سه شنبه, 08.21.2018, 12:00am (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز (بخش پنجم) ; غنی کوچی و باند فاشیستی امریکاییان افغانتبار رسوا میشوند! ; در کشور چه می گذرد؟ ; اشغال وعملکرد آن درافغانستان ; در یاد بود از کوفی عنان!
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » افغانستان
 
یک بررسی اجمالی پیرامون فتوای خونبار نسلکشی حکمتیار در روز عید سعیدفطر..اقسمت -4
چهار شنیه, 10.30.2013, 06:30pm (GMT)

حسن پیمانیک بررسی اجمالی پیرامون فتوای خونبار نسلکشی حکمتیار در روز عید سعیدفطر..ا

قسمت -4

استنتاج نهائی از این سخنان: تمام نتائیج از این بحثها بطور عمده یک مطلب را به وضاحت وشفاف بیان وروشن    میسازد ا ینکه ؛ این به اصطلاح  امیرا لمو ئمنین  مخلوع   که( خود را  بد ست  خو د  مخلوع  نمو ده  !؟  و  به  نام  های ز ما مد ا ر ی ها ی  ا ما رتی  ،  خلافتی  ،   ر یا ستی   و سکولاری  و...مسمأ  ساخته  وهر زمان چهره بدل نموده است)آغای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی بوده که در طول حیات سیاسی خونبار خود در کلیه جهاتی از جنگها وفجایع  ونبرد ها وتیرور های دوامدار خود از بدو فعالیتهای او به اینسو وتمامی علل وانگیزه ها وعوامل این همه جنایات وفجایع بلا توقف با پلانهای پیشبینی شدۀ رسمی ذریعۀ فتوای های خود که تا امروز مرتکب شده امده است وبا افتخار ومباهات زیاد نیزبه این جنایات خود میخواهد ادامه بدهد؛ دارای سه بعد عمده است: یکی  ؛ در تحت پوشش"جهاد اسلامی!؟" به این جنایات دست یازیده است-  ودوی دیگر ان که زیاد هم عمده وتعین کننده است؛عبارت اند از رهبرد اهداف سیطره جوئی فاشیستی(نژادی-مذهبی !؟) در جامۀ اسلام بوده است که در حقیقت امریکی از اهداف وبرنامه های عمده وتعین کننده ودر محوررهبردی اهداف این به اصطلاح "جهاد در راه اسلام!؟" اوتا این مدت  قرار داشته است- وبعد سومی ان ؛ که نیزنهایت مهم است و اورا از هرجهت برجسته میسازد انست که؛ ادامۀ جنایات او از ابتداء تا انتهاء بلا توقف ؛ جنایت پیشه تر، متعهد تر ومصمم تربه مسلک وحرفۀ جنایات نسبت به هر جنایت پیشۀ دیگر؛ مقام منزلت ومرتبت جنائی اورا بیشتر برجسته تر وجهادش را نه به منافع اسلام وافغانستان بلکه به نفع دشمنان اسلام و عمدتأ به نفع پاکستان وحامیان مغرض خارجی ان به وضاحت روشن وشفاف میسازد که درمحتوای این فتوای خونین وخصومت بر انگیزاخیری وی بمناسبت روزمقدس مسلمانان روزعید سعید فطرسال جاری(21) به صراحت اعلام و اعتراف نموده است که به نقد از ان چنین موئجز میگردد؛

 یک_ واضیح میگردد که او اشتی ناپذیر ترین تیروریست وجنایت کار ترین نسلکش بویژه بر ضد هزاره هاوشیعیها وملیتهای غیر همتبار خود بوده است که؛ از افکار فاشیستی-مذهبی-نژادی او منشأ میگیرد.-

 دو_ در محتوای این اعتراف وناگذیری اعلان او که در ان بویژه اقوام هزاره وشیعه ویا غیرهمتبارانش گویا حق ندارند در انتخابات سهم مشترک در قبال سائیر افغانها داشته باشند؛ تاریکترین وجنایت پیشه ترین افکار مردود ومنفور عقبگرای ضد دموکراتیک وضد مردمسالاری نهفته در نهاد درونی اورا سر اجام برملا نموده است . که در ان حتا سهم وشرکت فعال احزاب سیاسی وسازمانها گروه ها وافراد رانیز در انتخابات  که جزء ارزشهای دموکراتیک وازخواسته های عینی ومبرم وازادیخواهانۀ  مشروع مردم ماست ؛ ممنوع وانرا نیز انحصاری ومربوط به قوم وقبیله وهمتباران خود منحصر نموده است.-

 سه- تقررو انتخاب نمانده های هزاره وشیعه وغیره  را دربامیان ودایکندی ویا بلخ به جرم( غیر همتبار بودن شان)غیر مستحق وغیر عادلانه دانسته، گویا این مناطق را مستقل شده وازاد وتجزیه طلبانه ارزیابی نموده است؛ که تسلط وانحصار قدرت سیاسی بدست همتباران  افغان خود( پشتون)وحذف سائیر ملیتهای تحت استبداد وبه کنارزدن وحاشیه راندن وکوچهای اجباری انها را تا سرحد نابودی وفرار از وطن به شیوۀ عبدالرحمان خانی یگانه نماد واقعی وحدت ملی ارزیابی نموده؛ واشتراک وسهم عادلانه در قدرت وتقسیم وملی سازی قدرت وحاکمیت سیاسی وانتخابات ازاد واتکأ به رأی مستقیم توده هارا یک روش ضد وحدت ملی دانسته است

.-چهار : _ اعلان جنگ ونابودی؛ تصفیه وحذف کامل خلق هزاره وشیعه در فتوای اونشاندهندۀ انست که  این شیوۀ نسلکشی او از وظائیف اصلی ومحوری وضروری او در این اعلامیه بوده  وبا استفاده از این راه و شیو ۀ تصفیۀ قومی خواسته است تا صلح وثبات وعدالت را  در کشور تأمین گردد

