پنجشنبه, 08.16.2018, 01:39pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز(بخش چهارم) ; " شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار" ; فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه ; اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي) ; پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » جهان
 
(2) مضمون، اهمیت و پرسش ها تئوری نظام انباشت مالی شده:
سه شنبه, 09.06.2011, 01:49am (GMT)

پیوست به گذشته

تئوری نظام انباشت مالی شده:
مضمون، اهمیت و پرسش ها

(2)


از: شسنه فرانسوآ

پژوهش : ب . کیوان


آیاچسباندن واژه یی توصیفی” مالی شده”، به اصطلاح انباشت نامناسب است؟

کاربرد اصطلاح “نظام انباشت”از سوی من،برخی خوانندگان کم یابیش نزدیک من را در باره طرح تئوریک و یا سیاسی را غافلگیر وحتا دلزده کرده است، به خاطر این که اصطلاح، دست کم در فرانسه، دارای یک معنای ضمنی قوی تنظیم گرایانه است. وهم چنین به خاطر این که در دیدگان برخی ها صحبت کردن از انباشت در بافتاری که در آن این سرمایه گذاری از امتیاز های بی نظیری برخوردار است، دشوار به نظر می رسد.

پیش از این که در باره استفاده من از این اصطلاح در مقابل کاربرد تنظیم گرایانه قشری اظهار نظر کنم، مایلم اصطلاح “انباشت سرمایه” رادر رابطه ها یش با سرمایه- پول در پرانتز قرار دهم.

اندیشه ای که بتواند دست کم به طور گذرا چهره ای زیر فرمانروایی سرمایه-پول داشته باشد، از اندیشه مارکس، به ویژه از بررسی های انجام گرفته در آغاز کتاب II که فصل های نا تمام در باره سرمایه گذاری کتاب II را تدارک می کنند، برداشته شده است. در آن جا می خوانیم که :

سرمایه صنعتی یگانه روش وجود سرمایه است که کنش آن تنها تملک نیست، بلکه هم چنین استوار بر تولید اضافه ارزش، به بیان دیگر مازاد است”، درصورتی که شکل های دیگرسرمایه - سرمایه - کالا و سرمایه - پول- همواره به “پایه ای که برای شان فراهم می آورد”، وابسته اند،” همه ملت هایی که به شیوه تولید سرمایه داری روی آورده اند، به طور متناوب از کوشیدن برای تولید پول بدون میانجی روند تولید سر گیجه گرفته اند” ، چرا؟ “به خاطر این که صورت پولی ارزش شکل مستقل و ملموس آن است. به طوری که شکل A-A' که نقطه حرکت و نقطه وصول آن است، به پول واقعی مربوط اند. و به طور بسیار ملموس اندیشه “تولید کردن پول” بیانگرمحرک اساسی تولید سرمایه داری است “.

مارکس عنوان میکند که “روند تولید سرمایه داری تنها به عنوان یک میانجی ناگزیر، یک رنج حتمی برای تولید کردن پول به نظر می رسد” (10) هنگامی که او این را نوشت “سرگیجه”تنها تا زمان مرحله پایان رونق سیکل صنعتی ده ساله “کلاسیک”دوام آورد.

البته، در شرایط تاریخی مفروض آیا این “سرگیجه”نمی تواند نسبت های بسیار مهم بیابد و به طور گذرا خصلت ساختاری کسب کند؟ چرا کاویدن این فرضیه را رد می کنیم که پدیداری رابطه های سیاسی و اجتماعی و نهاد های نیرومند مناسب برای سرمایه پولی سرمایه گذاری متمرکز مالی، به کوشش برای تولید کردن”سرگیجه” یک شیوه وجود سرمایه در یک دوره درازتر از پایان رونق می انجامد؟

آیافرمانروایی سرمایه گذاری، انباشت را نفی می کند؟ آیا این دو اصطلاح ناسازگارند؟ آیا تئوری امپریالیستی که لنین توضیح داده تئوری ای نیست که در آن انباشت زیر فرمانروایی سرمایه مالی مورد تحلیلهیلفردینگ است که در چارچوب جهانی شده انجام می گیرد؟ (11)

خواننده ی دقیق مارکس و تئوری دانان بسیار بزرگ امپریالیسم می داند که اصطلاح”انباشت”دست کم سه سازوکار (مکانیسم) متفاوت را در بر می گیرد. این ها می توانند روی هم قرار گیرندو بنابر این مخلوط شوند (آن چه که اغلب مسئله بوده است)، البته، آن ها بنابر طرح مفهومی همان طور بنابر طرح تأثیر های اجتماعی شان به کلی متمایزند.

