سه شنبه, 08.21.2018, 01:30pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز (بخش پنجم) ; غنی کوچی و باند فاشیستی امریکاییان افغانتبار رسوا میشوند! ; در کشور چه می گذرد؟ ; اشغال وعملکرد آن درافغانستان ; در یاد بود از کوفی عنان!
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » جهان
 
تئوری نظام انباشت مالی شده:
سه شنبه, 08.30.2011, 06:57am (GMT)

تئوری نظام انباشت مالی شده:
مضمون، اهمیت و پرسش ها

از: شسنه فرانسوآ

پژوهش : ب . کیوان

 

فهرست

 ·         مرحله ها در جستجو پیرامون نظام مالی شده

·         آیاچسباندن واژه توصیفی «مالی شده»به اصطلاح انباشت نا مناسب است؟ (...)

·         تئوری های «استقلال امور مالی» و «سرمایه _ فرضی»

·         نظام انباشت و مرحله های «فرا رفت از تضاد های پایدار» (...)

·         آیا نظام انباشت مالی شده «فرارفت گذرا» را تأمین می کند؟ (...)

 

 

مقدمه

من فکر می کنم که در کاربرد اصطلاح«نظام انباشت به فرمانروایی مالی»یکی، وگرنه نخستین نفر،هستم. (1)این نظام به مشخص کردن آن چه که از دید من چونان شکل جدید سرمایه داری خود نمایی می کند، کمک کرده است که در آن سیر انباشت و مضمون اقتصادی و اجتماعی مشخص آن که بنا بر وضعیت های اقتصادی و اجتماعی به شکل های بسیار متمرکز چهره معین سر مایه در آمده و به دست آمده، سامان می گیرد. چهره ای که توسط مارکس به ویژه در کتاب سوم کاپیتال در اصطلاح «سرمایه حامل سود» یا به بیان دیگر، شکل مدرن «سرمایه- پول»نشان داده شده است.

این توصیف از نخستین انتشار «جهانی شدن سرمایه» در 1994، مقدم بر بررسی در باره وضعیت فرمانروایی ودرجه «استقلال» بوده که به نظرمی رسد این سرمایه به دست آورده است.(2)

از دید من، اوج بالقوه آن چه که با اصطلاح کوتاه «مالی» نشان داده شده، وبیش از هر وقت باقی می ماند، از آن چه که نقطه حرکت پژوهش هایم بوده،یعنی مرحله جدید بین المللی شدن، مرحله «جهانی شدن سرمایه» جدایی ناپذیر بوده است.

«کودتایی»که راه«دیکتاتوری بستانکاران» را در مفهوم وسیع، آندره اورلئان (3) گشود؛ بدون سیاست های آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی نه فقط در سپهر مالی، بلکه هم چنین سرمایه گذاری های مستقیم در خارج ومبادله های کالا هاو خدمات نا ممکن بود.

در جریان سال های 95- 1980 «برگرداندن»بخش ها یا فعالیت های مهم خدمات به بازار را که از راه گنجاندن آن هادر بخش عمومی، از او ربوده شده بود، دیده ایم. مثل کشورهایی که بازار را بنا بر انقلاب روسیه و دنباله های آن زیر نظارت بوروکراتیک پس از جنگ دوم جهانی پس راندند. ادعای استقلال مالی، شالوده برای گسترش بسیار نیرومند ژئوپلیتیک، هم چنین اجتماعی «فرمانروایی کالا»، به شمار می رود.

همان سیاست ها و روند های سیاسی آزاد سازی و مقررات زدایی در شکل گیری شرایط پدیداری مرحله جدید بین المللی شدن سرمایه، قطعی بوده اند. این بین المللی شدن بنا بر هجوم بسیار زیاد سرمایه گذاری های مستقیم در خارج نشان داده است که هنوز در بخش های خدمات، هم چنین، در توسعه ی تجارت بین المللی که کشورهای پیشرفته هم زمان بازیگران اصلی و سود برندگان آن هستند، ادامه می یابد.

با این همه مشخصه ی بسیار نمایان مرحله ی جدید بین المللی شدن،  گسترش بسیار زیاد تغییر های دایمی بین المللی سرمایه در به کار انداختن سرمایه مالی برای جستجوی ارزش افزایی بوده است، به طوری که مشخص کردن طبیعت ارتباط هایی که شکل های کنونی بین المللی شدن و نظام انباشت مالی شده را پیوند می دهد، ناگزیر شده است.