.- پنج : _    ضدیت با هزاره وشیعه نتنها از اندیشۀ تاریک فاشیستی-مذهبی -نژادی-سلفی اخوانی او منشأ میگیرد بلکه؛ در فتوای او بطور شفاف امده  وثابت ساخته است که ؛ بروی اسناد معتبر مانند کتاب"تلک خرس" وانتشارات اسناد موسسۀ نشراتی"ویکی لیکس" وغیره رسانه ها او مستقیمأ از دستور پاکستان و-ای-اس-ای وملا های دیوبندی وبنیادگرایان افراطی وتیروریستهای  القاعده وطالب ووهابیسم عربی وتیروریسم بین المللی که مرکز ان پاکستاان است سر چشمه میگیرد و هنوز هم متعهدانه وصادقانه در رهبرد های عملی ان پلانیزه شده وفادار ومصمم ومتعهد باقیمانده است. 

شش : _  وافزون بر ان تمامی این خونریزیها وجهاد او ونسلکشیهای اوتحت عنوان"جهاد اسلام!؟" تلاش مذبوهانه برای حفظ وبقای حاکمیت قبیله سالاری انحصاری مرکزی وادامۀ استبداد قومی وزبانی ومحلی ومنطقوی ومذهبی طبق میل وخواست پاکستان ونظامیان خون اشام ان بوده ودر جهت مخالفت جدی با نظامهای دموکراتیک وملی ومشروع پارالمانی غیر متمرکز فدارالی عمل  نموده است. 

هفت : _در این اعلامیه وفتوای خونبار نسلکشی تهدید امیز بیسابقۀ  او که  تأکید نموده هزاره وشیعه نه در افغانستان ونه در ایران جایگاه وپناگاه نخواهندیافت  وهمه دارائیها ی انها نیز مانند همیشه ضبط و غارت  گردیده واز دست خواهند داد  ؛ یکی از خطرناکترین نوع نسلکشی وخونین ترین جنوساید و تحریکات ماجرا جویانه ومنازعات ملی غیر قابل کنترول رابعد ازسال2014م.وخروج نیروهای خارجی؛ در پلانهای تیروریستی فرایند اورا به نمائیش میگذارد که چنین موضعگیری  بی سابقۀ او در تأریخ نیز سراغ نمیگردد

هشت : _ هرچند کشتار وقتل عام از هرنسلی که باشد در نزد حکمتیار کدام ارزشی ندارد و در طول جهادش به نفع دشمنان خارجی افغانستان وبرضد مردم ان واسلام بوده است که یک چیز تازه نبوده ؛ وکشتار حدود 70 هزار انسان بیگناه کابل توسط حکمتیاردر دورۀ اقای ربانی که عمتأ عدم تحمل او دربرابر قوم شریف تاجیک در قدرت سیاسی توجیه میگردد که طبق فرمان ودساتیر پلان شدۀ-ای-اس-ای-وعمق استراتژیک پاکستان برای شعلور نگهداشتن جنگ وتأمین منافع بیگانگان یکی از جنایات کوچک اغای حکمتیار مثال زده میشود؛ اما همچو جنایات ونسلکشی وکوچهای اجباری که بطور علنی ورسمی زیر پوز همه ابر قدرتهای جهانی وجامعۀ مدنی ونهاد های حقوق بشری و گویا مدافعین به اصطلاح  صلح وثبات  که اینبار تحت پوشش یک  فتوای اسلامی!؟    با جرئت هر چه تمامتر اعلام میدارد وخاموشی وسکوت همه جوانب متذکره را نیز باخود دارد،  از یکطرف عواقب نهایت ناگواری را در پی خواهد داشت واز جانبی هم زیرکاسه نیم کاسه های دیگری نهفته نباشد که تیروریسم با بکاربرد ابزاری از این مزدوران ؛ هرچه بیشتر بی حد و مرز تر ازکذشته و به خیزشهای بیلگام خود گسترده تر نگردد.زیرا حلقات ومافیای فاشیسم حاکم برای مختل ساختن سومین انتخابات ریاست جمهوری برای انحصار قدرت وحفظ وبقای حاکمیت مرکزی یک قومی پلانهای وسیع وتوطئه های بزرگیرا رویدست گرفته اند که تیروریسم را میخواهند به سمت شمال کشور دیسانت وگسترش داده وبرای جلوگیری از سهم ملیتهای تحت استبداد در انتخابات ؛ بویژه تورکتباران که خود تمامیت خواهان به انها لقب "بانک رآی" راداده اند؛ ناامن ومختل ساخته انها را محروم سازند ویا رأی انهارا به ذرایع مختلف پراگنده وپاچه نموده به نفع خود تغییر بدهند واز یک کاندیداتور واحد ایشان جلوگیری نمایند...! چنانچه، بنابرگذارش اطلاع رسانی افغانستان... قررار اخبار تأئید نشده اقای اشرف غنی احمد زی نیز به اغای کرزی پیشنهاد داده است که: ".. برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری باید رأی هزاره ها واوزبیکهارا خنثا کرد؛ و چون هزاره ها واوزبیکها دیگر به پشتونها رأی نخواهند داد. پس ما با ایجاد ناامنی در مناطق هزاره واوزبیک نشین؛ مانع رأی دادن انها شده وانهارا تحت فشار قرار میدهیم"(1؟)- و همین منبع می افزاید.:"..همچنان با ناامن ساختن مناطق مرکزی ما دوکار میتوانیم انجام دهیم: اول اینکه ؛هزاره هاپای صندوقهای رأی نخواهند رفت .- دوم اینکه؛ هرقدر بالای هزاره ها فشار زیاد تر وارد کنیم، انها زیاد ترمظلومیت نشان میدهند  ؛ و ما با زندان کردن چند طالب میتوانیم  دوباره رضائیت انها  را بدست آوریم . با اینکار  تاجیکها تنها  میما نند و کار ما  اسان خوا هد شد ...- و همین  منبع  تأکید  نموده  است  که  ؛   (  هرچند  که   این مطلب  در قسمت  تلکس  شایعات  سایت  نشر شده ا ست و)  "  (22)و

