سه شنبه, 08.21.2018, 01:29pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز (بخش پنجم) ; غنی کوچی و باند فاشیستی امریکاییان افغانتبار رسوا میشوند! ; در کشور چه می گذرد؟ ; اشغال وعملکرد آن درافغانستان ; در یاد بود از کوفی عنان!
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » جهان
 
تئوری نظام انباشت مالی شده: مضمون، اهمیت و پرسش ها (4)
دوشنبه, 09.26.2011, 07:53am (GMT)

پیوست به گذشته

تئوری نظام انباشت مالی شده:
مضمون، اهمیت و پرسش ها

(4)


از: شسنه فرانسوآ

پژوهش : ب . کیوان

 

 

آن ها به فرانمود اسمی سرمایه هایی که وجود ندارند (...) به عنوان نسخه دوم قابل معامله چونان کالاها تبدیل می شوند.و بنابر این، به عنوان ارزش ها- سرمایه ها به گردش در می آیند؛ ارزش فرضی است: از این رو می تواند به کلی مستقل از گردش ارزش سرمایه واقعی افزایش یا کاهش یابدکه بنابر آن ها دارندگانشان دارای حق اند”. (23)

مسئله عبارت از گسترش دادن کامل این مفهوم بود. یک «میراث» یا یک «سرمایه»متشکل از سند های به وسعت فرضی است،که از اعتبار ها یعنی از وعده ها بنابر فعالیت مولد آینده تشکیل شده و بعد در بازاری بسیار ویژه که قیمت در آن بر پایه ساز و کارها و قراردادهای بسیار خاص تعیین می شود، معامله شده است.

ترکیب یک «میراث»یا یک «سرمایه» از این نوع می توانددر درجه های گوناگون با آفرینش پیشاپیش سرمایه فرضی که شکل اعتبار را دارد، پیوند یابد. وام هایی که پذیرفته شدندو زنجیره های دِین ها برای خریدسند ها به وجود آمده اند . هر چند ارزش صوری این سند ها اعتبار ها در حساب های بانکداران را فرومی ریزند، خصلت فرضی شان را با همه عریانی آشکار می سازند. خود گوهر سرمایه فرضی ارزش یابی آن را دشوار و سست می سازد.

توانمندی عبارت از دست یازیدن به نمودگارهایی است که اندیشه اهمیت بازار ها و دارایی های مالی در اقتصاد را تدارک می بینند. فهرست آن دراز و محدودیت های ذاتی آن مسلم اند. این نمود گار ها (24) هم زمان نمود قدرت اقتصادی اند که تا اندازه ای نتیجه این است که بازار ها حامل تملک سند ها بنابر فعالیت تولیدی و «حباب» ساده، یعنی انباشت سرمایه فقط فرضی است.

 این امر در هنگام لرزه های تند بورس و امور مالی این اهمیت را دارند که خصلت فرضی آشکار می شود. واکنش ها در برابر اقتصاد واقعی، این ویرانی می توانند فاجعه بار باشند. به ویژه اگر شکل مهم دیگر سرمایه فرضی را که طلب های به وجود آمده از ایجاد پیشین اعتبار های بانکی صنعتی ونا معقول میان مدت و دراز مدت اند، شکننده سازند. این تجربه ای است که ژاپن در پی فرو پاشی بورس در دوره 1991- 1990 از سر گذرانده است.

نظام های انباشت و مرحله های «فرارفت از تضاد های پایدار»

وقتی از جایگاهی که سرمایه حامل سود در حرکت سرمایه داری معاصر پیدا کرد، متقاعد شدم، بدون شک توانستم تا دوره ای به روش «ترکیب ویژه انباشت» اکتفا کنم . من استفاده از اصطلاح«نظام» را انتخاب کردم. به عقیده من قرض از یک سو، نمود دین است.

 تصور می کنم که در پایان دهه 1970، تنظیم گرایان مصافی جدی و پر مایه علیه جریان های مارکسیستی «خشک اندیش»آن زمان و هم چنین کالبدمارکسی به شدت مومیایی شده به راه انداختند. این مصاف، به یقین، در فرانسه، به ماندگاری مارکسیسم به عنوان جریانِ اکنون بسیار در اقلیت، اما کاملاً زنده کمک کرده است. بدون این مصاف و واکنش هایی که بر انگیخته است، مارکسیسم در این کشور، دست کم در پهنه اقتصاد، در مثل تقریباً در وضعیتی که امروز ایتالیا می گذراند، به کلی خارج از بازی است. من از این بابت [یعنی ماندگاری مارکسیسم ]، نسبت به بنیانگذاران مکتب بسیار سپاسگزارم.

