یکشنبه, 06.23.2018, 10:30am (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
یادداشت هفته : اعلان آتش بس یک جانبه دولت با طالبان و حمله های انتحاری در کابل و ننگرهار! ; آیا تداوم منازعه تاریخی دیورند به سود افغانستان است؟ ; باشگاه بیلدربرگ: دولت جهانی یا ناهنجاری تاریخی ; عفو بین الملل ایالات متحدۀ آمریکا را به جنایت جنگی در سوریه متهم کرد ; بازی خطرناک واشنگتن با خط قرمزهای چین
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » جهان
 
ایالات متحده یک دولت ناکام است
دوشنبه, 03.12.2018, 06:18pm (GMT)

ایالات متحده یک دولت ناکام است

نبشته ازپال یاس

منبع: گلوبال ریسرج

برگردان: دوکتورسیداحمد جهش

9مارچ 2018 ترسائی

نکات بارز درین نبشته:

- سقوط اجتماعی

- نظامیگری وسیاست خارجی

- اقتصاد

- دولت زیرزمینی وحکومت

- رسانه ها

- زندگی اجتماعی

- نتیجه گیری ؛ آنچه که، آیا ایالات متحده میتواند به مثابه یک ملت برای یک نسل دیگرزنده بماند؟

***

سقوط اجتماعی

ایالات متحده نمیتواند ونخواهد توانست تا اتباع خودرا ازحملات مهاجمین مسلح مصئون دارد. مخصوصن دروضعیتی که سیاستمداران توسط اسلحه سازان وانجمن ملی تفنگ خریده شده اند.

ایالات متحده نمیتواند تا به یک بخش قابل ملاحظه نفوس خود مخصوصن جوانان واقلیت های نژادی  کاری بادستمزد کافی جهت یک رندگی مناسب تهیه نماید.

امتناع کانگریس ازتائید بیمه صحی عمومی برای فقرا، جوانان، پیران ومحرومین به ذات خود یک نوع نسلکشی میباشد.

صنایع امریکا محیط طبعی رامسموم میسازد. طوریکه نفوس زیادی از زنبورهاتوسط گلایفوسد وفنجیساید ها ( مواد کیمیائی که غرض ازبین بردن گیاه های ارزه وفنگسها درزراعت بکارمیرود. مترجم )  کشته شده اند.

فساد کیفی موادغذائی «جی ای».(جنتیک انجنیرانگ شده؛ یعنی که که خواص ارثی شان دگرگون یا انجنیری شده است مترجم).

فساد کیفی مواد غذائی توسط « جی. ام. او. ها» . (اورگانیزم هایی را که جنتکلی مودیفای کرده اند یا به عبارهت ساده،اصلیت ارثی شان رادگرگون نموده اند. مترجم).

 امراض مزمن بنابه فشارهای اقتصادی، ازدیادهزینه های طبی، فساد کیفی موادغذایی به اوج خود رسیده است.

صنایع دواسازی زمینه های استعمال بیجا و بی مورد ازدیاد مصرف وسواستفاده از داروهای نسخه ئی رامساعد نموده سالانه باعث قتل ملیونها انسان گردیده؛ خود ثروتمند میگردند.

اقتصاد باقطع یا تقلیل تقاعدی ها وازبین بردن بیمه های اجتماعی ودیگرمنابع عایداتی ثابت مخصوصن برای سالمندان نسلکش شده است.

اعتیاد به موادمخدروالکهول ومتوافق به آن رشد جرایم ناشی ازسقوط مصئونیت کاروعاید میباشد.

حد متوسط یامیانگین عمرنظربه دیگرممالک پیشرفته کمتربوده وروبه نزول است.

نظامیگری وسیاست خارجی

ارتش امریکا بصورت متداوم بیشترپول میخواهد تاکره زمین راتسخیرکند. درحالیکه درخانه اش جامعه درحال ازهم پاشیدن است.

با سلاح های آسیب کتلوی، امریکا میتواند زندگی راچندین مرتبه ازبین ببرد. باآنهم نظامیان سلاح های بهتروبزرگترمیخواهند.

نظامیان تشنه جنگ بوده علاقه ندارند بادیگرملت ها صلح نمایند.

ارتش همیشه باید یک دشمن مخوفترازقبل داشته باشد تا بودجه پوف شده اش راتوجیه نماید.