    ویا به اخبار" گزارش نامۀ افغانستان"  در این ارتباط  برای تر ساندن وهراس افگنی در بین  مردم چنین امده است که میخوانیم: " ..امنیت که پروژۀ طالب سازی و وهابی سازی شمال به سرعت بویژه در ولایات بادغیس، فاریاب وبدخشان در حال پیاده شدن است؛ پولهای کلان از سوی کشورهای غربی سرمایه گذاری شده است وصد ها ملای وهابی در پویائی وتحریک هستند، موانع هم از سر راه برداشته شده است...  "-(23)-  که البته  موضعگیرهای اخیر رهبران جبه ملی وائتلاف ملی  وانکشافات اوضاع در مورد تعین کاندیدا تورهای ریاست جمهوری در این ارتباط صادق بوده و  قسمأ به ان مهر تأید نیز میگذارد..(!)-و باز هم تأکید میگردد که؛این همه  تلاشها ؛عمد تأ یک مطلب را میرساند وان همان اهداف واحدی  است که  هم از طریق حکام برسر اقتدارقبایلی وهم ازطریق مجاهدین همتبارانها  وحکمتیار وهم به لباس تکنوکرات ، روشنفکر ودگراندیش وفرهنگی وطالب نیکتائی دار وهوا خواهان انها ؛ و هم طالبان حقیقی واصلی وهم از جانب پاکستان و-ای-اس-ای برای حاشیه راندن ملیتهای تحت استبداد به هرنوع  وذریعۀ( زر وزور ویا توطئه ودسیسه ویا با معامله و خریدو فروش رأی انسانها ویا حتا نابودی فزیکی انها) وبه هر قیمت که ممکن  باشد  جور امد نمایند؛ برای سیطره جوئی فاشیسم قبیلوی وبقای حاکمیت تک قومی مرکزی وانحصار قدرت سیاسی ومیراثی سازی دائیمی قدرت در همه عرصه ها با گول زدن واغوای (خارجیها ومردم )؛ باید بالای این ملیتها ی تحت استبداد وبعدآ بالای مجموع  این "جامعۀ استبداد پذیر ومستبد پرست !؟" کما فی السابق تحمیل وتعمیل نمایند وبه این ترتیب به چشم مردم خاک زده شود وبس

...! 

نه :  از انرو اعترافات اودر فتوایش در مجموع موئید انست که : تمامی اعترا ضات، انتقادات وارزیابیهای عامۀ مردم ونخبه گان ونویسندگان وموئرخین وهر نوع موضعگیریهای ضد حکمتیار وگروه تیروریست او را که تا حال صورت گرفته است ؛ همه صادق بوده وموجه بودن وحق به جانب بودن  این موضعگیریها علیه اورا به روشنی وشفافیت به اثبات میرساند که؛  در این روند ؛ اسلام ودین ومذهب را بهترین سلاح وسپربرای رهبرد این برنامه های خود تا کنون بکار برده است وبکار میبرد.  ومهمتر از همه انست که؛ نسلکشی را جائیز ومبا ح الدم دانسته  از نهایت عقده وکین وبغض وانزوا وزبونی وناکامی واز نهایت مأیوسی وشکست های تلخ در سیاست خود ؛ ترس ووحشت ودهشت را دربین مردم تبلیغ  وخوف وخطر ایجاد مینماید ونا ارام میسازد  و از این طریق عقده کشائی فاشیستی مینماید. تا باشد راهی برای شعلور نگهداشتن جنگها به شیوۀ جدیدرا دریابد و از عواید سرشار ان به ادامۀ حیات ننگین خود مستفید گردد- 

  ده : _  با براه اندازی این غوغا ها وهیاهو وجبن وترس دربین مردم از یکطرف میخواهد ورد زبانها گردیده ودوباره برای خود یک شخصیت کاذب احیا وبازسازی کند؛ واز جانبی به باداران خود نشان بدهد که به هر نوع دستور واجیری دیگر حاضر واماده است و میتواند پلانهای شانرا  ممبعد نیزعملی بسازد. و از جانب دیگر؛ به اغفال از اینکه؛ این فتوای تحریک  امیز وماجراجویانۀ او؛ خلق با ایمان وباغیرت هزاره وشیعه  وسائیر ملیتهای دلیر وبیباک تحت استبداد را  وحتا پشتونهای بااحساس وروشنفکر آگاه عاری از تعصب  ضد فاشیستی وضد توطئه های دشمنان خلق افغانستان را نیزتحریک نموده وانهارا علیه حکمتیار وگروه منفور او بیشتر بسیج وبا هم فشرده تر خواهد ساخت وانها را متوجه وامادگی برای دفاع مشروع وقانونی خود ومیهن آبائی خود خواهند نمود وبعید از امکان نیز نیست که  راه های گریز برای اونیز مسدود گردیده به اصطلاح "یک غار موش برایش چهل تنگه گردد..!؟"  وحتا در صورت تشدید این خصومت وخونریزیها به سراغ کمکهای خارجی نیز خواهند رفت که حکمتیار در زمینه سازی برای همچو جنایت وفجایع وتشنج وتحمیل ان  در کشور نسبت به هر گروه وتنظیم ساخت پاکستانی در طول جهاد خود پیشقدمتر بوده است. زیرا او همیشه  جنایات وخونریزی  وتصفیۀ قومی را یگانه راه حل معضلات در افغانستان میداند .!؟

