یکشنبه, 08.18.2018, 08:29pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز(بخش چهارم) ; " شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار" ; فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه ; اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي) ; پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » جهان
 
مارکسیسم و چپ در انقلاب‌های اعراب (3)
Sunday, 08.14.2011, 12:18am (GMT)

پیوست به گذشته

مارکسیسم و چپ در انقلاب‌های اعراب

(3)

 

 

سلامه کیله   

 

دوم مسئلۀ انقلاب است ، این کلمه از قاموس اکثر مارکسیستهای میهن عربی رخت بربسته  و بجای آن مفاهیمی چون تحول دمکراتیک و گزار مسالمت آمیز در مواجهه با رژیمهای دیکتاتوری مافیایی نشسته است. عالیترین نوع فعالیت سیاسی در رسیدن به توافقاتی با احزاب لیبرال و اسلامگرا برای « به چنگ آوردن » دمکراسی خلاصه شده است .

کلمۀ « انقلاب »  به گذشته ها تعلق دارد ، تفکریست نخ نما شده و تحجری ایدئولوژیک ! بی جهت نیست که  به انباشت فشار طبقاتی توجهی صورت نگرفته و به طبع آن امکان وقوع انقلاب از دیده ها محو شده باشد .

شکی نیست که  حرکت از خاستگاه ضرورت انقلاب ، سیاستی نوین ، تشکیلاتی دگر و چشم اندازی متفاوت را طلب مینمود . مبارزۀ دمکراتیک ، مبارزه ای مطالباتی است  که هدفش نه تغییررژیمها ، بلکه   تغییر شکل آنها ست  تا به پلورالیسم اجازه حیات دهند . فرمالیسمی جدا از منافع طبقات و از کل روند دمکراتیک  که  تعلق خاطر آن  به توانایی نخبگان اقشار میانی در بیان جزئی  خواستهاشان مرتبط گردید .

اما واقعیات انقلاب را تحمیل مینمود و طبقات فرودست بعلت ناتوانی از ادامۀ زندگی به مرحلۀ انفجار میرسیدند ، بدون رهبری و بدون داشتن دیدگاهی از بدیل ممکن . اگر جوانان با استفاده از تکنولوژی مدرن نقش « رهبری » را بعهده گرفتند به این دلیل بود که بدیلی وجود نداشته است ، اما در جریان رویارویی کنونی میتوان شاهد ظهورآلترناتیو بود .

سوم مسئلۀ قدرت است ،  رسیدن به قدرت نیز از دستور خارج گردید و سیمای نزدیک به منطق مارکسیستها عبارت بود از فشار از پایین برای تبدیل دولت به دولتی دمکراتیک که اجازۀ انجام رقابت آزاد از طریق انتخابات را بدهد . 

 لذا هدف انقلابها « دولت دمکراتیک » است ، حال آنکه میبایستی استراتژیی مارکسیستی در جهت ارتقاء انقلاب و رسیدن به قدرت  پِیریزی میگردید و نه مشارکت در « بازی » انتخاباتی که   با توجه به موقعیت برتر حریف و تسلطش بر قدرت قدیمی و ثروت کنونی ، پیشاپیش  تکلیف آن روشن شده است ، بخصوص دروضعیتی که سرمایه داری مافیایی بهیچوجه اجازۀ بوجود آوردن دمکراسی واقعی را نمیدهد .

تاکید بر مقولۀ قدرت اتخاذ استراتژی متفاوتی را میطلبد . از این خاستگاه  است که باید تاکید نمود که  دولت دمکراتیک بدون تغییر شیوۀ اقتصاد تحقق نمی یابد . و اینکه پیروزی انقلاب واقعی تنها با تکیه بر کوشش مارکسیستها در رسیدن به قدرت و بیان منافع کارگران و دهقانان فقیر و همۀ فقیر شدگان میسر میباشد.

