Sunday, 05.20.2018, 12:21pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
اعلامیه کمیته فعالین ح د خ ا در ارتباط به رویداد های اخیر در نوار غزه و کشتار فلسطینی ها توسط رژیم نژادپرست اسرائیل ; ارائه طرح مشرانو جرگه برای جلوگیری از توهین به مجاهدین ; دوست فرهیخته و گرانقدر جناب سادات ; تابوی 1- اف بار دیگر تحت شعاع پارلمان هالند ; ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل، اسطوره شعر، عرفان و شاعر زمانه ها
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » افغانستان
 
افغانستان بعد ازخاورمیانه هدف بعدی داعش
سه شنبه, 04.25.2017, 04:18pm (GMT)

عبدالاحمد فیض

 

افغانستان بعد ازخاورمیانه هدف بعدی داعش

 

داعش یا تشکیلات تروریستی دولت اسلامی که بزعم خود شان درراه احیای خلافت اسلامی وانقلاب اسلامی جهانی مبارزه مینماید محصول مستقیم یک توطئه پیچیده ودراماتیک جهانی است که درایجاد آن تهاجم مسلحانه ائتلاف غر     ب برهبری ایالات متحده به غراق ، سرنگونی رژیم دربغداد ، خیزشهای گسترده مردمی درخاورمیانه که به تعمیق بحران اجتماعی وسیاسی دران حوزه بی ثبات جهانی دامن زده وفرایند مداخلات آزمندانه محافل معلوم الحال خار  جی را تسهیل وتسریع بخشید ،نقش بارزوغیرقابل انکاررا ایفاء نمود . داعش که در ترکیب آن مخوفترین وبد نام ترین عناصرتروریست چندین ملیتی، جنایتکاران متکرروعده ای ازنظامیان متواری رژیم صدام قرارداشت، نخست درمناطق آزاد شده ازسلطه دولت جدید دربغداد به هدایت مستقیم استخبارات منطقه ودیگران تشکل یافت وعلی الر  غم موجودیت غرب دران کشوربه اسرع وقت بخش اعظم قلمروعراق را تحت کنترول گرفت . تروریستان دولت اسلامی (داعش) با بهره گیریهای فزاینده ازآغازآشوب وشورشهای جمعی درسوریه که تداوم بهارعربی خوانده می شد ، مرزهای غیرقابل کنترول وطولانی سوریه را با عراق درید ودرتبانی با گروه های افراطی بومی جغرافیای ازقلمروسوریه را اشغال وبیک نیروی وخیم تهاجمی دربراندازی دولتهای منطقه بخصوص رژیم حاکم دمشق که از  حمایتهای گسترده حامیان جنگ سوریه برخورداربود ، مبدل گردید.

این گروه وحشی که سیمای نامیمون وسیاه مزدورانه آن با گذشت هرروزروشنترمیگردد، درنتیجه ارتکاب جنایات متعدد ضد بشری وبی سابقه دربرابرمردمان بیدفاع ملکی دردوکشورعراق وسوریه ونیزسازماندهی تهاجماتوحشیانه تروریستی درسایرنقاط جهان، ازسوی شورای امنیت ملل متحد با صد ورقطعنامه های متعدد بعنوان وحشی ترین تشکیلات تروریستی شناخته شده است که سرکوب وبرچیدن محلات استقرارآنها اززمره مسوولیتهای جهانی دولتهای عضوبوده واین امرموجب گردید تا ائتلافهای به اصطلاح ضد داعش یکی پی دیگرشکل گیرد، که هرکدام به مقاصد معیین ودرچهارچوب اهداف راهبردی هژمونی های قدرت سمت وسوداده شد وازینرونتیجه قابل انتظاری ازین ائتلافها درراستای درهم کوبی این شبکه بدنام تاکنون بدست نیامد است اما اتحاد دمشق ومسکودرمقابله  با تشکیلات دهشت افگن وروبه گسترش داعش زمینه های عملی سرکوبی این گروه وحشی رافراهم نموده ، ضربات مهلک وقاطع برمراکزرهبری، محلات تجمع ، تأسیسات ساخت سلاح وتجهیزات جنگی گروه داعش درقلمروسوریه دربیش ازیکسال گذشته وارد آمده وچنان مینماید که با ایزدیاد فشارهای مضاعف براین گروه دربرخا ستگاه اصلی آن عراق ونیزسوریه وشکست پیهم آنها درین دوکشور، دیگرماشین جنگی این گروه تباهکاردرمرحله ورشکستگی قرارگرفته وقبل ازانجام مأموریت اصلی این مزدوران که برای انهدام کامل شرقمیانه بمثابه مخلوق نهادهای جاسو   سی واطلاعاتی توظیف گردیده بودند، کنون درمعرض نابودی تاریخی وفروپاشی تشکیلاتی قراردارند.