- یازده  : واین سند به قلم خودش واعترافات صریح او در براه اندازی یک خونریزی وجنایات تاریخی دیگر علیه هزاره وشیعه بعد از سال 2014م. که نیروهای خارجی مطابق جدول زمانی خود هر گاه از کشور بر ایند؛ بمثابۀ یک  سند معتبر تأریخی ؛ محکومیت خودرا منحیث یک جنایتکار متعهد وانعطاف ناپذیردر برابر مردم ومیهن بمثابۀ یک مجرم امضا و به ان مهر تآئید گذاشته  است که هیچ جنایتکار چنین بی بندبار؛ غیر مسئول وبی اعتنا در برابر مردم ووطن خود نبوده است.ا 

 دوازده : _  برخلاف ادعا های حکمتیار در فتوایش ،  دلائیل قوی ومعتبر وموئثق تأریخی در دست است که؛ هزاره ها وشیعه ها وسائیر ملیتهای تحت استبداد در طول تأریخ پر افتخار شان؛ مزدور وغلام حلقه بگوش به انگلیسها وخارجیها واجنبیها نبوده اند؛ بل این  زمامداران، سران وخانان وقاچاقبران ومافیای حاکم قبائیلی  از تبار اغای حکمتیاربوده اند که  در طول تمام زماداریهای خود اکثرأ مزدور وغلام حلقه بگوش به انگلیسها وخارجیها وبه خدمت انها بوده وتا به امروز بشمول امیرالموئمنین اغای حکمتیاراین "مجاهد راه اسلام وخدا!؟" ؛   با افتخار این حلقۀ غلامی را با سر خم به گردن حمل نموده امده اند...(!؟)- زیرا؛ 

 الف : _ هرگاه اقوام هزاره وشیعه   ویا سائیر ملیتهای تحت استبداد مزدوری بیگانگان را قبول میکردند، باید مانند  ملتانیهای انگریزی، امیر عبدالرحمان مزدور ودست نشاندۀ انگریزبرتانوی وپاکستان امروزی، شاه شجاع وطن فروش ونادرغدار دریدونی پاکستانی، وزیر محمد گل مهمند(فرهنگ سوز) مشهور به فاشیست که در کتاب" دوهمه سقوی" بر او نیز از جانب نویسنده های متعصب وتاریک اندیش در نقاب روشنفکر فرهنگی ودگراندیش ؛  به  او لقب ( بابا!؟ )(24)  برایش داده شده است. وملا عمر عرب وهابی پرست ونوکر -ای-اس -ای- وتا اقای کرزی در رأس همۀ این" شاه شجاع ها" که همه آگاهی دارند وسائیر زمامداران معلوم الحال مزدور؛ را میتوان مثال اورد که؛هرگاه این ملیتها  نیزمانند انها به قدرت میرسیدند ویا با هزاران توطئه ودسیسه وزر وزور اجنبیها به قدرت رسانیده میشدند وبه خدمت اجنبیها مانند حکمتیار واسلاف  واخلاف اوباید قرار میگرفتند که در تأریخ کشور سابقه ندارد. واین زمامداران همه ازتبار واسلاف  ویا اخلاف حکمتیار بوده اند که( حتا مرحوم  برها ن الدین ربانی  تاجیک تبار باوجود انکه از همقطاران او واستاذ حکمتیار بود از لحاظ اتنیستی حتا برای دوماه هم که صدر اعظم او تعین گردیده بود به جرم تاجیک بودن  ریاست اورا تحمل کرده نتوانسته وکابل را به دستور مستقیم نظامیان پاکستان به اتش کشید وحدود 70 هزار انسان بیگناه را به خاک خون کشید وهزار ها هزار تن دیگر را معلول ومعیوب واز خانه وکاشانۀ شان بی خانمان وفرار داد ودر این راکتبازیها خانۀ صاحب این قلم  در مکرورویان در کابل نیز مورد اصابت راکت قرار گرفت وبه موجب ان بی جای وبی  خانمان گردیده وقرار اطلاعات موثق وعینی چندین بار هست وبود ان نیز مورد تاراج قرار گرفته است !؟-

  ب : _  وهمین وطنفروشان وغلامان حلقه بگوش وجاسوس در طول زمامداریهای ننگین خود؛ وطن ومردمان قهرمان این سرزمین مرد خیز را در گروگان بیگانه ها قرار داده واین اوضاع وحالات را بالای این سرزمین آزاده ما تحمیل وبه پرتگاه نیستی سمت وسو داده امده اند ؛ نه از سائیر ملیتهای تحت استبداد(!)- این زمامداران قبایلی وسران ابن الوقت  ازاد ومفته خوار وابسته به پاکستان انگریزی بوده اند که در خدمت بیگانگان قرار داشته وبر علیه تمامی اقوام وملیتها بشمول خلق شریف ومیهن دوست پشتون وبرای بد نام سازی انها مزدوری وغلامی را با افتخار پذیرفته ودر جهت تأمین منافع ملی بیگانگان وبرضد منافع ملی کشور خود حلقۀ غلامی را به گوش وگردن خود افتخارانه حمل نموده امده اند؛ که حکمتیار دیده ودانسته از همه حقایق تلخ وواقعیتهای عینی وافتابی تأریخی برای عقده کشائی خود از نهایت عزلت گزینی ومأیوسیتها به یک بارگی انکار واغماض نموده امده  و دل خود را تسلی داده است. وبه دستور استخبارات پاکستان بصورت عمدی وقصدی برای ایجاد دشمنیها بین اقوام برادر این سرزمین؛ این پیام خونبار خصومت بر انگیز وفتوای فاشیستی- نژادی-مذهبی ونسلکشی را بر علیه ملیتهای تحت استبداد وبخصوص علیه خلق هزاره وشیعه رسمأ اعلام نموده است که هدف ان اینبار  شعله ور نگهداشتن جنگ بگو نۀ نسلکشی ان است تا پای خارجیها مجددأ در گیر ان گردد..!- 