" جنگ باترور" بهانه ای بود تا ارتش به چندین جنگ استیلاگرانه متوصل گردد.

ارتش درحال ساخت وانکشاف سلاحهای مخفی است. تاجنگهای فضائی را به راه اندازد.

ارتقای موقف ومصئونیت ارتش ازکنترول سیاسی باعث انتشارتصورکاذبی گردیده که زوروخشونت درحل پرابلم ها مشروع میباشد.

 هالیود باستایش ازخشونت به ابزارقوی تبلیغاتی ارتش تبدیل شده است.

بازیهای ویدیویی باحمایه ارتش ومنافع شرکتها به جوانان میاموزد که قتل وکشتار تفریح وخوشگزرانی میباشد.

ارتش بدون تعقل آنهمه منابع هنگفتی را که ازحساب قطع مصارف اجتماعی بدست میآورد مصرف وحیف ومیل مینماید.

ارتش ایالات متحده یکی ازبزرگترین آلوده کننده محیط زیست است.

یکی ازوظایف عمده ارتش امریکا فراهم نمودن نیروبرای سرقت منابع طبعی دیگرملت هاست.

سرقت منابع وزمین با تهاجم سفید پوستان امریکائی بالای بومیان امریکا شروع شده وامروز درامریکای لاتین، افریقا، شرق میانه وهمه اکناف جهان ادامه دارد.

ارتش وپولیس ایالات متحده طوری آماده شده است که اصلاح طلبان واعتراض کننده گان رادشمن وطن تلقی کنند؛؛؛ نه مردمیکه به تمرین حصول حق قانونی شان میپردازند.

جنگ بدون اعلامیه کانگرس باروسیه ودیگرممالک ازطریق تعزیرات اقتصادی وتهدید های نظامی پیش برده میشود.

اساس سیاست خارجی ونظامی ایالات متحده را دروغ بزرگ یازده سپتمبرتشکیل میدهد

اقتصاد

ایالات متحده اولیگارشی ای است که درآن اقتصاد، سیاست ونشرات درکنترول ثروتمندان است.

سیاست مالیاتی نیزبیشتربه نفع سرمایه دار ها است؛ نه به نفع کسانیکه کارمیکنند.

کارگران دگراجازه ندارند تابه خاطر دستمزدعادلانه وشرایط بهترکاربکنند و ازطریق اتحادیه های کارگری متشکل شوند. حداقل دستمزد آنقدرپائین است که باآن نمیتوان زندگی کرد.

وال ستریت به خاطرمنافع پولی خود بزنس هاراایجادوازبین میبرد. بدون آنکه تاثیرش را بالای افراد، فامیلهاوجامعه درنظرگیرد.

اقتصاد ایالات متحده به صورت صادقانه توسط بنگاه های حرفه ئی تولیدی ومونوفکتورها پیش برده نه میشود، بل به شکل مصنوعی با تشکیل حباب متکی به قرض ومصارف نظامی که توسط بانکهاودولت ایجاد شده است پیش میرود.

ازبین بردن پشتوانه طلا به نفع بانکها که اسعاربی پشتیوانه رادرکنترول دارند، زیربنای پول رایج ملی راازبین برده و باعث تورم نیم قرنه گردیده است.

خودداری یک تعداد کشورها ازاستعمال دالر امریکائی دربازارهای تجارت تیل وهمچنان صرفنظر ازدالرامریکائی درذخیره اسعاری شان باعث سراسیمگی شده است.

 قرض خانه، قرض محصلین ومستهلکین باعث تشکیل جامعه غلامان بدهکارشده است.

مردم نسبت عدم پرداخت قرض روانه زندان میشوند. بعضی ها به خاطرقرض غیرقابل کنترول خودکشی میکنند.

قرض حکومت فدرال محموله ایست بردوش جامعه که همواره رشد نموده هیچگاهی پرداخته نخواهد شد.

جورج  دبلیو بوش باجنگ هایش درطول هشت سال قرض رادوچند ساخت. سپس اوباما باهشت سال جنگی اش، یکباردیگرقرض رادوچندان نمود.

فقدان شغل مناسب تعداد کثیری ازمردم رابطرف جرایم انترنتی، خریدوفروش موادمخدر، روسپیگری ودیگرجرایم جهت وقت گذرانی ودم غنیمتی میراند.

