر و بالاتر در کشور کسب کنم.

زمانیکه من شخصا با غرب آشنا شدم، متوجه شدم که  نمیتوانم از هدفی که پیش روی خود قرار داده ام عقب نشینی کنم و برای دستیابی به این هدف من, می بایست تمامی رهبری حزب کمونیست اتحادشوروی، اتحاد جماهیر شوروی و همچنین رهبری در تمامی کشورهای سوسیالیستی را تعویض کنم. ایده آل من درآن زمان راه کشورهای سوسیال- دموکراسی بود.

من موفق شدم همکارانی را برای اجرای این اهداف پیداکنم. در بین آنها “یاکولف” و “شوارناتزه” جای ویژه ای دارند که خدمات آنان در امر مشترک ما بسیار با ارزش است.}}}

                 بلی خوا ننده عزیز! حال سرنخ ها وانگیزه های اصلی فرو پاشی  نظام دمو کرا تیک در افغا نستان، ویرانی وتباهی شهر وشهر یان کابل، بر گشت سیاه ترین نظام  بر بریت ما قبل تا ریخ ، استقرار نظام اجیران ومزدوران پا کستانی درکشور آزادگان افغا نستان، کا ملاً بر ملا شده ازا ینرو، براساس" خد مات گر باچف!" این عنصر ویرا نگر واین مزدور نظام استعماری واستبدادی جهان سرمايه بود که امروزاین عنصرتاریخ زده با حصول جایزه نوبل بخاطر ایجاد گورستان های بیشمار در یوگو سلاویا وقطعه، قطعه کردن آن سرزمین بوسیله گرگان استعمارنوين؛ همچنان در افغا نستان، عراق، لیبیا و فلسطین وبی موازنه ساختن بلانس نظامی قدرت به نفع دول استعمارگر، مورد استقبلال شایان سران غرب قرارگرفته و به پاس خد مات ارزشمند او  در 80 مین زاد روزاش, جشنواره بزرگی را به مشارکت بیش از (5000) تن شهروندان مشهورجوامع غربی در یکی ازهال های مجلل لندن با اشتراک اسحاق را بین رئیس جمهور اسرا ئیل بر گذار مینمایند. عنصریکه در پی این خیا نت تا ریخی در سرزمین خویش درهنگام کا ندیداتوری ریا ست جمهوری اش کمتراز " صفر" فیصد آراء رأی دهند گان جامعه ملیونی روسیه را نصيب شد ؛ اما امروزمتأ سفا نه مو قعیت سرتاج جهان غرب را در برابراهدای هدایای عظیم خویش برای جهان استعمار، استبداد وغارتگران بين المللی ازآن خود نموده است.

 

 

                 گر باچف هرچند با روحیۀ کا ملاً تسلیم طلبانه در برابرغرب ودرهم شکستن ستون فقرات اردوگاه صلح درجهان وفروپا شی بیرحما نۀ حتی زادگاه خویش، برای تدوام جنگ سرد درجهان نقطه پا یان گذاشت؛ اما با امحای نظام های سو سیالیستی در اروپای شرق ، دژ با اعتبار اردو گاه صلح وسو سیا لیسم را نابود کرد وفصلی جدید را در تاریخ بشریت بنام ," جنگ گرم" بنا نهاد وازهمین رو در جهان امروز حدود اربعه تجاوزواستعمار با مدل بیشرمانۀ کلا سیک آن در جوا مع امروزمان از کرانه ها تا کرانه امتداد یا فته وملل متحد نیز به منبع صدورجواز و فتوای تجاوزات غرب در جهان مبدل شده ودر این میان بیش از همه، کشور های اسلامی در آتش پایان ناپذیر این جهنم ، بیش از همه شعله ور شده وتحت تداوم گزینه های شعار " جنگ های صلیبی " پیوسته سر نوشت شان به شکل فا جعه بار آن دگر گون می گردد.