ت : _ با این شعلور سازی جنگها اوضاع را نا امن ومختل ساخته وانتخابات را برای بقای مجدد زمامداریهای فاسد-فاشیستی وتیم حاکم ان در کابل زمینه سازی نماید وبا خرید وفروش رأی این ملیتهابا زدو بندها ومعاملات پشت پردۀ  مانند گذشته به شیوۀ (ففتی-ففتی!؟) مصلحتی وسمبول سازی نمایشی فاقد     صلاحیت؛ در واقع از دموکراسی واز تشکیل یک نظام مردمسالاری  غیر متمرکز وغیر انحصاری  تک قومی مشروع به هر قیمتی که تمام شود باید جلوگیری نمایند که در محور این همه سیاست بازیها قرار دارد تا قدرت حاکمۀ مرکزی تقسیم وملی نگردد وبس(!)؛و تا کشت وتولید وپراسس وترافیک مواد مخدر رونق بیشتر یابد وملت  ازادۀ ما باز هم مانند همیشه  برده واحتاج اجنبیها گردد وجامعه را به سده های دیگر نیز به عقب براند وبازار تیروریسم رونق یابد وغارت کشور بیشتر وسهلتر مساعد ساخته شود که البته  در اجرای موئفق امیز این کار؛ جنگ وخونریزی ضرورت است .وبه تعمیل وتحمیل این خونریزی؛ عاملها وابزارهای جنگ ضرور است که چون حکمتیار وگروه طالبان  ضرورت است. ودر حمایت ومعامله های سیاسی پشت پرده هم ؛ ابقای بازیگر ودلقکباز حقیقی سیاسی انها؛ یعنی حاکمیت فاسد-فاشیستی حاکم بمثابۀ حمایه گرووسیله ؛ از اشد ضروریات است که این اهداف را مشترکأ  تحت عنوان"برادران ناراض" به طراز مافیائی ان در عمل پیاده سازند؛ نه کدام قوم وملیت دیگری که حکمتیار وهواخوهان ان مدعی ان استند ومیخواهند همۀ این جنایات وخیانتها ی خود وهمتباران حاکم خود را یکسره بالای این ملیتها بار نماید!؟- ونه هم کدام گروپ وسازمان خاصی وجودارد که چنان یک اعلامیه ننگین وفتوای خصومت برانگیز وجنوسایدی قتل عام علیه یک قوم دو قوم را  تا حال صادر نموده باشد؛ جز از اغای حکمتیار.(!) ومانند حکمتیار از مدارک انجام این خدمات صادقانه به دشمنان وطن ؛ صاحب امتیازات کلان شوند

!!!- ث : _  مقاومت ومبارزۀ راستین وطنپرستانه بخاطر دفاع از ننگ وناموس ودفاع از مادر وطن در مقابل مداخلات وتجاوزات اشکارعلنی ورسمی پاکستانیها ونظامیان وکرنیلها وجرنیلهای -ای-اس-ای- خون اشام وسفاک این قاتلین اصلی مردم بیگناه افغانستان  که با لشکشی خود با استفادۀ ابزاری از طالبان اجیر دست پروردۀ خود؛ این ملیشه ها وغلامان زر خرید کلدار ودالر ودینار ودال وچپاتی حدود 90 درصد خاک مقدس ما را الا مزار شریف وصفحات شمال درسرحدات مشترک کشور های اسیائی به استقلال رسیده از اقمار شوروی سابق؛ اشغال نموده بودند؛ وبه این مقاومت وطنپرستانه علیه اشغالگران پاکستانی ومزدوران ان وسیطرۀ اشکارای پاکستانیها وپنجابیها؛ که در همین حالات امریکائیها نیز بعد از حادٍثۀ غم انگیز یازدۀ سپتمبر2001م. از مشروعیت این مقاومت توده ای علیه تجاوزگران وکشتار های وحشیانه وتعصبگرایانه وانتقام جویانۀ انها در صفحات شمال بیویژه اوزبیک وهزاره  شیعه وتاجیک وتورکمن وقزاق وتاتار وعرب وایماق وهر کسیکه مقابل میشده انانرا بیرحمانه ازدم تیغ میکشیده تیرور وقتل عام مینموده اند وفغان انها گوش فلک را کر نموده بود؛ بدون انکه کسی ویا مرجعی از خارجیها کمک یا حمایتی خواسته باشد ؛ حمله و حمایت نمودند که این پشتیبانی امریکا باعث عصبانیت -ای-اس-ای-پاکستان وبنیاد گرایان افراطی وتیروریستهای اسلامگرا هواخواهان وبویژه خشم حلقات فاشیستی گروه ها وسازمانهای قومی ونژاد پرست  وجواسیس ان  طالبان نیکتائی پوش وبرخی روشنفکران ودگراندیشان قلابی متعصب را ازلحاظ همتباری با طالبان به شمول حکمتیار را برانگیخت که  ؛ کاملأ یک امر طبعی بوده که باید این گروهای تمامیت خواه  فروخته شده از این قضایا وحوادث واز شکست تلخ پاکستانیها وپنجابیها درصفحات شمال کشور عصبانی ونا خوشنود میبودند ویا نا خوشنودهستند . زیرا تمام تلاش وجهاد ویا نبرد وجنگ شان برای تطبیق عمق استراتژیک پاکستان  وتحقق شعار"لروبرپشتون و الحاقیت افغانستان تحت عنوان کانفدریشن  به  پاکستان  وراه یابی به  سوی  ممالک همجوار نفت  خیز !؟" است که برای ان سده هاست خون همه افغانان واقوام انرا  بیرحمانه وظالمانه میریزند وهنوز با  صدورهمچو فتواها این خونریزیها باید ادامه یابد؛ و یا به همین منوال در سطح دپلوماسیها هم تللاشها جریان داشته ودارد که رهبران این ملیتها  به هر ذریعۀ ممکن باید شکار گردد ویا با سمبولسازیهای بیصلاحیت مصلحتی به حساب(ففتی ففتی !؟) برمعیار مقولۀ اختراعی فاشیسم قبیلوی(اقلیت واکثریت!؟) که  به اثر ان هیچ خدمتی را به  مردم وحتا به همتباران  خود  مانند گذشته ها نیز انجام داده نتوانند تا  تمامی حق وحقوق این ملیتها با همچو ریفرمهای سرکوبگری مانند همیشه تحت نام "اکثریت" پایمال وسرکوب گردد(!)