سیستم محاکم غیرمنصفانه غربا راهدف قرارمیدهد. ( زیراغربا توان استخدام وکیل مناسب راندارند. ازاینرونفوس بندیخانه ها رابیشترسیاه پوستها تشکیل میدهند. مترجم)

دولت زیرزمینی وحکومت

سازمانهای دولت زیرزمینی به شمول سازمان سیا ابزاری اندکه اولیگارشی جهت کنترول حکومت، جامعه وبالاخره تمام جهان بکارمیبرد.

دروغ وپنهان کاری برای همه قدمه های حکومت ودولت زیرزمینی یک امرعادی وهمه روزه میباشد.

حکومت هیچگاهی به جنایات سابقه دولت مخفی منجمله واقعه ی یازده سپتمبر، قتل جان کنیدی، رابرت کنیدی ومارتین لوترکینگ اعتراف نکرده است.

دولت زیرزمینی به قتل هدفمند شهروندان امریکائی ومردمان ممالک دیگرادامه میدهد.

سیا ودیگرسازمانهای دولت زیرزمینی مخفیانه به تضعیف ملتها درخارج ونابودی اشخاص صادق ودگراندیش درداخل میپردازند.

دولت زیرزمینی میخواهدتاهمه مردم را تحت نظارت الکترونیکی خودنگهدارد.

دولت زیرزمینی درتلاش است تا حکومت های را که میخواهند به نفع مردم شان دست به اصلاحات بزنند سرنگون نماید.

حکومت مخفی بعدازبلند کردن بیرق نیرنگی یازده سپتمبرباایجاد اداره امنیت وطن وتصویب قانون وطنپرست وسیعن به قدرت خودافزوده است.

به اساس اعتراف سیا یکی ازسواستفاده های بزرگش اشتراک درتجارت بین المللی مواد مخدراست.

دولت زیرزمینی، رسانه هاوارتش جهت پرده پوشی تجاوز شان نفرت رابه ضد روسیه وچین دامن میزنند.

دولت زیرزمینی حکومت رادرتمام قدمه های فدرالی، ایالتی ومحلی کنترول مینماید.

حکومت جهت سرکوب غرباواقلیت های نژادی به نظامی سازی نیروهای پولیس محلی پرداخته است.

تمام قدمه های حکومت به شمول پولیس بوسیله هدایای سیاسی،غرامات، رشوه وامتیازات خاص فاسد شده اند.

رسانه ها

رسانه هابااستفاده ازقوای خودبه شمول اعلانات، کنترول وسانسورآرای عامه آزادی تفکررامتلاشی میسازند.حکومت جهت پخش متواتر پیام های تبلیغاتی اش ازرسانه هااستفاده مینماید.

رسانه ها ازطریق دستگاه های ازقبیل فاکس نیوزوامسال آن فقط دروغ ونفرت استفراق میکنند.

رسانه ها ذریعه مشتی ازاولیگارش های کنترول میشود که ازراپوردهی صادقانه اخبار جلوگیری کرده ودرهرقدم ژورنالیزم آزاد راموردحمله قرارمیدهند.

بنگاه های بزرگ رسانه ئی ازقبیل نیویارک تایمز، واشینگتن پوست، سی ان ان وشبکه تلوزیون ملی تحت کنترول اولیگارشی ودولت زیرزمینی است که ازایشان به مثابه اورگان های تبلیغاتی برای انتشاراجندای جنگ طلبانه شان استفاده میکنند.

 دروغیکه امریکائی ها " ملت استثنائی" اند؛ پروپاگند خاص و مهلکی است که توسط رسانه ها تبلیغ میشود.  مقصد ازاین دروغ توجیه تجاوزوخشونت های است که بالای دیگر کشور ها تحمیل نموده اند.

حزب جمهوریخواه که اکنون حکومت فدرال واکثریت حکومتهای ایالتی ومحلی رادرکنترول دارد، به یک سازمان نژادپرست ونسلکش تبدیل شده است که الیگارش ها آنرا تمویل میکنند.

حزب جمهوریخواه قربانیان فروپاشی اقتصادی را مقصربیکاری و زندگی دشوارشان میداند.

حزب جمهوریخواه به شکلی که امروز وجود دارد، نمیتواند بدون حمایت کلیسای عیسویت بنیادگرا که ازجنگ ونژادپرستی پشتیبانی میکند وجود داشته باشد.