به انگیره آغازیدن باید گفت که اصطلاح انباشت هم زمان رشد وسیله ها و ظرفیت های تولید بنابر سرمایه گذاری و گسترش رابطه های مالکیت و تولید سرمایه داری به سمت کشورها یا به سمت بخش ها و فعالیت های اجتماعی نه هنوز تابع این رابطه ها را نشان می دهد. (12)

انباشت در این مفهوم ثانی، با گسترش مکانی و یا اجتماعی رابطه های تجاری و رابطه های مالکیت سرمایه داری توسط روندهایی چونان مصادره تولید کنندگان نمودار می شود که هنوز رابطه بی میانجی با وسیله های تولید شان، ادغام (یا باز ادغام، مورد دولت های بوروکراتیک) در سپهر بازار کشور یا سرانجام آمیزش با سپهر ارزش افزایی سرمایه دارانه فعالیت های غیر تجاری ( مانند خانگی یا فعالیت های سازمان یافته چون فعالیت عمومی توسط دولت) را دارد.

انباشتی که این چنین درک شده، در بافتار دو گانه نظام انباشت به فرمانروایی مالی و شکل های جهانی شدن که بنابر آزاد سازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی که مربوط به آن هستند، ممکن گردید، به کلی قطعی است. طی 20 سال، “تجاری شدنِ” شدت یافته سیاره به وسعت بر گسترش ظرفیت های تولید چیره شده است.

سرانجام در سومین بُعد، انباشت می تواند بدون سرمایه گذاری جدید یا توسط شکل نا مادی شده “شکل جدید سرمایه گذاری”از راه تملک، برداشت و تمرکز به سوی مرکز های انباشت بسیار قوی تر از سایرین در سطح مالی، ساز مانی یا نهادی، گسست با ارزش و اضافه ارزش ایجاد شده در چارچوب دیگر شکل های سازماندهی اجتماعی انجام گیرد. (13)

درچگونگی که توسط تاریخ دانان به وسعت بررسی شد، مسئله می تواند عبارت از شکل های روستایی برآمده از رابطه های پیش یا جانبدار سرمایه داری باشد. اما امروز درون سپهرهای مدرن اقتصادمسئله عبارت از ارزش برداشت شده به زیان دیگر مؤسسه های سرمایه داری است .

پیمان کاران به سود گروه های بزرگ در چنین وضعی قرار دارند. تمرکز بر پایه تصاحب مزورانه از راه غارت چگونگی انباشت را نشان می دهد. انباشت می تواند بدون سرمایه گذاری در راستای آفرینش توانایی های جدید باشد. درجه های معین قدرت اقتصاد و بازار دارای یک خریدار و شمار زیادی فروشنده، آمیخته با”نوسازی های سازمانی”، می توانند انباشت در بخش های معین سیستم به هزینه دیگران را تأمین کنند . هم چنین این جا در برابر پیکر بندی هایی هستیم که امروز در کانون انباشت به فرمانروایی مالی است.

باز واپسین دقت: حرکت از سرمایه گذاری و ملاحظه کردن اوج گیری بالقوه سرمایه حامل سود (بستانکاران به معنی وسیع اورلئان) و سرریز شدن حجم آن در سرمایه مؤسسه ها به هیچ وجه به معنی ترک اثبات تئوریک ایفای نقش اساسی در روند انباشت به وسیله بیرون کشیدن اضافه ارزش و بهره کشی از کسانی که نیروی کارشان را می فروشند، نیست .بلکه، برعکس، درک معنی “فرمانروایی شرکتی”یکی از راه های ورود ناگزیر(دیگری در رقابت بین المللی فروشندگان نیروی کار خودشان بنابر آزاد سازی مبادله ها و سرمایه گذاری ها) برای درک کردن چهره های جدید بیرون کشیدن اضافه ارزش از راه انعطاف پذیری و غارت کار است.

مدیریت صندوق های حقوق باز نشستگی یا صندوق های سرمایه گذاری جمعی که “فرمانروایی شرکتی”رابه کار می بندد، به یک گروه اقتصادی جدید؛ گروه سرمایه داری مالی یا بهره بر “فعال” (14) تعلق دارد.

طبق پژوهش آن ها، مدیریت این گروه ها مطابق با منافع سرمایه ای است که باید ارزش افزایی را تأمین کند. این رویکرد به شدت با گزینش مهم روش شناسانه پیوند یافته است. این گزینش با کاربرد تکنولوژی های جدید از زاویه”پیشرفت فنی” بیطرف بر خورد نمی کند، بلکه از زاویه پیشرفت نرخ استثمار، پایه امکان گذرای پاسخ گفتن به نیاز ها درک منافع و سود های سهام سرمایه حامل سود برخورد می کند.