  ج : _ واما حکمتیار وگروه های نژاد وزبان پرست هوا خواه او میخواهند واین توقع را  نیز از سائیر ملیتهای تحت استبداد دارند که مثل حکمتیار از محل قرار گاه نظامی خود از چهار اسیاب کابل از باغ" خان محمد منگل"که به این منظور اشغال وپایمال نموده بود پیشاپیش طالب این گروه زرخرید وملیشۀ پاکستانی و کرنیلان وجرنیلان نظامی انگریزی ان در زیر دهول انان رقص اتن نموده و الا کابل بدون مقاومت ره کشوده و تا صفحات شمال کشور این مداخله گران تیروریست را بدرقه نموده بود عین عمل را انجام دهند ؛یعنی  اگراز سائیر ملیتهای تحت استبداد نیز میخواهد که عین توقع" رقص زیر دهول پنجابی و خیانت ووطنفروشی" را داشته باشد ویا بالای انها تحمیل نماید؛ این ارزو را بگور خواهد برد.زیرا ملیتهای تحت استبداد بیرحمیهای این جانیان بربرمنش ووحشی وزمامدران اسلاف انها را در طول سده ها به حد کافی چشیده و تجربه نموده امده اند وهرگز فراموش نمیکنند واصلأ با دشمنان وطن ومتجاوزین  ان اشتی ناپزیر هستند؛ نباید این توقع را از انها داشته باشد که این وظیفۀ اصلی وتعهدات خدشه ناپذیر حکمتیار وطالبان اجیر پاکستان  وسائیر تیروریستان وحلقات فاشیستی مزدورانست که برای تأمین منافع انها بر ضد وطن ومردم خود میجنگند !؟

ح_   معهذا با این ارزیابی اذعان باید کرد که: در صورت حملات وهجوم برای نسلکشی در صفحات شمال وغیره مناطق هزاره وشیعه نشین یا سائیر ملیتهای تحت استبداد بر اساس فتوای خونباراوکه از جانب گروه تیروریست حکمتیار به حمایت پاکستانیها بعد از 2014م. بوقوع پیوندد؛ همچو مقاومتهای مشروع نتنها مورد حمایت وپشتیبانی مردم وطندوست وباغیرت سراسر افغانستان مانند افتخارات مشترک تأریخی گذشته  قرار خواهد گرفت ومیگیرد؛ بلکه هر نوع کمکها وحمایت خارجیها از همچو مقاومت مشروع استقلال طلبانۀ مردم باشهامت ما در همچو مداخلات وتجاوزات مغرضانه وآشکارا وجنگهای نسلکشی ونژاد پرستانهفاشیستی تحمیلی نیز یک امر حتمی وضروری در همچو مقطع حساس زمانی پنداشته میشود. تا افغانستان به یک کشور مستقل وازاد وسربلند وغیر وابسته وغیر منسلک وبیطرف فعال با یک نظام عادلانه ومرد م سالار دموکراتیک با امن وصلح دوست با همسایه ها در ومنطقه  وجهان در قلمرو جغرافیائی خود باقی بماند..!!!- 

