سه شنبه, 07.17.2018, 09:09pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
دولت و دولتمداران یکی از فکتور اساسی بحران "خطرناک" افغانستان ; عموسام ; افغانستانی‌ها برای ترک ایران صف کشیدند! ; در باره تجمع در قلعه بابک و دستگیریها ; ملت بى اتفاق
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » جهان
 
رئيس جمهور فرانسه ناتو را برای جنگی دراز مدت در سوريه فراخواند
دوشنبه, 05.07.2018, 06:27pm (GMT)

رئيس جمهور فرانسه ناتو را برای جنگی دراز مدت در سوريه فراخواند

رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون در آغاز دیدارش در واشنگتن قول داد که جنگ در سوریه پایان ناپذیر خواهد بود آلکس النسیه مرکز پژوهش های جهانی سازی، 25 آوریل 2018 پیش از آنکه رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون برای سه روز دیدار رسمی دیشب به واشنگتن برسد، فاکس نیوز را برای گفتگو پذیرفت و در این گفتگو ناتو را برای جنگی دراز مدت در سوریه فراخواند. در حالی که به دلیل تهدید جنگ اقتصادی از سوی ترامپ تنش میان اروپا و آمریکا به شکل فزاینده ای باال گرفته است، و به همین گونه تهدید حمله به ایران، در نتیجه قدرتهای امپریالیستی بر آنند تا اختالفاتشان را بر پایۀ برنامۀ نظامی خشونت آمیز حل کنند. این پشنهادات هشداری ست که فراخوان ماکرون برای بازگشت به خدمت نظام وظیفه و فراخوان مشابه در سوئد و سراسر اروپائی را توضیح می دهد و مستقیماً مربوط است به طرح هائی که باید به ارتقاء گزینش جنگ بیانجامد. پس از هفت سال جنگ در سوریه، و با توجه به فروپاشی وضعیت نظامی نیروهای مجازشان، قدرتهای اصلی ناتو برای افزایش خشونت در خاورمیانه آماده می شوند. روشن است که چنین رویکردی به نیروهای بیشتری نیازمند است و در نتیجه باید نیروهایشان را با سرباز گیری میان جوانان تقویت کنند. کریس واالس روزنامه نگار فاکس نیوز با پرسشی آغاز کرد که کمابیش به بحران فزایندۀ داخلی ایاالت متحدۀ آمریکا در تالقی قرار می گرفت. واالس پرسیده بود که اگر گزینش یک وکیل ویژه که روی ترامپ تحقیق می کند اعتبار بین المللی رئیس جمهور آمریکائی را تحت تأثیر قرار دهد، آیا ماکرون فکر می کند که ترامپ تا پایان دورۀ ریاست جمهوری اش در این مقام باقی خواهد ماند. ماکرون که خودش در سال گذشته به مقام ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شد، ورود او به الیزه در دورانی به وقوع پیوست که وضعیت اضطراری حقوق بنیادی و دموکراتیک را به حالت تعلیق درآورده بود. ماکرون خیلی از روی قوانین وضعیت اضطراری در قانون نوین ضد تروریستی که دائمی خواهد شد کپی برداری کرده است. او به شکل ناشیانه ای تالش کرد تا از اهمیت جنگ بی سابقه میان جناح ها در واشنگتن بکاهد : » شما نظام خودتان را دارید. شما کشوری آزاد با دولتی قانونی هستید، موضوعی که... می خواهم بگویم، این موضوع خیلی خوب است، من نیز معادل آن را در کشور خودم دارم«. با وجود باالگرفتن بحث و جدل و بیمی که رهبران کشور در سطح بین المللی دربارۀ بحران در واشنگتن دارند و به همین گونه تهدید دربارۀ باقی ماندن رئیس جمهور آمریکا در مقام ریاست جمهوری، ماکرون گفت که این موضوع به او مربوط نیست : » روی این موضوع هرگز فکر نمی کنم. من با