طوریکه اذعان گردید این شبکه ازبدوی پیدایش تا کنون فقط درچند کشورشرقمیانه ولیبی فعال بوده فلهذا علی الرغم تماسهای منظم این شبکه با سایرگروهای تروریستی دردیگرنقاط جهان منجمله با محافل دهشت آفرین متعدد مستقردر درخاک پاکستان بعلت مصروفیتهای عدیده جنگی درامرتحقق ماموریت اصلی آنها درشرقمیانه ، نتوانستندبه سرباز                 گیریهای گسترده درسایرنقاط جهان مبادرت ورزند .

درافغانستان حدود دوسال قبل ازامروزازحضورپراکنده مزدوران بنام داعش دربخشهای شرقی افغانستان وبخصوص ننگرهارصحب بعمل آمد ولی سکتورامنیتی واطلاعاتی کشورظهورداعش را دروهله نخست باشک وتردید نگریسته وبا آغازعملیات مسلحانه این سربازان اجیردربرخی ولسوالی های ولایت ننگرهار، موجودیت یک حلقه جدیدی ازآدمکشاندرکنارسایرگروهای مسلح مخالف دولت آفتابی گردید ومقامات کابل نیزموجودیت آنهارا تائید نمود. اما آیا این مزدوران وحشی که درقساوت وبیرحمی، قتل وکشتارغیرنظامیان ،سربریدن وتجاوزبه ناموس مردم بنام جهاد نکاح ازسایرشبکه های آدمکش متمایزمیگردد،ازداعشیان عراق وسوریه برهبری البغدادی تبعیت وپیروی مینمایند؟     مسلمأ پاسخ منفی است ، مزدورانیکه همین اکنون با هویت جنگجویان داعش وارد معرکه میگردد، تروریستان بومی  هستند که سالیان متمادی بمثابه سربازان اجیردرخدمت (آی-اس-آی) قرارداشته وبدستورمحافل مرتجع ومتجاوزنظا  می اداره اسلام آباد درویرانگری وایجاد فضای دهشت وتروردرخاک افغانستان دست دارند. داعشیان اجیرکه در  صحنه نبرد دربرابرنظام ومردم افغانستان میجنگند ترکیبی ازطالبان افغانی، لشکرطیبه، طالبان پاکستانی، گروهای  تروریستی ازبیک،تاجگ، اویغوری وعربی است کهبدستوروهدایت مستقیم اداره استخبارات نظامی پاکستان صفحه جدیدی ازخون  ریزی، قتل وکشتاررادرکشورما مفتوح نموده وکاربرد ابزاری نظامیان مرتجع پاکستان ازیک چنین بازی جدید استخباراتی بوضوح آن خواهد بود که درصورت تضعیف ماشین فرسوده جنگی طالبان ، شکست ویا تسلیمی احتمالی این گروه دریک فرایند مسالمت آمیزبدولت افغانستان ، شعله های جنگ خانمانسوزرا که ملتهب داشته ومدیریت آنرا بعهد دارد برای مدتهای طولانی درمحوراهداف راهبردی اسلام آباد وشرکاء مشتعل نگهدارد.