سیزده : _  و اما با افسوس ودریغ اذعان باید کرد که: وای به ان وجدانهای خموش وجمود وسکوت بسته وکور که شماری تحت عناوین والقاب پرزرق وبرق جلائیشی ملی ؛ با افراشتن درفش دیگر اندیشی وروشنفکری وترقیخواهی وبویژه  برخی از این معلو م الحالان با استفاده ابزاری از نام ونشان قهرمانان ودلیر مردان غیور تاریخی ما  برای خود حزب وگروه وسازمانهای فرمائیشی وکاذبانه تشکیل داده  ومردم را فریب میدهند ویا برخی مستقلانه با استفادۀ ابزاری از موقف بیطرفی که محال است که بیطرف واقعی که هر گاه اوسیاسی باشد پیدا شود !  با " نشخوار یکسلسله چپوله گوئیها ودشنامها وناسزاها برحریفان سیاسی خود در چته چیز قابل محاسبۀ دیگر نیز ندارند" از این فتوای نسلکشی که عملأ علیه قوم هزاره وشیعه مستقیمأ یک جنگ تمام عیار جنوسایدی را اعلام نموده است باخموشی وبا سکوت زبونانه توأم با ترس وجبن محافظه کارانه وکاملأ ارتجاعی تأئید وهمسوئی نشانداده ودر موقف فاشیسم ومزدوران خارجیها در صف  جنایت کاران قرار گرفته اند. که حد اقل  جرئت زبان کشائی  وقلم فرسائی که زیاد نی؛ بل با چند جمله این عمل شنیع وخونین را محکوم نمودن در این مرحلۀ خونین وآتش سوزان تبعیض وتعصب ومنازعات نا فرجام ملی که امر حیاتی وضرورت عینی تاریخی شمرده میشود ؛  با غیرتهای نم کشید ه  در لاکهای  خود  فرورفته  اند (؟!) اما برای کسب  شهرت  کذائی و فریب  مردم  بعضأ فرصتها را دیده و اگر مساعد  و مصئون  برای   ایشان باشد؛ همیشه خودرا مرد میدان و"رند دوران  و شمشیری وغیرتی!؟"معرفی نموده ومیراثخوار پر افتخار ترین نام اوران تأریخ قلمداد نموده شخص خود وگروه خودرا ریکلام مینمایند وحتا به گفتار ونوشتار وقلم زنی هم کسی را موقع نمیدهند. ویا منتظر انکشافات اوضاع گردیده هرزمانیکه یک جنایت یا حادثۀ در تاریخ بوقوع بپیوندد ؛ بعدأ وضع وحالات را دیده وپله های ترازو را سنجیده ومیزان نموده با دلسوزیهای کاذبانه  رفع مسئولیت مینمایند. اگر این شاهین ترازو زیر بار حقایق نا موئجه وساختگی تحمیلی هم موازنۀ خود را از دست بدهد ؛ این پله بینان نیز باید به ان پلۀ سنگین تر مملو از حقایق ساختگی غیر موجۀ  ترازو خود را بیاویزند که سنگینی داوریهای کوردر همان طرف باشد !؟. چون شاهین ترازو نیز اکثرأ بدستان نا پاک  مغرضین وغیر عادلانه میزان میگردد .!؟ که به این ترتیب به همۀ این جنایات وفجایع وفساد مشروعیت داده واصل حقیقت افتابی که در پوشش این  داوریهای کور ویکجانبه به حاشیه رانده میشود ؛ وکلیه ای قصور وکوتاهی را بالای گروهی یا مرجعی بار مینمایند که در پلۀ  میزان نا عادلانۀ تحمیلی اکثریت نا معقول ترازو قرار گرفته بود وسبک ساخته شده بودند که؛ امروز در مورد این فتوای نسلکشی حکمتیار چنین موضعگیریهای پله بینانه  نیزبه وضاحت دیده میشود. یعنی به سخن دیگر باید صرفأ این ملیتهای تحت استبداد به جرم بیدفاع بودن وتحت استبداد بودن  ویاغیر همتبار بودن از خود باید دفاع نمایند.(!) که همیشه انان را به همچو دسائیس وتوطئه های تحریک امیز وخصومتهای ملی تحمیلی عمدأ مواجه نموده وعاملین اصلی جنگ را  به این ترتیب برائت میدهند. حتا با صدور فتوای رسمی بی شرمانه  جنگ وفجایع تحمیلی دامن زده میشود وعمدأ زیر ریش وحضور نیروهای بین امللی وجامعۀ جهانی حقوق بشر ونهاد های مدافع صلح وثبات و...!؟ اعلام و در فرایند اوضاع وحالات تحمیل میگردد؛اما  با خموشی وسکوت مرگبار از او استقبال نموده به ان مشروعیت میدهند. وعواقب شوم وناگوار بعدی انرا بعدأ  بدوش همین ملیتهای مظلوم بار مینمایند ومجرم میکشند. وقصۀ همان "گرگ وگوسفند واب نوشی انها وگل الود نمودن اب دریا توسط گرگ واتهام ان بالای گوسفند ودریدن انرا تداعی مینماید!؟" وعاملین اصلی جنگ را  که دهه های دوامدار مرتکب ان شده اند در همه اوضاع واحوال وتحولات دراین جامعه مرتکب شده امده اند تبرئه میبخشند ومجرمین اصلی را رها میسازند . که باید همچو اعمال شنیع  ضد انسانی ونژاد پرستانه را جدأ  وشدیدأ محکوم مینمودند وموضع روشنگرانه ودگر اندیشانه وترقیخواهانۀ  عاری از تعصب ونژاد پرستی خودرا به این ترتیب در عمل به اثبات رسانیده به پیشگاه مردم وتاریخ خود رفع مسئولیت مینمودند که واقعأ ایشان  طرفدار حقایق عینی بوده واز حقایق عینی وافتابی دفاع مینمایند و  ..ا

حسن پیمان

اکتوبر/10/13

منابع ورویکردها

  یک :ا قای مجاهد-پرسشهای که پاسخ انها روشن نیست-اپریل/22/13 -سایت اریائی 

دو: (همان)و

سه: (همان)و

چهار : آقای مشید مهرالدین - قرائت تازه از جهاد مردم افغانستان در قلمرو تغییرات در مصر وخاور میانه

(دوم)-دسمبر/3/13 -  سایت اریائی

پنج-شش-هفت-هشت-نه- ده - یازده -دوازده- سیزده- چهار ده -پانزده- شانزده(اقای مجاهد-همان)و

هفده- اقای نبی زاده محمد عوض -کاندیتاتور حکمتیار در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری افغانستان -دسمبر/3/13-سایت اریائی

هژده - اژانس خبر رسانی پژواک - گفتگوی اختصاصی با قطب الدین هلال یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی گلبد الدین حکمتیار- هیچ علامتی مبنی بر برقراری صلح در افغانستان دیده نمیشود- اخبار روز- اگست /25/13 -سایت اریائی

نزده - خبرگزاری -8 صبح-سپتمبر/8/13-حملۀ تیروریستی لشکر جنگوی پاکستان در مسجد امام حسن مجتبا در غرب کابل بخاطر دامن زدن به اختلافات مذهبی-سایت اریائی

بیست -پایگاه انتر نیتی العهد - جاسوسی امریکا از ارتش پاکستان خشم پاکستان را برانگیخت سپتمبر/13/13 -اریائی