اندیشه پدیداری نظام انباشت به فرمانروایی مالی که در مفهوم مشخص پیش گفته درک شده، بعد در چاپ دوم باز بینی شده ی «جهانی شدن سرمایه» (1997) سپس در دیگر متن ها تکرار و بسط داده شده است:

اصطلاح«نظام انباشت» به دبستان تنظیم تعلق دارد و آن را به دلیل هایی که آن را توضیح خواهم داد، وام گرفته ام. البته، من از آن با روشی که روش تنظیم گرایان نیست، استفاده کرده ام.

این ها آشکارا بی درنگ آن را درک کردند. عضو های این دبستان که روی امور مالی و بنابر این، محسوس تردر زمینه تأثیرهای اقتصادی تمرکزهای جدید سرمایه سرمایه گذاری کارمی کنند، با این همه، به نوبه خود در فرمول بندی، بدون مرجع مارکسیستی، فرضیه مشابه با فرضیه من تأخیر نکرده اند.

آن ها شروع به تأیید کردن این نکته کرده اند که نظام انباشت در حال ظهور، به عبارتی، «جانشین» نظام «فوردیستی»، نظامی خواهد بود که تحلیل آن باید بر پایه ارتباط های اقتصادی و اجتماعی انجام گیرد که خاستگاه آن نه در تولید بلکه در سرمایه گذاری است.

در 1988 ، میشل آگلیتا نخستین گام مهم را در این راه با مطرح کردن زیر تیتر «سرمایه داری فردا» برداشت، تئوری بسیار پیشرفته ای که آن را «نظام رشد موروثی» می نامد. اصطلاح نقشی را که «بازارهای فعال» همان طور«اهمیت سرمایه گذاران نهادی در تأمین مالی و فرمانروایی مؤسسه ها به عنوان دستگاه اساسی تنظیم» (4) ، بازی کرده اند،نشان می دهد.

فردریک لوردون از جانب خود در 1998 با دور اندیشی های زیاد شروع به کاربرد اصطلاح «نظام انباشت مالی شده» (5)کرد و به نوبه خود این فرضیه را فرمول بندی کرد که نظام احتمالیی جانشین نظام فوردیستی، در کانون خود، شکل سازمان فنی- صنعتی جدید ندارد- مثل «تویوتیسم»- اما موقعیت اقتصادی از تأمین مالی به دست می آید.

سال بعد، آندره اورلئان به نوبه خود اصطلاح نظام انباشت مالی شده را به کاربرد. این توصیف کردن، استوار بر یک تئوری بسیارگسترده ی«نقد ینگی» و بازارهای سند های مؤسسه ها است. اصطلاح در نزد او نظامی را نشان می دهد که« در [هنگام] جانشینیی تنظیم فوردیستی» تشکیل می شود که« فرمانروایی» مؤسسه،« هسته سخت» آن را به وجود می آورد. به عقیده آندره اورلئان «مشخصه های مرکزی اقتصاد های معاصر برخورداری از قدرت مالی در سطحی که تا کنون به دست آمده و قرار دادن آن در همان مرکز نظام انباشت شان است» (6).  

فردریک لوردون در سال 2000 با مطرح کردن یک بیان عمومی از تئوری« نظام مالی شده» گام جدیدی برداشت. به عقیده او ما با یک شکل نمودار روبروییم که در آن «مدیریت پس انداز جمعی در موقعیت شکل نهادی برقرار شده »که به آن امکان می دهد «منطق اش را به همه تنظیم های دیگر نهادی رابطه اجتماعی، فرمانروایی مؤسسه، شکل رقابت» تحمیل کندو آماده «دادن چهره خاص اش به نظام جدید انباشت سرمایه است». (7)

تحلیل عرصه متفاوت از تحمیل میشل آگلیتا را در بر می گیرد؛ اما اهمیت گسترده همانندی دارد. در عوض، فردریک لوردون به جای ستایش کردن از نظام جدید از آن انتقاد جدی به عمل می آورد.

سرانجام، روبرت بایر مدت دراز در باره پدیداری و تثبیت نظام انباشت، فقط در ایالات متحد، که نقطه گرهی آن در سرمایه گذاری قرار دارد، خویشتن دار باقی می ماند، در سال 2000 اثری منتشر کرد که در آن پرسش در باره «آیا نظام انباشت زیر فرمانروایی سرمایه گذاری جانشین معتبری برای فوردیسم است؟» (8) را مطرح می کند. به موازات آن ،کلود سر فاتی با احتیاط معین، اما همواره بسیار زیاد، استفاده کردن از نظام انباشت به فرمانروایی مالی را آغاز نهاد و در همان حال، چون من به توضیح دادن پروبلماتیک مارکسی یا مارکسیستی پرداخت.