البته، برای این که مارکسیست ها منزلتی را که تنظیم گرایان به آن ها داده اند، از کف ندهند، دلیل های مناسب تئوریک وجود دارد. شرط به سادگی عبارت از ادامه دادن و ژرفا بخشیدن آن چه که در اثر های آغاز قرن 20در باره امپریالیسم وجود داشت که بدون شک به طور روش شناسانه با روشنی دل خواه توضیح داده شده است:

 یعنی گنجاندن سیر انباشت در تاریخ (25) – تاریخ طبقه های اجتماعی و مبارزه های شان به عنوان تاریخ رابطه های بین دولت ها.

سیر انباشت سرمایه در نفس خود و تنها برای خود، مجموع عنصر هایی را که به طور مشخص منحنی سرمایه گذاری را ترسیم می کنند، تولید ومبادله را که توانایی حقیقی سرمایه برای تأمین کردن باز تولیدش را معین می کنند، دربر ندارد. (26)

 سیر انباشت که به خود واگذاشته شده، تضاد هایی به وجود می آورد که پایه ها وشدت آن به نظر می رسند چیز دیگری جز فرصت های کوتاه بین بحران و بعد را که بنابر این، به طبیعت بر آشوبیدن سیستم مربوط اند، منع می کند. با این همه، آن چه که تاریخ سرمایه داری را آشکارا توصیف می کند، دوره های بحران (که جنگ ها در قرن 20 یکی از شکل های آن است)، هم چنین مرحله های تثبیت نسبی، برخی ها تا اندازه ای دراز مدت، جنبش باز تولید گسترده، بااین همه، دوره هایی هستند که طی آن ها تضاد هایی را در بر داشته اند.

در کتاب سوم کاپیتال، مارکس می گوید :

« تولید سرمایه داری بی ایستایی به فرا رفتن از محدوده هایی که برای آن درون بود هستند، گرایش دارد، اما، در کاربرد وسیله ها در آن کامیاب اند، [از این رو] دوباره و در درجه بسیار چشمگیر، در برابر آن همان مانع ها را بر پا می دارند» (27) (مارکس با واژه های متفاوت بار ها آن را تکرار کرده است).

بدیهی است (یا باید بدیهی باشد) که سرمایه چونان مقوله انتزاعی نیست که این جنبه های گذرای فرارفت از محدوده های درونبود تولید سرمایه داری عمل کند؛ به ویژه هنگامی که این «فرارفت ها» پاسخ هایی به اجبار های بسیار نیرومند هستند که از مبارزه طبقه ها ناشی می شوند.

«فرارفت ها» عمل دخالت مصمم نیروهای اجتماعی مؤثر، « انسان هایی که تاریخ خاص شان را می آفرینند» (28)، هستند که در کنار بورژوازی یا وسیع تر کسانی قرار گرفته اند که از مالکیت خصوصی وسیله های تولید راضی اند (یا آن را ناگزیر می پندارند). این به خاطر در نظر نگرفتن آن ها (به طور کافی یا کلی) است که تا این حد پیشگویی های سیاسی در باره بحران سرمایه داری نادرست از آب در آمده اند.

بدون شک این جا برش میان قرن 19 و 20 ضرورت دارد. در قرن 19 فرارفت های دوره ای از محدوده های درونبود، شکل های «کور» (نه برنامه ریزی شده) پیدا کردند: مانند موج های استعماری و امپراتوری رانده شده به سوی بازار جهانی یا ایجاد میدان های مهم انباشت جدید در پی پیشرفت های فنی تشکیل دهنده صنعت های به تمامی جدید، داده های مسئله به طور بنیادی دگرگون شده است.

 در طی یک دوره تاریخی دو جنگ جهانی به وقوع پیوست که به قیمت قربانی شدن زندگی میلیون ها مرد و زن و کودک تمام شد و با خشن ترین بحران تاریخ سرمایه داری در آمیخت و در همان حال ویرانگر رابطه های اجتماعی و نهاد های لازم برای ثبات سرمایه داری بوده است.

بدین ترتیب در مرحله ای از تاریخ سرمایه داری و جهان وارد شده است که نمی توانست آن جا مرحله های «فرارفت گذرا» از «محدوده های درونبود تولید سرمایه داری» بدون دخالت به نسبت آگاهانه نیروهای اجتماعی سودبر از دوام سرمایه داری وجود داشته باشد.