در این مورد “فرمانروایی”جدید سهامداران نهادی به یقین توسط مدیران مؤسسه های بخش های تشکیل دهنده رابطه جدید مزدبری به عنوان دگر گونی های سازمان دهی ناگزیر درون تکنولوژی های حامل نرخ بهره کشی افزوده بسیار شتاب یافته است.

ادامـــه دارد


مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» پس از این چه خواهد شد؟
» اعلامیه کمیته فعالین ح د خ ا در ارتباط به رویداد های اخیر در نوار غزه و کشتار فلسطینی ها توسط رژیم نژادپرست اسرائیل
» چرا انگلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه متحد شده اند؟
» مروری بر جنايات ايالات متحده امريکا و متحدين آن در کشورهای جهان
» امریکا با بحران آفرینی ها چه اهدافی را دنبال می کند؟
» امپریالیسم مالی
» اختلاف عقیده در درون جنبش ضد امپریالیستی
» امریکا پشت پرده ی آشوب ها در وینزویلا قرار دارد
» دروغ بزرگ
» ﺷﻜﺴﺖ ﻃﺮﺡ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﯼ ﺗﻠﻪ ﺳﻮﺭ
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
» ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
» طیارات بی سرنشین امریکائی{بخش دوم} قسمت- 10-
» ﻛﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﻋﻠﻢ
» ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﯼ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ، ﺗﺮﻗﯿﺨﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (3)
» خاستگاه واقعی القاعده
» امضای قرار داد امنیتی یا ادامه ی جنگهای فرسایشی!؟
» لویه جرگه مشورتی و مفاهیم گرهی :منافع ملی و بین المللی افغانستان
» جنگ مواد مخدردرافغانستان
» بخش دهم دردناکترين نقض حقوق بشردرکجاها واقع شد؟؟؟
» بخش نهم نقض حقوق بشردرارقام وحقايق
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ، ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﻓﺮﯾﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ
» ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﯾﺎﺿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﯽ ﮔﺴﱰﺵ
» تراژید یهای تلخ تاریخ معاصر
» ﭘﺮﭼﻢ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
» ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﱳ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﺗﺎﯼ 28 ﻣﺮﺩﺍﺩ (ﺍﺳﺪ) ﺍﻋﱰﺍﻑ ﻛﺮﺩ
» ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ
» ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻣﯽ ﺷﺪﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ
» شخصیتهای شائیستۀ مردمی چرا وچگونه به حاشیه رانده میشوند؟ قسمت پنجم
» سرنگون باد اردوغان و دولت دزدان!
» ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺩﻩ ﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺩﻭﻟﺖﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (5)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (4)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (3)
» (2)ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ"
» ﺯﻭﺩ ﭘﺰﺁﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ
» پری زاده گان کوه قاف متهم به جنایت شدند
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ«ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ»
» ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺁﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺩﻭﻟﺖ
» محاصره و تروریزم : کوریا، امریکا، چین وخطرجنگ
» ﺭﻭﯼ ﺧﻂ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻭﺧﻮﺩ ﻛﺸﯽ
» ﻛﻠﻮﺥ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺍ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺳﻨﮓ ﺍﺳﺖ ,ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮ ﺻﺪ ﻛﻮﺭﯾﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ
» ﻛﺎﺯﯾﻨﻮ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﻤﺎ: ﻗﱪﺱﺩﺭ ﺗﻼﻃﻢ
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭﺧﻄﺮﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» اشغالگران، مُزدوران و مَسير«بُن»؟!
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﯼﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻄﺮ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» فقر کشنده پیآمد کمک های ملیارددالری غرب
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود قسمت اول
» چطور انفجار یک خمپاره؛ زلزلهء جهانی بر پا کرد؟!
» رجحان تفوق طلبی: ترکیه، ناتو و عبور بسوی جنگ
» ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ با ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ وخصوصی سازﯾﯽﺛﺮﻭﺗﻬﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ كرد؟
» ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﻓﻘﺮﻭﺑﯿﻜﺎﺭﯼ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
» پيمان تداوم اشغال و گسترش بی ثباتی!