ادامـــه دارد

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» پس از این چه خواهد شد؟
» اعلامیه کمیته فعالین ح د خ ا در ارتباط به رویداد های اخیر در نوار غزه و کشتار فلسطینی ها توسط رژیم نژادپرست اسرائیل
» چرا انگلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه متحد شده اند؟
» مروری بر جنايات ايالات متحده امريکا و متحدين آن در کشورهای جهان
» امریکا با بحران آفرینی ها چه اهدافی را دنبال می کند؟
» امپریالیسم مالی
» اختلاف عقیده در درون جنبش ضد امپریالیستی
» امریکا پشت پرده ی آشوب ها در وینزویلا قرار دارد
» دروغ بزرگ
» ﺷﻜﺴﺖ ﻃﺮﺡ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﯼ ﺗﻠﻪ ﺳﻮﺭ
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
» ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
» طیارات بی سرنشین امریکائی{بخش دوم} قسمت- 10-
» ﻛﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﻋﻠﻢ
» ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﯼ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ، ﺗﺮﻗﯿﺨﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (3)
» خاستگاه واقعی القاعده
» امضای قرار داد امنیتی یا ادامه ی جنگهای فرسایشی!؟
» لویه جرگه مشورتی و مفاهیم گرهی :منافع ملی و بین المللی افغانستان
» جنگ مواد مخدردرافغانستان
» بخش دهم دردناکترين نقض حقوق بشردرکجاها واقع شد؟؟؟
» بخش نهم نقض حقوق بشردرارقام وحقايق
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ، ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﻓﺮﯾﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ
» ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﯾﺎﺿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﯽ ﮔﺴﱰﺵ
» تراژید یهای تلخ تاریخ معاصر
» ﭘﺮﭼﻢ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
» ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﱳ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﺗﺎﯼ 28 ﻣﺮﺩﺍﺩ (ﺍﺳﺪ) ﺍﻋﱰﺍﻑ ﻛﺮﺩ
» ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ
» ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻣﯽ ﺷﺪﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ
» شخصیتهای شائیستۀ مردمی چرا وچگونه به حاشیه رانده میشوند؟ قسمت پنجم
» سرنگون باد اردوغان و دولت دزدان!
» ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺩﻩ ﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺩﻭﻟﺖﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (5)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (4)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (3)
» (2)ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ"
» ﺯﻭﺩ ﭘﺰﺁﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ
» پری زاده گان کوه قاف متهم به جنایت شدند
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ«ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ»
» ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺁﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺩﻭﻟﺖ
» محاصره و تروریزم : کوریا، امریکا، چین وخطرجنگ
» ﺭﻭﯼ ﺧﻂ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻭﺧﻮﺩ ﻛﺸﯽ
» ﻛﻠﻮﺥ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺍ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺳﻨﮓ ﺍﺳﺖ ,ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮ ﺻﺪ ﻛﻮﺭﯾﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ
» ﻛﺎﺯﯾﻨﻮ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﻤﺎ: ﻗﱪﺱﺩﺭ ﺗﻼﻃﻢ
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭﺧﻄﺮﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» اشغالگران، مُزدوران و مَسير«بُن»؟!
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﯼﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻄﺮ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» فقر کشنده پیآمد کمک های ملیارددالری غرب
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود قسمت اول
» چطور انفجار یک خمپاره؛ زلزلهء جهانی بر پا کرد؟!
» رجحان تفوق طلبی: ترکیه، ناتو و عبور بسوی جنگ
» ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ با ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ وخصوصی سازﯾﯽﺛﺮﻭﺗﻬﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ كرد؟
» ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﻓﻘﺮﻭﺑﯿﻜﺎﺭﯼ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
» پيمان تداوم اشغال و گسترش بی ثباتی!
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران 4
» چند خبر كوتاه سیاسی ـ اقتصادی
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران
» کشورهای ”بریکس“ جویای یک نظم اقتصادی عادلانه