سه عنصری که روبرت بایر به عنوان تشکیل دهنده «هسته سخت» تئوری تنظیم آن را نشان می دهد، نمود این واقعیت اند که واقعیت قرن  20 و به دلیلی قوی ترواقعیت قرن 21 است:

 « روند انباشت در پویایی مجموعه تعیین کننده است: این مجموعه خود به خودبنابر پدیده های بازار و رقابت خود متعادل نیست؛ نهاد ها وشکل های ساختاری برای هدایت کردن این روند بنابر مجموعی از رفتار های جمعی و فردی تعیین کننده است». (29) در ردیف نخست این شکل ها و نهاد ها،تنظیم گرایان، سازش های اجتماعی میان سرمایه وکار را در جای نخست قرار می دهند

ادامه دارد

 

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» پس از این چه خواهد شد؟
» اعلامیه کمیته فعالین ح د خ ا در ارتباط به رویداد های اخیر در نوار غزه و کشتار فلسطینی ها توسط رژیم نژادپرست اسرائیل
» چرا انگلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه متحد شده اند؟
» مروری بر جنايات ايالات متحده امريکا و متحدين آن در کشورهای جهان
» امریکا با بحران آفرینی ها چه اهدافی را دنبال می کند؟
» امپریالیسم مالی
» اختلاف عقیده در درون جنبش ضد امپریالیستی
» امریکا پشت پرده ی آشوب ها در وینزویلا قرار دارد
» دروغ بزرگ
» ﺷﻜﺴﺖ ﻃﺮﺡ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﯼ ﺗﻠﻪ ﺳﻮﺭ
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
» ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
» طیارات بی سرنشین امریکائی{بخش دوم} قسمت- 10-
» ﻛﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﻋﻠﻢ
» ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﯼ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ، ﺗﺮﻗﯿﺨﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (3)
» خاستگاه واقعی القاعده
» امضای قرار داد امنیتی یا ادامه ی جنگهای فرسایشی!؟
» لویه جرگه مشورتی و مفاهیم گرهی :منافع ملی و بین المللی افغانستان
» جنگ مواد مخدردرافغانستان
» بخش دهم دردناکترين نقض حقوق بشردرکجاها واقع شد؟؟؟
» بخش نهم نقض حقوق بشردرارقام وحقايق
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ، ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﻓﺮﯾﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ
» ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﯾﺎﺿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﯽ ﮔﺴﱰﺵ
» تراژید یهای تلخ تاریخ معاصر
» ﭘﺮﭼﻢ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
» ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﱳ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﺗﺎﯼ 28 ﻣﺮﺩﺍﺩ (ﺍﺳﺪ) ﺍﻋﱰﺍﻑ ﻛﺮﺩ
» ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ
» ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻣﯽ ﺷﺪﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ
» شخصیتهای شائیستۀ مردمی چرا وچگونه به حاشیه رانده میشوند؟ قسمت پنجم
» سرنگون باد اردوغان و دولت دزدان!
» ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺩﻩ ﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺩﻭﻟﺖﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (5)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (4)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (3)
» (2)ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ"
» ﺯﻭﺩ ﭘﺰﺁﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ
» پری زاده گان کوه قاف متهم به جنایت شدند
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ«ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ»
» ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺁﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺩﻭﻟﺖ
» محاصره و تروریزم : کوریا، امریکا، چین وخطرجنگ
» ﺭﻭﯼ ﺧﻂ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻭﺧﻮﺩ ﻛﺸﯽ
» ﻛﻠﻮﺥ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺍ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺳﻨﮓ ﺍﺳﺖ ,ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮ ﺻﺪ ﻛﻮﺭﯾﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ
» ﻛﺎﺯﯾﻨﻮ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﻤﺎ: ﻗﱪﺱﺩﺭ ﺗﻼﻃﻢ
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭﺧﻄﺮﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» اشغالگران، مُزدوران و مَسير«بُن»؟!
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﯼﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻄﺮ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» فقر کشنده پیآمد کمک های ملیارددالری غرب
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود قسمت اول
» چطور انفجار یک خمپاره؛ زلزلهء جهانی بر پا کرد؟!
» رجحان تفوق طلبی: ترکیه، ناتو و عبور بسوی جنگ
» ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ با ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ وخصوصی سازﯾﯽﺛﺮﻭﺗﻬﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ كرد؟
» ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﻓﻘﺮﻭﺑﯿﻜﺎﺭﯼ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