                 از خروج نیروهای شوروی درکشور که عمده ترین بهانه تداوم جنگ درافغا نستان تلقی می گردید حدود"23" سال می گذرد؛ اما افغانستان با تحمل رنجهای نظام های متعدد ووا پسگرای تاریخ وظهور پروژه نظام خونتای طالبان که به ابتکار دول امریکا، بریتانیا ، عر بستان سعودی وپا کستان طرح ریزی شد، پیوسته در اوج طو فان ها دست وپنجه نرم نموده  وبا تجاوز ایا لات متحدۀ امریکا وحضور فعال 48 کشور خا رجی در پردۀ ابهام جنگ باترو ریسم، کما کان در شعله های آتشفشان  فتنه انگیزان سوخته وما نند یک قایق شکسته وبدون قطب نما در دریاهای خون فرزندان بومی خویش سرگردان میباشد .             گر چه در روایتی دیگرمشی مصا لحه که بوسیله گر باچف در کشور تحمیل گردید ، وی درتحقق نقشه مطروحه خویش مبنی بر فروپا شی نظام در افغا نستان، موفقا نه پیروز گردید؛ اما با تو جه به پیچیدگی منازعات سیاسی در کشور ووا بستگی قاطع واجیر مشربانه سران اپو زیسیون مسلح با سا زمان استخبا راتی پا کستان، سیا ست نا کام مشی مصا لحه ملی، با تو جه به پس منظر فا جعه بار آن در افغا نستان, تا کنون حیات دورئیس جمهور کشورودهها هزار هموطنان بیگناه مان را بر باد داده واکنون زمان آن فرا رسیده است تا با یک باز نگری عا قلانه، در پی اتخاذ سیا ست معقول وایجاد رستاخیز ملی ، بخاطر دفاع از مادر وطن، در برابر دشمنان خونخوار وآشتی ناپذیر خلق افغا نستان و عمال جنایتکار پا کستان در کشور, بطور ریا ليستیک اقدام نمود.

                 یکی ازدرس های آموزنده و پیام های ارزشمندی  که این نوار بجا می گذارد عبارت ازافشای کاربرد طاغو تی  رنگ آمیزی رزمند گان خا نواده بزرگ مان بو سیله محافل ابلیسانه بزرگ استعماری وارتجاعی بوده، که با چشم اندازاین دسیسه های طراحی شده اکنون این فر صت بو جود آمده است تا با یک باز شناسی مجدد راه های  غبار آلود و جدل بر انگیزسه  دهه یی اخیردرکشور، در یک اقدام هو شمندانه وتلافی جویانه بر پایۀ مشترکات وآرمان های تا ریخی، زمینه های مجدد تشکل وهمبستگی نیروهای اصیل   دموکرا تیک ملی را در یک ساختار واحد وگسترده مهیا ساخت.

                 با جمعبندی نتا یج خونبار" مشی مصا لحه ملی" در کشور, چه در زمان شهید داکتر نجیب الله وچه در زمان فر صت سوزی های ده سا له  سیا ست نا کام جناب  کرزی در این راستا وپیچیدگی های ارتباطات زنجیری افرا طیون جنا یتکارمسلح با سازمان جهنمی استخبا راتی پا کستان، این استنتاج ساد ه بدست می آید که:

                  مصا لحه ملی علی رغم رنگ فر یببنده عا طفی خویش درختی بوده که بو سیله بیگا نگان در سر زمین افغا نستان غرس شده , با خون بهترین فر زندان افغان آبیاری شده؛ وليک ثمرهء آن بو سیله نظام خون آشام پا کستان به یغما برده شده است.

فلم مستند :
http://www.youtube.com/watch?v=vV4pdeXrnV8&feature=player_embedded

 

منا بع:

*1- اظها رت ایوان ایوا نویچ سکر تر پو لیبروی کمو نیستی دربخش  افغا نستان ودیپلو مات ذیصلاح در افغا نستان .در نوشتار نیکو لای کزیرف تحت عنوان " ما با دستان خویش قایق افغا نستان را درموج ها افگندیم , برگردان –فقید عارف جهش ,در سا یت وزین" آریا ئی "

