sapidadam

داد خواهی، بخاطر ريختن خون دوهمشری مان - اوتارسنگ و راول سنگ در ننگرهار
چهار شنیه, 07.04.2018, 05:20pm (GMT)

غفار عریف

دهشت افگنان با انجام یک حمله خود کفانی

جان و زندگی شماری از بی آزار ترین شهروندان 

افغانستان را گرفتند، در زمره ی آنان خون دو هم

شهری بسیار بسیار عزیز مان ( اوتار سنگ خالصه و

راول سنگ ) نیز بر زمین ریخته شد.

----------------------------

داد خواهی!

از زبان سوسن آزاده ام  آمد  بگوش

کاندرین  دیر کهن کار سبکباران خوش ست

(حافظ)

      در خرابه های دلگیر سرزمینی که دیوهای مست همدست و همساز تیرگی شب اند و انصاف را زنده درگور می کنند و از سر کینه، خون فرشته های خورشید را بر زمین

می ریزند و گلبانگ سپیده را در گلو خفه می سازند؛ کدام دادرسی به داد، دادخواهان خواهد رسید؟ 

      در خرابه های فرتوت سرزمینی که زندگی لبالب از اندوه است و غول های بیابانی همدست و همساز تیرگی شب اند و با چنگال ها و دندان های خون آلود فرمان می رانند  و

تا رسیدن به دربار دادگستر بایست از هفت خوان رستم گذشت و نام و نشان دادگستری نیز در میان تل های خاک گم و گور است؛ چه کسی حقگزاری خواهد کرد و داد دادباختگان  را خواهد ستاند و با روشنایی انصاف به جنگ با سیاهی خواهد رفت؟ 

      در سرزمینی که یاوه سرایی جانکاه کرگسان و چیغ چیغ کلاغان دمار را از پرستو های نغمه خوان و شگوفه های خندان در آورده است و نمی گذارند که پرستو ها در روشنی روز پر بگشایند و شگوفه ها در تابش آفتاب چهره بگشایند؛ چه کسی به داد خواهی آنها داد، خواهد داد؟ 

از آن به دیر مغانم عزیز می دارند

که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

(حافظ)

(پایان )

۱ / ۷ / ۲۰۱۸