حزب دموکرات با تصاحب قدرت درسال 1990 توسط جناح کلینتون ماموریت تاریخی اش یعنی تماس بامردم را ازدست داد.

حزب دیموکرات سرمردم کلاه گذاشته دیوانه واربه تبلیغ افسانه ای پرداخت که گویا روسیه درانتخابات 2016 باعث انتخاب دونالد ترامپ شده است.

حزب دیموکرات به شمول به اصطلاح جناح مترقی اش ازطرفداران جنگ بوده، مانند حزب جمهوریخواه تحت کنترول دولت زیرزمینی میباشد.

سیستم انتخاباتی ایالات متحده ازتشکل وقد برافراشتن حزب سوم وحرکت موثرواصلاح طلب دیگر جلوگیری مینماید.

هیچ سیاستمداری مجال آنرا ندارد تابه اصلاحات بنیادی ازقبیل تقلیل مصارف نظامی، ختم جنگهای ابدی، تغییرسیستم پولی وایجاد یک اقتصاد منصفانه برای همه رده های جامعه مبادرت نماید.

زندگی اجتماعی

اولیگارشی، رسانه ها، حکومت، حزبهای سیاسی ودولت زیرزمینی همه به ترویج نفرت وانشقاق بین بخشهای مختلف جامعه میپردازند تاقانون وحاکمیت خودراحفظ نمایند.

رسیزم برضدمردمان رنگ وملیت های دیگرعمیقن درروان جامعه زرق شده و وسیله کنترول مردم بدست اولیگارشی میباشد.

موسسات تحصیلات عالی به مقابل کنترول دولت شرکتها وارتش کم ویاهیچ نوع مقاومت نشان نمیدهد.

کلیسا های ملی یاهمکاری میکنند ویا خاموش اند.کدام گزینه دیگری ندارند.

مسیرایجاددولت استبدادی پولیسی امریکا خیلی به جلورانده شده است.

نتیجه گیری

 آنچه که آیا ایالات متحده میتواند به مثابه یک ملت برای یک نسل دیگرزنده بماند؟

 بدون یک جریان بزرگ و رسالتمند و متعهد به اصلاح آنهمه ناهنجاری هایی که دربالا تذکرداده شد ترددآمیزومشکوک به نظرمیرسد. اما قبل از آنکه ایالات متحده زمین رامنهدم کند ممکن است نسبت ورشکستگی های داخلی، سیاست جنگ های دایمی وتقصیرات ناشی ازآن سقوط کند.

بالاخره هیچ یکی ازاین راپور ها،میلیونها انسان ایالات متحده وجهان را که ازخطرفعلی آگاه اند وبرای یک آینده بهترنیایش وکارمینمایند سیاه ولکه دارنمیسازد.

درحال حاضرامکان واقعی جنگ بزرگی بین امپراتوری امریکا وملت های یوروآسیا به نظرمیرسد.

 پس خیلی معقول خواهد بود تا اگرایالات متحده، روسیه وچین متحدانه به نتیجه مثبتی برسند.

معجزه صورت میگیرد حتی اگرمردم بطورمتناقض برای حصول آن کارکنند.

https://www.globalresearch.ca/the-u-s-is-a-failed-state/5630070

پال یاسی : نام قلمی یک تحلیلگرسابقه حکومت ایالات متحده است.

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین دیگر:
باز هم لنین؛ دوباره «انقلاب اکتبر» (03.12.2018)
گذار سیاسی مسالمت آمیز در آفریقای جنوبی (03.05.2018)
پیشنهاد کمونیست‌ها برای ملی کردن (03.05.2018)
بازهم‌ در باره ی راه رشد غیر سرمایه داری! (02.27.2018)
روسیه از چه تسلیحات نظامی برای برخورد با غرب استفاده می‌کنند؟ (02.27.2018)
چرا روسیه مانع حمله نظامی ترکیه به خاک سوریه نشد؟ (02.05.2018)
استفاده انزجار‌آور چرچیل از سلاح شیمیایی علیه بلشویک‌ها (02.05.2018)
نیکلا تسلا پدر واقعی برق (02.05.2018)
برون‌سازی ستیزه‌جویان از سوریه با همدستی آمریکا- رونوشت عملیات اودسا (02.05.2018)
سیاست بریتانیای کبیر درهند ومرحله آغازین مناسبات پاکستان وافغانستان برگردان قسمت دوم ـ فصل پنجم. (01.29.2018)