سه شنبه, 08.21.2018, 01:27pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز (بخش پنجم) ; غنی کوچی و باند فاشیستی امریکاییان افغانتبار رسوا میشوند! ; در کشور چه می گذرد؟ ; اشغال وعملکرد آن درافغانستان ; در یاد بود از کوفی عنان!
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » افغانستان
 
اهداف کانال خیزش
دوشنبه, 03.26.2018, 10:42am (GMT)

اهداف کانال خیزش

هدف اصلی و بنیادی گردانندگان کانال خیزش، پخش و تبلیغ امر بنیادین طبقۀ کارگر یعنی استقرار سوسیالیسم و ساختن جامعه ای عاری از استثمار و بدون طبقات است. استقرار چنین جامعه ای تنها با مبارزۀ انقلابی طبقۀ کارگر و تمام زحمتکشانی که موضع طبقۀ کارگر را در راه برانداختن کل نظام اقتصادی – اجتماعی و سیاسی سرمایه داری بپذیرند و در این راه تلاش ورزند میسر است. این هدف همچنین تنها با درهم شکستن ماشین دولتی بورژوائی و برپا داشتن دولت انقلابی پرولتری امکان پذیر است.

طبقۀ کارگر در راه طولانی و پر پیچ و خم مبارزاتش برای رهائی از استثمار و نظام طبقاتی، علاوه بر اهداف درازمدت و تاریخییک رشته خواست های فوری و آنی نیز دارد که ناشی از نیازهای روزافزون زندگی و نیازهای مبارزۀ طبقاتی اند. یک شرط پیروزی مبارزۀ طبقۀ کارگر برقراری پیوند نزدیک میان اهداف اصلی و درازمدت با اهداف و خواست های فوری و روزانه است.

مبارزۀ طبقۀ کارگر برای دست یابی به اهداف تاریخی و اهداف فوری خود، و به طور کلی هر مبارزه ای که هدف آن رهائی و بهبود زندگی زحمتکشان و کل بشریت باشد، در شرایط دموکراتیک به بهترین وجهی تکامل مییابد. بدین سان استقرار دموکراسی و به طور مشخص دموکراسی پرولتری خودیکی از اهداف طبقۀ کارگر است. مبارزه برای سوسیالیسم از مبارزه برای دموکراسی جدا نیست.

در ایران مانع مقدم مبارزۀ طبقۀ کارگر برای رهائی از استثمار و ستم سرمایه داران و دیگر استثمارگران، رژیم جمهوری اسلامی است. از این رو سرنگون کردن جمهوری اسلامی هدف مقدم انقلاب پرولتاریا و تمام زحمتکشان برای رهائی از ستم و استثمار است. رژیم جمهوری اسلامی دشمن آشتی ناپذیر و پیگیر طبقۀ کارگر، دموکراسی و هرگونه پیشرفت اجتماعی است.

محورها ئی که درونمایۀ مندرجات کانال خیزش را در بر می گیرد، عبارتند از:

ترویج سوسیالیسم، هم در زمینۀ اصول و تئوری عام و هم کاربست آن در شرایط مشخص.

حمایت از هرگونه مبارزه برای کسب آزادی های اساسی به ویژه آزادی عقیده، بیان، اطلاعات و پژوهش، حق تشکل و تحزب، حق انتقاد و اعتراض، حق گردهمائی، تظاهرات و راه پیمائی، حق اعتصاب، مبارزه با اعدام، شکنجه و سرکوب، مبارزه برای لغو سانسور، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی.

حمایت از تمام مبارزات و تلاش های دموکراتیکی که به جدائی دین از دولت و آموزش، لغو دین و مذهب رسمی کمک می کنند با آگاهی از این امر که انجام کامل این هدف در گرو سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است.

 پشتیبانی از مبارزات مردم برای لغو قوانین ارتجاعی بوبژه در حوزه های سیاسی، مدنی، جزائی و روابط کار.