2- اعترا فات میخا یل گر باچف سا بق منشی عمو می حزب کمو نست اتحاد  شوروی تحت عنوان " 19 سال پس از فر و پا شی اتحاد شو روی"  در سایت وزین "دید گاه "

 

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي)
» مارکس، سمفونی ناتمام بخش اول
» گورباچف خدمت کرد یا خیانت؟
» مارکس و ۳۰ سال نخست زندگی او
» (زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح مارکسیسم)
» انترناسيونال کارگری
» تروتسکیسم ضدانقلاب در خفاء (بخش چهاردهم و پایانی)- خطر تروتسکیسم
» آيا چپ بايد سوسيال دمکرات شود؟
» باز هم لنین؛ دوباره «انقلاب اکتبر»
» بازهم‌ در باره ی راه رشد غیر سرمایه داری!
» اروپا: یک‌ قرن انقلاب و رفرمیسم
» آمریکای لاتین و انقلاب اکتبر:
» انقلاب اکتبر بازتاب اراده اگاهانه و عمل سازمان یافته
» میراث تاریخی و همیشه جاودان انقلاب روسیه
» ارزیابی انقلاب روسیه (۱)
» هاجون چنگ و چامسکی از افسانه‌های جهانی‌سازی می‌گویند
» بحران سرمایه ی جهانی و چشم انداز سوسیالیسم
» خود گردانی در مبارزه برای سوسیالیسم
» غبار روبی از حقایق اتحاد شوروی و روسیه سرمایه داری امروز یا جعلیات و حقایقی در باره اتحاد شوروی و روسیه سرمایه داری امروز
» ﺑﺸﺮﻣﺤﻮ ﻧﺎﺯﯾﺴﻢ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﻛﯿﺴﺖ؟
» ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻃﻠﻮﻉ ﻭ ﻏﺮﻭﺏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎﯼ ﺷﺮﻗﯽ
» ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻟﯿﻨﯿﻦ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﯼ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ!
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (5)
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (4)
» ﻟﻨﯿﻦ، ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﻮﺗﯿﻦ
» ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اكتبر
» ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ جنرال ﺟﯿﺎﭖ، ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻣﻠﯿﯽ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ
» ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﻠﯽ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﯿﻚ، ﭼﯿﺴﺖ؟
» ﺣﺰﺏ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ
» ﺩﺍﺷﱳ ﻛﺎﺭﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﺰﯾﺖ ﺍﺳﺖ
» ﻭﻧﺰﻭﯾﻼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻭﺯ: ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
» استراتژی سرمایه داری و خواست دگرگونی در اروپا
» ﺗﻤﺪﻥ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮔﺮﺩ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﭘﺮﺍﻭﺩﺍ بخش دوم 4
» (3) ﺗﻤﺪﻥ ﺷﻮﺭﻭﯼﻣﯿﺰ ﮔﺮﺩ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﭘﺮﺍﻭﺩﺍ بخش دوم
» « هوگو چاوز و آينده ی درخشان مردم درونزويلا »
» ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮ ﻥ ﺗﻮﺭﻡ،ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭﺗﻮﺯﯾﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ
» رشد"جناح چپ" دراتحادیه ی دانشگاه ها وکالج ها (UCU)دربریتانیا!
» " قاعده دومینو"مکانیسمهای تجزیه اتحاد شوروی و (بخش پایانی)
» سخنرانیی لیزپین،سازمانده امور زنان درحزب كمونست بریتانیا، درگردهم آیی كه بمناسبت ۷۸ مین سالگرد تٱسیس حزب كمونیست عراق،
» مـارشِ پــرقــدرت ”چـپ“ در فــرانــسه:
» آمــوزش و پــرورش در کــیــوبا
» جنبش "اشغال "وال استریت ، آغازی برای یک تحول بزرگ
» رائول کاسترو: بالاترین تجلی دموکراسی واقعی درمسیرسوسیالیسم
» رائول کاسترو: بالاترین تجلی دموکراسی واقعی درمسیرسوسیالیسم