انقلاب نهایت خود را تحمیل میکند و آنهم  چیزی نیست جز گرفتن قدرت.  به نظر چنین میاید که نیروهای مارکسیست شرکت کننده در انقلابها نمیدانستند با این انبوه توده ها چه کنند و طرحی در جهت  چگونگی توسعۀ جنبش و وارد کردن کارگران و دهقانان فقیر به عنوان یک طبقه در انقلاب و جذب دهقانان و ارتش تدارک ندیده  بودند و یا اینکه چگونه  میتوان توده ها را به سمت مراکز قدرت جهت تصاحب آن واعمال بدیل خود رهبری نمود .

بهرحال باید از این موضع حرکت کنیم که ما در ابتدای انقلاب هستیم ، کشمکش و مبارزه تازه آغاز شده و بایستی انقلاب همچنان تداوم یابد  تا بدیلی که بتواند مشکلات طبقات فقیر و کل جامعه را حل کند جایگزین گردد.

تاکتیک کنونی مارکسیستها :

انقلاب همچنان گامهای اولیۀ خود را به  پیش برمیدارد ، با آنکه در  برخی کشورها « موفق » شده ، در برخی دیگر همچنان ادامه دارد ویا در کشورهایی جنبش متفاوت ااز بقیه ، هنوز شکل انقلابی بخود نگرفته است .

بدون شک این جنبش  به عربستان سعودی ، بعضی از کشورهای خلیج ، سودان و موریتانی  نیز کشانده خواهد شد و به این ترتیب  به همه جا گسترش خواهد یافت .

با توجه به آنچه گفته شد ، سئوالی که مطرح میشود اینست که تاکتیک ضروری در انقلاب  با توجه به واقعیات کنونی و احتمال تحول آن چه باید باشد. این تاکتیکها بایستی در سه موقعیت متفاوت  مورد بررسی قرار گیرد :

اول کشورهایی که مرحلۀ اول را پشت سر گذارده اند  مثل تونس و مصر، دوم  کشورهایی که همچنان علیرغم شروع جنبش در مرحلۀ اول قرار دارند مثل یمن ، لیبی و سوریه و سوم کشورهایی که  جنبش در آنها آغاز گشته ولی به مرحلۀ انقلابی نرسیده است مثل مغرب ، الجزایر ، عراق و عمان ، یا کشورهایی که جنبش در آنها شروع نشده مثل سعودی ، سودان و موریتانی .

در هر یک از این کشورها ، بایستی تحلیلی میدانی صورت گیرد ، ولی  قبل از پرداختن به تاکتیکها  باید دید که اصلا در هر یک از آنها احزاب و نیروهای مارکسیستی که در جنبش فعالند حضور دارند یا نه . نبود یا حضور حاشیه ای احزاب مارکسیست و یا نداشتن دیدگاهی روشن از رویدادهای کنونی تلاشی دوگانه را میطلبد تا از یکسو انقلابها را ارتقاء بخشد و از سوی دیگر حزبی که بتواند رهبری مبارزۀ طبقاتی را برعهده گیرد بوجود آورد .

مسئله در اینجا تنها به اشتباه تاکتیکی مربوط نمیباشد بلکه اصل حضور وعدم حضور نیروهای مارکسیست مطرح است. بدون تردید برامد انقلابی کنونی طبقات فقیر را به میدان آورده و با شرکت جوانان وابسته به این طبقات افق جدیدی درجهت ایجاد حزب کارگران و دهقانان فقیر درمیهن عربی باز گردیده است .

اما لازمۀ این امر  تامل درجهت  بازسازی دیدگاهی با تکیه بر درک واقعیات  و در جهت جلب نیروهای جدیدیست که به مبارزۀ طبقاتی کشیده شده اند . دراینجا باید مشخصا بگوییم که ما مارکسیسمی میخواهیم که بتواند واقعیات را درک و بر پایۀ امکانات آن پی ریزی شده باشد نه مارکسیسمی گذشته گرا که در چارچوبی ایدئولوژیک محصور شده و به گذشته تعلق داشته باشد .

 با پیوستن انقلابی به مبارزات جاری باید از مارکسیسم « صحیح » همچنانکه مارکس آنرا پایه گذارد پیروی نماییم . منظورم  تنها متدولوژیی است که امکان درک واقعیات را در چارچوبی علمی در اختیار ما قرار میدهد ومیتواند استراتژی  درستی را بنیاد گزارد .