جنبش زنان برای رهائی و برابری حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن و مرد بخشی جدائی ناپذیر از جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک است. آزادی زنان و آزادی کارگران به هم گره خورده اند. ما از مبارزات همۀ زنان علیه خشونت بر زنان و پایمال شدن حقوق شان در تمام زمینه های مدنی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، سنت ها و فرهنگ زن ستیز، پشتیبانی می کنیم. ما در افشای ستم مضاعفی که در زمینۀ مزد نابرابر، تبعیض در تصدی مشاغل، شرایط کار نامساعد و تحقیر آمیز و بارِ سنگین کار خانگی بر دوش زنان کارگر و زحمتکش قرار دارد، تلاش می ورزیم، و پیکار آنان با این ناروائی ها را برای آزادی زن ضروری می دانیم. ما بر سازمان یابی مستقل زنان (مستقل از دولت، کارفرمایان، احزاب سیاسی و نهادهای مذهبی) تأکید داریم، و اتحاد عمل سازمان های مبارز زنان را برای تحقق خواست های عمومی زنان و همراهی با جنبش دموکراتیک و کارگری ضروری می دانیم.

حمایت از مبارزۀ ملت های ساکن ایران برای کسب برابری و به رسمیت شناختن حق ملل برای تعیین سرنوشت خود.

حمایت از مبارزه برای صلح عادلانه و مقابله با جنگ طلبی و تجاوزات ارتجاعی تمامی رژیم های ارتجاعی منطقه از جمله رژیم جمهوری اسلامی و حامیان امپریالیستشان از هر رنگی. مبارزه برای صلح نافی پشتیبانی از جنگ عادلانه یعنی مبارزۀ مسلحانه توده ای طبقات ستمدیده و استثمارشده به ضد سرکوبگران و استثمارکنندگان و شرکت در آنها نیست، به عکس این مبارزات و جنگ های انقلابی با برانداختن قدرت طبقات ارتجاعی زمینه صلح پایدار آینده را به وجود خواهند آورد.

همبستگی با مبارزات دموکراتیک و ضد امپریالیستی همه ملت ها و مردم تحت ستم و سلطه.

افشای سیاست های نظامی گری، شووینیستی و هژمونی طلبانۀ منطقه ای جمهوری اسلامی، افشای ابعاد عظیم فساد و تبعیض حاکم در تمام حوزه های مالی، اقتصادی، اداری، نظامی و دستگاه روحانیت بویژه روحانیت حاکم، افشای عملکرد سرکوبگرانۀ نیروهای امنیتی، انتظامی، نظامی، شبه نظامی، اوباش و عناصر آشوب افکنی که از سوی حکومت، کارفرمایانیا نیروهای نزدیک به آنها برای سرکوب جنبش های کارگران، زنان، کشاورزان، دانشجویان و روشنفکران بسیج می شوند.

ما در این  کانال می کوشیم به ویژه حمایت خود را بر روی مطالبات عمدۀ جنبش کارگری متمرکز سازیم و از این مطالبات در زمینۀ های مزد، ساعات کار، بیمه های اجتماعی و بازنشستگی، برابری زنان با مردان در زمینۀ مزد یکسان برای کار برابر، استخدام، تصدی مشاغل و غیره، قرارداد کار، شرایط کار، پیشگیری از سوانح، مبارزه با اخراج، حق تشکل اتحادیه ای و حزبی کارگران، مذاکرات دسته جمعی، برقراری کنترل و بازرسی کارگری، منع کار کودکان و نوجوانان، رفع هرگونه تبعیض جنسی، مذهبی، ملی و قومی در محیط کار و ... دفاع کنیم. 

کانال تلگرامی خیزش برای پیشبرد اهدافش به یاری همۀ مبارزان راه سوسیالیسم و آزادی نیاز دارد. این کانال متعلق به همۀ استثمارشدگان و ستم دیدگان است! این کانال را با نوشته های انقلابی و نقد خود بارور کنید و گسترش دهید!

اسفند 1396

امید به فردای روشن!

تماس با ما:

khizesche@laposte.net

https://t.me/joinchat/AAAAAELxgMILZ4-6FtJdcw

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین دیگر:
آمد بهار جانفزا با بوی ها با رنگ ها (03.19.2018)
آیا باورهای انترناسیونالستی با شکست مواجه شده است؟ (03.19.2018)
از یادداشت های روزانه12/3/2018 مطابق 21/12/1396 (03.19.2018)
تلاش ایالات متحده درایجاد بهانه جهت تجارت هفده ساله هروئین درافغانستان (03.19.2018)
افغانستان امروز (03.19.2018)
از یادداشت های روزانه بمناسبت روز جهانی همبستگی زنان (03.12.2018)
" سیا " درافغانستان (03.05.2018)
شبح فروپاشی دریک قدمی افغانستان (02.27.2018)
بحران افرینی به نفع کیست؟ (02.27.2018)
پدری که پارچه پارچه شدن فرزندانش؛ امتحان الهی است! (02.27.2018)