» پيمان تداوم اشغال و گسترش بی ثباتی!
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران 4
» چند خبر كوتاه سیاسی ـ اقتصادی
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران
» کشورهای ”بریکس“ جویای یک نظم اقتصادی عادلانه
» مراح از حمایت استخبارات برخوردار بود
» اسراییل تمام روابط خود با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را قطع کرد
» نکا تــی پـیرامــون بحـران سـرمایه داری و فـراز فرصت های نـوین، برای استقرار”جها نــی بهتــر”
» جنــایت وحشتناك وخونین شبانه ی نظامی (یا هم نظامیان) آمریکایی در قــندهار
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ (*)
» برژینسکی و آبدیت جهل « نفرین شدگان زمین»
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» نگاهی برجنایات بعضی گروه های ماوئیستی
» تعمیق بحران، اعتراضات جهانی
» آرشیف سخن می گوید و چهره های رسواو منفور مدافعین سیاست جنایت كارانه ی آمریكادر جهان و كشور ما، رسواتر میگردد
» مبارزات ضد سرمایه داری، و عکس العمل کمپ بورژوازی جهانی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی (IX)
» قرارداد استراتیژیک یا ستهء معاملات فروش خانه !؟
» «جامعهء جهانی» یا کانون توطئه های جهانی ؟!
» ادامه‌ی اعتراض‌های جهانی علیه نظام مالی
» امــریکا سهــم شیــر را در مستـعـمـــرات “ناتــو” مــی خــواهــد
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (VII)
» بـحــران لاینحــل سرمــایه داری وخـــیـزش ستمــدیده گان در آمــریكا
» در «وال استریت» نیویورک چه خبر است؟ + تصاویر
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی بخش 1
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم (I) نتایج جنگ جهانی دوم
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» (2) مضمون، اهمیت و پرسش ها تئوری نظام انباشت مالی شده:
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» نقش ناتو پس از جنگ سرد
» تئوری نظام انباشت مالی شده:
» (iii) بخش 1جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» دولت تک قومی وقبایلی افغانا ن ، به فرایند همبسته گی ملی
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (2)
» عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج (2)
» سایه سنگین بحران, بحث بر سر تعیین سقف قروض دولتی در آمریکا، بحران جهانی و تحمیل وحشیانه ریاضت کشیاقتصادی
» امپریالیسم در دوره رقابت دو سیستم
» یا ما سرمایه داری را از سر راه بر می داریم یا سرمایه داری ما را
» شاخ آفریقا در كام مرض ، فقر ، مرگ و قحطی
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» نظام ننگین وغارتگر سرمایه داری،عامل اصلی فقرو بدبختی های جهانی است
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» قاتل «شاه قندهار» عامل «سی آی ای» بود
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم” (2)
» مردم انگلستان نشریه روپرت مرداک را تعطیل کردند
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (3)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (2)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان پايگاه هاي نظامي بدون مرز آمريکا (3)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (1)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان(2)
» بن لادن سالها پیش به مرگ طبیعی مرده است
» فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی (4)
» جنایات خونباراشغالگران را درافغانستان، پایانی نیست
» ملاحظاتی چند در حاشیۀ سقوط رئیس صندوق بین‌المللی پول
» پيمان استراتژيك آمريكا ـ افغانستان و پيامدها
» آن زمان میگفتند كه “اسلام در خطراست!”؛ این زمان با طرح ستیزه جویانه ی “برخور تمدن ها” میگویند كه اسلام یك خطراست!!!
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (3)
» روزی که افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا در هم شکست
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (2)
» ناتو و کلونیالیسم
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (1)
» جنگها استعماری، قمار بر سر سرنوشت نوع بشر
» تا زمانی که امپریالیسم وجود دارد، خطر جنگ نیز وجود خواهد داشت
» کاربرد ابزاری غرب از بنیادگرایی
» باردیگر فاجعه ، بار دیگرجنایت وخون!


عناوین دیگر:
امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم (I) نتایج جنگ جهانی دوم (09.26.2011)
مسئله انسان پس از مارکس از فلورانس ولف (4) (09.26.2011)
خیانت به سوسیالیسمبه “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین (4) (09.26.2011)
تئوری نظام انباشت مالی شده: مضمون، اهمیت و پرسش ها (3) (09.18.2011)
امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم (09.18.2011)
مسئله انسان پس از مارکس (09.18.2011)
جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (09.18.2011)
کارگران، جهانی سازی و ساختن حزب- قسمت اول (09.18.2011)
(3)خیانت به سوسیالیسم به “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین (09.18.2011)
دمکراسی و رابطه آن با دین و مذهب (بخش اول((5) (09.18.2011)