» مراح از حمایت استخبارات برخوردار بود
» اسراییل تمام روابط خود با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را قطع کرد
» نکا تــی پـیرامــون بحـران سـرمایه داری و فـراز فرصت های نـوین، برای استقرار”جها نــی بهتــر”
» جنــایت وحشتناك وخونین شبانه ی نظامی (یا هم نظامیان) آمریکایی در قــندهار
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ (*)
» برژینسکی و آبدیت جهل « نفرین شدگان زمین»
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» نگاهی برجنایات بعضی گروه های ماوئیستی
» تعمیق بحران، اعتراضات جهانی
» آرشیف سخن می گوید و چهره های رسواو منفور مدافعین سیاست جنایت كارانه ی آمریكادر جهان و كشور ما، رسواتر میگردد
» مبارزات ضد سرمایه داری، و عکس العمل کمپ بورژوازی جهانی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی (IX)
» قرارداد استراتیژیک یا ستهء معاملات فروش خانه !؟
» «جامعهء جهانی» یا کانون توطئه های جهانی ؟!
» ادامه‌ی اعتراض‌های جهانی علیه نظام مالی
» امــریکا سهــم شیــر را در مستـعـمـــرات “ناتــو” مــی خــواهــد
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (VII)
» بـحــران لاینحــل سرمــایه داری وخـــیـزش ستمــدیده گان در آمــریكا
» در «وال استریت» نیویورک چه خبر است؟ + تصاویر
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی بخش 1
» تئوری نظام انباشت مالی شده: مضمون، اهمیت و پرسش ها (4)
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم (I) نتایج جنگ جهانی دوم
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» (2) مضمون، اهمیت و پرسش ها تئوری نظام انباشت مالی شده:
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» نقش ناتو پس از جنگ سرد
» (iii) بخش 1جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» دولت تک قومی وقبایلی افغانا ن ، به فرایند همبسته گی ملی
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (2)
» عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج (2)
» سایه سنگین بحران, بحث بر سر تعیین سقف قروض دولتی در آمریکا، بحران جهانی و تحمیل وحشیانه ریاضت کشیاقتصادی
» امپریالیسم در دوره رقابت دو سیستم
» یا ما سرمایه داری را از سر راه بر می داریم یا سرمایه داری ما را
» شاخ آفریقا در كام مرض ، فقر ، مرگ و قحطی
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» نظام ننگین وغارتگر سرمایه داری،عامل اصلی فقرو بدبختی های جهانی است
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» قاتل «شاه قندهار» عامل «سی آی ای» بود
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم” (2)
» مردم انگلستان نشریه روپرت مرداک را تعطیل کردند
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (3)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (2)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان پايگاه هاي نظامي بدون مرز آمريکا (3)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (1)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان(2)
» بن لادن سالها پیش به مرگ طبیعی مرده است
» فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی (4)
» جنایات خونباراشغالگران را درافغانستان، پایانی نیست
» ملاحظاتی چند در حاشیۀ سقوط رئیس صندوق بین‌المللی پول
» پيمان استراتژيك آمريكا ـ افغانستان و پيامدها
» آن زمان میگفتند كه “اسلام در خطراست!”؛ این زمان با طرح ستیزه جویانه ی “برخور تمدن ها” میگویند كه اسلام یك خطراست!!!
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (3)
» روزی که افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا در هم شکست
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (2)
» ناتو و کلونیالیسم
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (1)
» جنگها استعماری، قمار بر سر سرنوشت نوع بشر
» تا زمانی که امپریالیسم وجود دارد، خطر جنگ نیز وجود خواهد داشت
» کاربرد ابزاری غرب از بنیادگرایی
» باردیگر فاجعه ، بار دیگرجنایت وخون!


عناوین دیگر:
(iii) بخش 1جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (08.30.2011)
نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم (08.30.2011)
از بحران سرمایه داری تا احیای مارکسیزم (08.21.2011)
جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی بخش 1 (08.21.2011)
امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم (08.21.2011)
دمکراسی و رابطه آن با دین و مذهب (بخش اول((2) (08.21.2011)
اسپــانيــا؛ از خشــم واعـتـراض تهيـد ستان تا جنبـش مــلي (08.21.2011)
سیاست هایی ضدطبقات پایینی و متوسط جامعه بوسیله یی دولت ائتلافی انگلیس، عامل تشدید نفرت وخشونت مردم درین كشور (08.15.2011)
علل طغیان جوانان بریتانیا چیست؟ (08.15.2011)
لندن در آتش ـ شورش جوانان (08.15.2011)