بیست ویک : -به "خبر گزاری بست باستان" از" گزارشنامۀ افغانستان- این گفتار یک مسلمان است ؟-لحن پیام حکمتیار انهم به انگیزۀ حلول عید مسلمانان ؛ رنگ وبوی اسرائیلی دارد- زمانی حکمتیار به دروغ" وعتصیمو بحبل الله جمیعأ ولا تفرقو.." میگفت؛ حالا قوماندۀ کشتار قومی سر میدهد-گزارش نامۀ افغانستان- آگست/9/13-  سایت اریائی 

بیست ودو : گزارش اطلاع رسانی افغانستان -اشرف غنی احمد زی- در سپتمبر/28/13- در پیامی در صفحۀ توئیتر اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک مینماید -منتشرۀ اخبار سایت اریائی -اول/اکتوبر/13    

بیست وسه : گزارشنامۀ افغانستان-پروژۀ طالب سازی ووهابی سازی در شمال؛ در برنامه نیست که در افغانستان ارامش ، صلح وپیشرفت بیاید- سپتمبر/8/13 - اریائی

بیست وچهار : افغان،سمسور وهمکاران او- کتاب "دوهمه سقوی" -سال چاپ 1379-ص33

 افزون بر ان به منابع زیر نیز مراجعه شود: و

 کاتب،فیض محمد _سراج التواریخ- ج 3-سال چاپ اول 1396-کابل-صص 293-الا461-*

 کاتب ،فیض محمد  -سراج التواریخ- ج4-بخش نخست وقایع-سالهای1315-1318 -چاپ اول1390.از صص 116 به بعد-*

 دای فولادی- افغانستان: قلمرو استبداد-سالچاپ1377خ- ازصص 40 به بعد..و-*

  دای فولادی-دین-فرهنگ-سیاست-چاپ اول1382خ-ازصص64 -439-*

   ا* -ارزگانی انجنییرغلام سخی-نسلکشی وجنایات ضد بشری به روایات سرا ج التواریخ در افغانستان- قسمت اول-چهارده-افغانستان- سال2013م.و

 غبار، میر غلام محمد - افغانستان در مسیر تأریخ- ج اول ودوم -چاپ سال 1383خ --*

 موئسسۀ نشراتی ویکی لیکس منتشره در سایتها وتارنماها ومطبوعات-*

 یادداشتها وخاطرات صاحب این قلم-*

 اطرافی، م.ع - اقتباس کننده؛ از کتاب "ابعاد پیچیدۀ تداوم جنگ در افغانستان" نوشتۀ غلام رحمان امیری- قسمت سوم- طرح پروژۀ کانفدریشن افغانستان-پاکستان-سال1381-فبروری/11/13 -سایت اریائی-**

   محمد یوسف ومارک ادین -کتاب" تلک خرس" ترجمۀ : محمد قاسم اسمائی- حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان- قسمت -11-کابل شهر کلیدی برای پیروزی ماست-"کابل باید بسوزد"شعار جنرال اختر عبدالرحمان رئیس عمومی -ای-اس-ای-دستگاه استخباراتی پاکستان-1980-1987م-***

(همان)؛(قسمت 9)_

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» آیا سر آغاز همه بد بختی ها در کشور هفتم ثور است؟
» ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮﯼ ﻭﻫﺎﺑﯽ، ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﯼ"ﻣﺮﻧﺠﺎﻥ" ﻛﺎﺑﻞ
» نقش هاي عريان وجنايات بي پايان! « مستنداتي برسه ونيم دهه جنايت وآدمکشي درکشور» بخش دوازهم
» یک بررسی اجمالی پیرامون فتوای خونبار نسلکشی حکمتیاردر روز عید سعید فطر .ا (قسمت-3)
» گلبدالدین حکمتیار یکی از متعهد ترین و مصمم ترین ما جرا جوی جنایت پیشه در مسلک حرفوی )قسمت-2-(
» گلبدالدین حکمتیاربا این پیام خونبار خود یکی از متعهدترین ومصمم ترین ...
» هدف ازایجاد شورای مجاهدین چه خواهد بود ؟
» بمناسبت هشتم ثور پیروزی انقلاب اسلامی (!)«مجاهدین(!) تهیدست وبیدفاع» افغانستان
» نبرد عادلانه علیه القاعده ، طالبان ساخت جرنیل حمید گل و خاشخا شسالاران...
» گر شیطان در دنیا حضور فزیکی میداشت در عصر ما او را شیطان معاصر مینامیدند


عناوین دیگر:
پسمنظر سیاسی- حقوقی مناسبات روسیه- افغانستان و مصئو نیت قضایی نظامیان شوروی و ضمانتهایی که افغانستان میخواست (10.25.2013)
مثلث شيطانی نبيل مسکينيار- حسن اميری وشکيب علومی دربستربيماری هياهوی محاکمۀ جنايتکاران جنگی (10.25.2013)
ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺳﺘﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ (10.25.2013)
بخش ششم گزارش مستندي ازنقض حقوق بشردراداره کرزي (10.25.2013)
اطلاعيۀ دوم کميتۀ فعالين حزب دموکراتيک خلق افغانستان پیرامون لیست 5000 نفری کشته شد گان دوران امین (10.11.2013)
آيابعدازکشتارحفيظ الله (امين) ديگرجنايتي درافغانستان صورت نگرفته است؟؟؟ (10.10.2013)
ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ ﻭ ﺷﻼﻕ، ﺩﺭ ﺷﻌﺮ ﺷﻌﺮﺍ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ! (10.10.2013)
با هم برای اعمار یک افغانستان نوین ودموکراتیک, یک حیات مسعود ومطمین برای مردم ما! (10.09.2013)
اطلاعيه کميته فعالين حزب دموکراتيک خلق افغانستان پیرامون لیست 5000 نفری کشته شد گان دوران امین (09.30.2013)
فراز و فرودِ تاریخی مناسباتِ دوجانبهء افغانستان- هالند (09.30.2013)