       آنچه روشن و واضح است ضرورت ادامۀ انقلابها و ارتقاء آنها ست و اینکه پیروزی آنها در گرو نقش کارگران و دهقانان فقیر بوده و فقط  آنها میتوانند بدیلی حقیقی را بوجود آورند که این به نوبۀ خود  در رابطه با چگونگی  نقش مارکسیستها میباشد .

 

….….

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي)
» مارکس، سمفونی ناتمام بخش اول
» گورباچف خدمت کرد یا خیانت؟
» مارکس و ۳۰ سال نخست زندگی او
» (زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح مارکسیسم)
» انترناسيونال کارگری
» تروتسکیسم ضدانقلاب در خفاء (بخش چهاردهم و پایانی)- خطر تروتسکیسم
» آيا چپ بايد سوسيال دمکرات شود؟
» باز هم لنین؛ دوباره «انقلاب اکتبر»
» بازهم‌ در باره ی راه رشد غیر سرمایه داری!
» اروپا: یک‌ قرن انقلاب و رفرمیسم
» آمریکای لاتین و انقلاب اکتبر:
» انقلاب اکتبر بازتاب اراده اگاهانه و عمل سازمان یافته
» میراث تاریخی و همیشه جاودان انقلاب روسیه
» ارزیابی انقلاب روسیه (۱)
» هاجون چنگ و چامسکی از افسانه‌های جهانی‌سازی می‌گویند
» بحران سرمایه ی جهانی و چشم انداز سوسیالیسم
» خود گردانی در مبارزه برای سوسیالیسم
» غبار روبی از حقایق اتحاد شوروی و روسیه سرمایه داری امروز یا جعلیات و حقایقی در باره اتحاد شوروی و روسیه سرمایه داری امروز
» ﺑﺸﺮﻣﺤﻮ ﻧﺎﺯﯾﺴﻢ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﻛﯿﺴﺖ؟
» ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻃﻠﻮﻉ ﻭ ﻏﺮﻭﺏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎﯼ ﺷﺮﻗﯽ
» ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻟﯿﻨﯿﻦ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﯼ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ!
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (5)
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (4)
» ﻟﻨﯿﻦ، ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﻮﺗﯿﻦ
» ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اكتبر
» ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ جنرال ﺟﯿﺎﭖ، ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻣﻠﯿﯽ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ
» ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﻠﯽ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﯿﻚ، ﭼﯿﺴﺖ؟
» ﺣﺰﺏ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ
» ﺩﺍﺷﱳ ﻛﺎﺭﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﺰﯾﺖ ﺍﺳﺖ
» ﻭﻧﺰﻭﯾﻼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻭﺯ: ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
» استراتژی سرمایه داری و خواست دگرگونی در اروپا
» ﺗﻤﺪﻥ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮔﺮﺩ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﭘﺮﺍﻭﺩﺍ بخش دوم 4
» (3) ﺗﻤﺪﻥ ﺷﻮﺭﻭﯼﻣﯿﺰ ﮔﺮﺩ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﭘﺮﺍﻭﺩﺍ بخش دوم
» « هوگو چاوز و آينده ی درخشان مردم درونزويلا »
» ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮ ﻥ ﺗﻮﺭﻡ،ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭﺗﻮﺯﯾﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ
» رشد"جناح چپ" دراتحادیه ی دانشگاه ها وکالج ها (UCU)دربریتانیا!
» " قاعده دومینو"مکانیسمهای تجزیه اتحاد شوروی و (بخش پایانی)
» سخنرانیی لیزپین،سازمانده امور زنان درحزب كمونست بریتانیا، درگردهم آیی كه بمناسبت ۷۸ مین سالگرد تٱسیس حزب كمونیست عراق،
» مـارشِ پــرقــدرت ”چـپ“ در فــرانــسه:
» آمــوزش و پــرورش در کــیــوبا
» جنبش "اشغال "وال استریت ، آغازی برای یک تحول بزرگ
» رائول کاسترو: بالاترین تجلی دموکراسی واقعی درمسیرسوسیالیسم
» رائول کاسترو: بالاترین تجلی دموکراسی واقعی درمسیرسوسیالیسم
» ما خیال پرداز نیستیم