» ما خیال پرداز نیستیم
» احیای سرمایۀ مارکس: ردّ اسطورۀ ناسازگاری
» کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحادشوروی پیرامون کمکهای اضافی اقتصادی و مالی به جمهوری افغانستان
» خیانت به سوسیالیسمبه “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین (4)
» (3)خیانت به سوسیالیسم به “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین
» دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
» (iii) بخش 1 جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» به “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین 1
» از بحران سرمایه داری تا احیای مارکسیزم
» مارکسیسم و چپ در انقلاب‌های اعراب (3)
» عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج
» فصل پایانیی یک دوران و آغاز دوران تازه!
» واقعیات و جعلیات سمت گیری سوسیالیستی یگانه امکان پیشروی !)12(
» مارکسیسم (3)
» واقعیات و جعلیات تاریخ، قیام عمومی در روسیه را گواهی خواهد داد! (11)
» جعلیات و حقایقی درباره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز (10)
» نه می شکند و نه می گذرد نگاهی به عمق جنبش مقاومت در کشور یونان
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر! (3)
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر! (3)
» مارکسیسم
» واقعیات و جعلیات سقفی را ویران کردند که مردم در اتحاد شوروی بالای سر خود داشتند (9)
» واقعیات و جعلیات سقفی را ویران کردند که مردم در اتحاد شوروی بالای سر خود داشتند (9)
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر! (2)
» جعلیات و حقایق افسانه سرائی های پوچ خودکفائی غلات در روسیه سرمایه داری(8)
» باشگاه ضد انقلاب (آسیا تایمز، هنگ کنگ): په په اسکوبار
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر!
» چپ میانه در برزخ هویت و جایگاه
» جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز فاجعه الکلیسم (7)
» برآشفتگان” برابری می خواھند
» موقعیت مبارزه طبقاتی پس از شکست کمون پاریس
» بحران ساختاری سرمایه‌ با خوانش مارکس (3)
» بحران ساختاری سرمایه‌ با خوانش مارکس(۱(
» .1 بحران ساختاری سرمایه‌ با خوانش مارکس
» نظرسنجی گلوب اسکن: کاهش اعتماد مردم آمریکا به نظام بازار آزاد
» جعلیات و حقایقپشت پرده کنترل انفجار اتمی "چرنوبیل"
» سالگرد پیروزی بزرگ ارتش سرخ اتحاد شوروی بر فاشیسم هیتلری در جنگ کبیر میهنی
» جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز انفجار اتمی "چرنوبیل" 6
» بمناسبت ١٤٠- مین سالگرد تولد ولادیمیر ایلیچ لنین انقلابی نابغه
» جعلیات و حقایق نقش آفرینی کلیسا و روحانیت در دو دوران انقلاب و ضد انقلاب (5)
» بمناسبت نهم اردیبهشت ماه، سالروز درگذشت زنده یاد احسان طبری
» جعلیات و حقایقعلیرغم شکست موضعی سوسیالیسم (4)
» جعلیات و حقایقعلیرغم شکست موضعی سوسیالیسم دوران ما، دوران گذار(4)
» جعلیات و حقایقی در باره (2)
» جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز (1)


عناوین دیگر:
کهنه و تازۀ امپریالیسم در لیبی (10.09.2011)
جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (10.09.2011)
تئوری نظام انباشت مالی شده: مضمون، اهمیت و پرسش ها (10.09.2011)
کارگران، جهانی سازی و ساختن حزب- قسمت سوم (10.09.2011)
نظام کارمزدی و از خود بیگانگی کارگران (10.09.2011)
مساله یی انسان پس از مارکس ۲ (10.09.2011)
نقل از پروتوکول شماره 164 جلسهء بیروی سیاسی کمیته مرکزی مؤرخ 5 اگست سال 1989 (10.09.2011)
انگلیسی‌ها خواستار خروج از افغانستان (10.09.2011)
پيام تسليت (10.07.2011)
ازطرح تو طئه آمیز مصالحۀ ما سکو تا طرح دسیسه آمیز مصا لحه واشنگتن درافغا نستان (10.03.2011)