فلهذا یکباردیگراین اداره استخباراتی پاکستان خواهد بود که با ایجاد جبهه جدید جنگ دروجود عناصرمزدوروفاداربخودش واما زیرپرچم داعش ، کلیه تمهیدات وپیش زمینه های لازم را درتبانی با سایرمحافل ذیدخل درتراژیدی خونین افغانستان فراهم نموده است تا اجیران دولت اسلامی درصورت شکست احتمالی دربرخاستگاه اصلی آنها یعنی درسوریه وعراق به افغانستان متواری گردند یعنی کشوریکه مقدم برین دستان پنهان وعریان دریک بازی پیچیده اطلاعاتی شرایط حضوراین گروهی به شدت خونخواروافراطی را درآن فراهم نموده است .بربنیاد گزارش  واطلاعات رسانه ئی وبخصوص به نقل ازروزنامه الوقت، تعداد کثیری ازتروریستان اویغوری که در گذشته درکنارداعش درعراق وسوریه جنایت آفریدند درین اواخیرازطریق کوهستانات ایالت بلوچستان وارد ولایت زابل وسایرنقاط افغانستان گردیده تا داعشیان ساخت اسلام آباد را درانجام عملیات جنگی برضد حاکمیت ومردم مانکمک نماید واین روند به نحوی فزاینده روبه گسترش خوانده شده است ،هکذا جنگجویان تروریست که خود  را بخش ازجنبش اسلامی ترکستان شرقی میخوانند ،اویغورهای ازایالت سنگ کیانگ چین است که ازامکانات وسیع ووحشتناک تسلیحاتی ومالی برخوردارهستند، فلهذا این بخوبی میرساند که اجیران داعش تسلیحات وتجهزات مخوف جنگی را ازسوریه وعراق به افغانستان انتقال نداده بلکه این حلقات معین اطلاعاتی درمنطقه ما است که تسلیحات لازم را به رزمندگان شکست خورده داعش درمجاورت مرزهای کشورفراهم نموده تا فصل جدید ازجنگ رابه گونه عراق وسوریه درمنطقه ما گشایش دهند.

بنابران با درنظرداشت انکشافات اوضاع جاری بی نیازازشک وابهام خواهند بود که کوهستانات کشورما هدف بعدی برای مزدورانی خواهد بود که روسیاهی تاریخی را درپروژه خاورمیانه درکارنامه سیاه خویش دارند وهکذا مقابله بااین پدیده مخوف که سعی میگردد درقالب یک توطئه بزرگ به عامل تغیرجغرافیای جنگ درکشورما مبدل گردد باتوجه به ابعاد بحران داخلی ووجود یکدولت که ازعدم هماهنگی،ناتوانیهای ساختاری ونه بود انسجام سیاسی وامنیتی رنج میبرد دشواربوده وبیم آن میرود که با گسترش نبرد با داعشیان مزدور،افغانستان بیش ازین به عرصه    دخالات ورقابتهای منطقوی وجهانی قدرتهای ذینفع مبدل گردد.                                                       

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین دیگر:
اى كرزيا ز پرسش روز جزا بترس !!! (04.25.2017)
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی (04.25.2017)
معضل تاریخی دیورند مستلزم راه حل حقوقی است (04.10.2017)
روزگار دختران افغان در ایران (04.10.2017)
گداى زنان و اطفال در افغانستان (04.10.2017)
آیا دادستان کل ازصلاحیت قانونی دراقامه دعوی جزائی علیه معاون نخست ریاست جمهوری برخورداراست؟ (01.25.2017)
از یادداشت های روزانه: آغاز کار رییس جمهور امریکا و و ضع افغانستان (01.25.2017)
چگونه دولت سهامي ازوحدت ملي به وحشت ملي تبديل گرديد؟؟؟ (01.25.2017)
جنرال دوستم ناجی افغانستان بوده همان قدركه براي تُركتباران ارزشمند است به اقوام ديگر نيز محبوب است (01.04.2017)
پيشينه تاريخی پيدايش معضل پشتونستان و ولايات مرکزی شمالغرب بخش چهارم (12.19.2016)