» رازهای نا گفتهء تو طئه سقوط نظام دموکراتیک ودرس های زهر آلود تاریخ در افغا نستان
» احیای سرمایۀ مارکس: ردّ اسطورۀ ناسازگاری
» کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحادشوروی پیرامون کمکهای اضافی اقتصادی و مالی به جمهوری افغانستان
» خیانت به سوسیالیسمبه “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین (4)
» (3)خیانت به سوسیالیسم به “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین
» دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
» (iii) بخش 1 جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» به “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین 1
» از بحران سرمایه داری تا احیای مارکسیزم
» عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج
» فصل پایانیی یک دوران و آغاز دوران تازه!
» واقعیات و جعلیات سمت گیری سوسیالیستی یگانه امکان پیشروی !)12(
» مارکسیسم (3)
» واقعیات و جعلیات تاریخ، قیام عمومی در روسیه را گواهی خواهد داد! (11)
» جعلیات و حقایقی درباره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز (10)
» نه می شکند و نه می گذرد نگاهی به عمق جنبش مقاومت در کشور یونان
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر! (3)
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر! (3)
» مارکسیسم
» واقعیات و جعلیات سقفی را ویران کردند که مردم در اتحاد شوروی بالای سر خود داشتند (9)
» واقعیات و جعلیات سقفی را ویران کردند که مردم در اتحاد شوروی بالای سر خود داشتند (9)
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر! (2)
» جعلیات و حقایق افسانه سرائی های پوچ خودکفائی غلات در روسیه سرمایه داری(8)
» باشگاه ضد انقلاب (آسیا تایمز، هنگ کنگ): په په اسکوبار
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر!
» چپ میانه در برزخ هویت و جایگاه
» جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز فاجعه الکلیسم (7)
» برآشفتگان” برابری می خواھند
» موقعیت مبارزه طبقاتی پس از شکست کمون پاریس
» بحران ساختاری سرمایه‌ با خوانش مارکس (3)
» بحران ساختاری سرمایه‌ با خوانش مارکس(۱(
» .1 بحران ساختاری سرمایه‌ با خوانش مارکس
» نظرسنجی گلوب اسکن: کاهش اعتماد مردم آمریکا به نظام بازار آزاد
» جعلیات و حقایقپشت پرده کنترل انفجار اتمی "چرنوبیل"
» سالگرد پیروزی بزرگ ارتش سرخ اتحاد شوروی بر فاشیسم هیتلری در جنگ کبیر میهنی
» جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز انفجار اتمی "چرنوبیل" 6
» بمناسبت ١٤٠- مین سالگرد تولد ولادیمیر ایلیچ لنین انقلابی نابغه
» جعلیات و حقایق نقش آفرینی کلیسا و روحانیت در دو دوران انقلاب و ضد انقلاب (5)
» بمناسبت نهم اردیبهشت ماه، سالروز درگذشت زنده یاد احسان طبری
» جعلیات و حقایقعلیرغم شکست موضعی سوسیالیسم (4)
» جعلیات و حقایقعلیرغم شکست موضعی سوسیالیسم دوران ما، دوران گذار(4)
» جعلیات و حقایقی در باره (2)
» جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز (1)


عناوین دیگر:
عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج (2) (08.14.2011)
سایه سنگین بحران, بحث بر سر تعیین سقف قروض دولتی در آمریکا، بحران جهانی و تحمیل وحشیانه ریاضت کشیاقتصادی (08.14.2011)
امپریالیسم در دوره رقابت دو سیستم (08.14.2011)
یا ما سرمایه داری را از سر راه بر می داریم یا سرمایه داری ما را (08.07.2011)
پليس لندن دهها نفراز معترضین را، بازداشت كرد (08.07.2011)
جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (08.07.2011)
سخت جانیی نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادیی کارگران (08.07.2011)
شاخ آفریقا در كام مرض ، فقر ، مرگ و قحطی (08.07.2011)
عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج (08.07.2011)
هجــوم متــقـابل بـه کارگــران و زحمتكشان مــصر (5) (08.07.2011)