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران 4
» چند خبر كوتاه سیاسی ـ اقتصادی
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران
» کشورهای ”بریکس“ جویای یک نظم اقتصادی عادلانه
» مراح از حمایت استخبارات برخوردار بود
» اسراییل تمام روابط خود با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را قطع کرد
» نکا تــی پـیرامــون بحـران سـرمایه داری و فـراز فرصت های نـوین، برای استقرار”جها نــی بهتــر”
» جنــایت وحشتناك وخونین شبانه ی نظامی (یا هم نظامیان) آمریکایی در قــندهار
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ (*)
» برژینسکی و آبدیت جهل « نفرین شدگان زمین»
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» نگاهی برجنایات بعضی گروه های ماوئیستی
» تعمیق بحران، اعتراضات جهانی
» آرشیف سخن می گوید و چهره های رسواو منفور مدافعین سیاست جنایت كارانه ی آمریكادر جهان و كشور ما، رسواتر میگردد
» مبارزات ضد سرمایه داری، و عکس العمل کمپ بورژوازی جهانی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی (IX)
» قرارداد استراتیژیک یا ستهء معاملات فروش خانه !؟
» «جامعهء جهانی» یا کانون توطئه های جهانی ؟!
» ادامه‌ی اعتراض‌های جهانی علیه نظام مالی
» امــریکا سهــم شیــر را در مستـعـمـــرات “ناتــو” مــی خــواهــد
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (VII)
» بـحــران لاینحــل سرمــایه داری وخـــیـزش ستمــدیده گان در آمــریكا
» در «وال استریت» نیویورک چه خبر است؟ + تصاویر
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی بخش 1
» تئوری نظام انباشت مالی شده: مضمون، اهمیت و پرسش ها (4)
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم (I) نتایج جنگ جهانی دوم
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» نقش ناتو پس از جنگ سرد
» تئوری نظام انباشت مالی شده:
» (iii) بخش 1جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» دولت تک قومی وقبایلی افغانا ن ، به فرایند همبسته گی ملی
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (2)
» عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج (2)
» سایه سنگین بحران, بحث بر سر تعیین سقف قروض دولتی در آمریکا، بحران جهانی و تحمیل وحشیانه ریاضت کشیاقتصادی
» امپریالیسم در دوره رقابت دو سیستم
» یا ما سرمایه داری را از سر راه بر می داریم یا سرمایه داری ما را
» شاخ آفریقا در كام مرض ، فقر ، مرگ و قحطی
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» نظام ننگین وغارتگر سرمایه داری،عامل اصلی فقرو بدبختی های جهانی است
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» قاتل «شاه قندهار» عامل «سی آی ای» بود
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم” (2)
» مردم انگلستان نشریه روپرت مرداک را تعطیل کردند
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (3)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (2)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان پايگاه هاي نظامي بدون مرز آمريکا (3)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (1)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان(2)
» بن لادن سالها پیش به مرگ طبیعی مرده است
» فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی (4)
» جنایات خونباراشغالگران را درافغانستان، پایانی نیست
» ملاحظاتی چند در حاشیۀ سقوط رئیس صندوق بین‌المللی پول
» پيمان استراتژيك آمريكا ـ افغانستان و پيامدها
» آن زمان میگفتند كه “اسلام در خطراست!”؛ این زمان با طرح ستیزه جویانه ی “برخور تمدن ها” میگویند كه اسلام یك خطراست!!!
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (3)
» روزی که افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا در هم شکست
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (2)
» ناتو و کلونیالیسم
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (1)
» جنگها استعماری، قمار بر سر سرنوشت نوع بشر
» تا زمانی که امپریالیسم وجود دارد، خطر جنگ نیز وجود خواهد داشت
» کاربرد ابزاری غرب از بنیادگرایی
» باردیگر فاجعه ، بار دیگرجنایت وخون!


عناوین دیگر:
مخوف ترين سازمان آمريكايي كدام است ؟ (09.06.2011)
انقلاب لیبیا با سقوط رژیم قذافی، نباید در گرو تشنه گان نفت وخون قرار گیرد (09.06.2011)
نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم (09.06.2011)
(2) از فـــلـــورانــس ولــــف مسئــله یی انسان پــس از مـــارکـــس (09.06.2011)
(iii) بخش 1 جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (09.06.2011)
سقوط دكتاتور حاكم در لیبیا (09.06.2011)
(4) (بخش اول( دمکراسی و رابطه آن با دین و مذهب (09.06.2011)
مسئــله یی انسان پــس از مـــارکـــس از فـــلـــورانــس ولــــف (08.30.2011)
تشبیه تصرف طرابلس به فتح مكه توسط مسلمانان،ازسویی وزیرخارجه ی تركیه! (08.30.2011)
نقش ناتو پس از جنگ سرد (08.30.2011)