sapidadam

با نشان ارغوانی!
دوشنبه, 06.12.2017, 04:44pm (GMT)

غفار عریف 

با نشان ارغوانی!

 

       در این روز ها، در سرزمین آفتاب، انسان نما های سریر نشین، دمار را از مردمان داغدیده در آورده اند؛ از این رو به لحاظ ناروایی های غیر انسانی پی در پی در حق انسان های دادخواه، از نگاه های پر از نفرت چشمان تیزبین آنان، نسبت به خود در هراسند و عذاب وجدان می کشند؛ لیکن با وجود این هم، به ادامه، کوشش دارند و می خواهند تا مردمان فرشته خوی را دمادم در لای انگشتان خون آلود خویش ، شکنجه ی جسمانی و روانی دهند.

        درست در همین چند روز پیش، پس از چهارشنبه خونین، در آدینه روز بود که مردمان سربلند سرزمین آفتاب در ضدیت بااعمال و حرکت های  انسان نما ها ، رستمانه به جاده ها ریختند و پرچم دادخواهی بلند کردند و از ژرفای درد و رنج انسان ها سخن گفتند و نغمه ی رهایی از پنجه های خونین خلوت نشینان بی آزرم را  سر دادند که نغمه پردازش خود مردمان درد رسیده و داغدیده بود.

        وای که این انسان نما های خلوت نشین در خلوتخانه ها ی احاطه با دیوار های سمنتی و کانتینری ، آواز رسای حق طلبی مردم را که اندازه ی درد و رنج آنان را بازتاب می داد، با چه خیره سری به هیچ گرفتند و به غمدیدگی مردمان ماتم زده زهر خند زدند و از به رگبار بسته شدن دادخواهان در آدینه روز واز به خون خفتن نماز گزاران در نماز گاه در هنگام ادای نماز بر تابوت یک دادخواه تیر خورده ، با چه جنونی به وجد آمدند

      و اما به قول نیمای فرزانه: " در کار گاه کشمکش آفتاب و ابر" هوا خواهی و غمگساری درد آشنایان از داد خواهان، اندام درد آوران خلوت نشین آسوده حال و بیغم  باش را در خلوتخانه های فرعونی آنان  به لرزه در آورده است و دور نیست که آتش جنبش " رستاخیز تغییر " که به سخن دلنشین نادر نادرپور: " در مرگ عاشقانهٔ نیلوفران صبح " شعله ور گردیده، خرمن جور و ستمکاری و طلسم بیداد گری انسان نما های خلوت نشین را بسوزاند و دل دشمنان خیره سر و کینه توز را با ناوک دادخواهی و حق طلبی، از دل خانه شان، بر کشد.

       " رستاخیز تغییر " در بلور بنفش خود خون سرخ داد خواهان را که به خاطر رستگاری از ستمگری زمانه، نقش زمین شدند، نشانی کرده و هنگامه ی کبوتران سپید را که   برای رهایی از استبداد خودکامگان و رستگاری از زورگویی زورگویان ، با سرود صلح بر لب به سوی آسمان آبی رنگ در پرواز اند، به تصویر کشیده و ترانه ی:

       " پیروزی از آن مردم است! " را ترنم می کند.

پیروز باد جنبش " رستاخیز تغییر " با نشان ارغوانی!

(پایان )

۱۱ / ۶ / ۲۰۱۷