او )ترامپ( کار می کنم زیرا که ما هر دو در خدمت کشور خودمان هستیموقتی واالس دربارۀ جنگ نیابتی ناتو در سوریه از او پرسید، ماکرون این امر را برای منافع فرانسه ضروری دانست که ایاالت متحدۀ آمریکا، و به شکل ضمنی هم پیمانان اروپائی اش روی مستعمرۀ قدیمی فرانسه تسلط داشته باشند، او گفت : » بعداً، ما باید سوریه نوین را بسازیم و به همین علت فکر می کنم که نفوذ و تسلط آمریکا خیلی مهم است «. ماکرون در ادامۀ سخنانش گفت : » من خیلی بی پرده می گویم. روزی که ما با جنگ علیه دولت اسالمی تمام کنیم، اگر زمین سوریه را کامالً ترک کنیم و برویم، حتا از دیدگاه سیاسی، به این معناست که حرف آخر را به رژیم ایران، بشار اسد و آدمهایش سپرده ایم، و آنان جنگ تازه ای را تدارک خواهند دید و تروریست های تازه ای را پرورش خواهند داد. در نتیجه، از دیدگاه من حتا پس از پایان جنگ علیه دولت اسالمی ]داعش[، ایاالت متحدۀ آمریکا، فرانسه، هم پیمانان ما، همۀ کشورهای منطقه، حتا روسیه و ترکیه نقش خیلی مهمی برای ایجاد سوریۀ نوین خواهند داشت، تا مردم سوریه بتوانند برای آینده تصمیم بگیرندنظریات ماکرون برای جنگ علیه سوریه مثل همیشه و بر حسب عادت از دروغ بافته شده بود. رژیم سوریه و هم پیمانان ایرانی او نبودند که حمالت تروریستی به سوریه آغاز کردند و آن را به سر تا سر اروپا گسترش دادند، بلکه شبه نظامیان اسالمگرا » شورشیان « و هم پیمانان سعودی و ناتو بودند. ادعای جنگ بی پایان در سوریه که باید در خدمت مبارزه علیه تروریسم باشد، یک کالهبرداری سیاسی ست، با این حساب که در سال 2012 مقامات آمریکائی تأیید کردند که در اتحاد با گروهای وابسته به القاعده مبارزه می کنند. »جنگ علیه تروریسم« به سادگی بهانه ای آسوده است تا قدرتهای بزرگ امپریالیستی منافع مالی و استراتژیک خود را در قلب قارۀ اورآسیاای که انباشته از نفت است تضمین کنند و از سوی دیگر حمله به حقوق دموکراتیک در کشورهای خودشان جامۀ عمل بپوشانند. در عین حال، چنین ساز و کاری به قدرتهای بزرگ ناتو اجازه می دهد تا با وجود اختالفات بحران زا و فزاینده در زمینۀ تجاری و نظامی میان خودشان که در کوران سدۀ بیستم دو بار به جنگ جهانی انجامید خودشان را متحد نشان دهند. واالس از ماکرون دربارۀ دو اختالف نظر مهم میان واشنگتن و اتحادیۀ اروپا پرسید، ابتدا دربارۀ تهدید آمریکا برای تعلیق پیمان نامۀ مربوط به انرژی هسته ای ایران و سپس تحمیل نرخ بازرگانی روی صادرات اروپا به ایاالت متحدۀ آمریکا. پاسخ رئیس جمهور فرانسه در دایرۀ رهبران در پاریس موجی از ابهام و دست پاچگی ایجاد کرد زیرا خودشان را در رویاروئی با تهدید فزایندۀ سیاست آمریکا می دیدند که ممکن است به فروپاشی مناسبات بازرگانی و جنگ در ابعاد گسترده علیه دشمنان هسته ای بیانجامد. دربارۀ تهدید آمریکا به جنگ اقتصادی علیه اروپا، ماکرون با آرامش خاطر پیشبینی کرد که ترامپ » نرخ جدید مالیات بازرگانی را به اجرا نخواهد گذاشت و اتحادیۀ اروپا را از چنین شرطی معاف خواهد کرد. شما با هم پیمانان خودتان جنگ اقتصادی براه نمی اندازید ]...[ اعالم جنگ علیه همه خیلی پیچیده و مشکل است.. شما علیه چین جنگ اقتصادی براه می اندازید، جنگ اقتصادی علیه اروپا، جنگ در سوریه، ولی چنین کاری ممکن نیست. شما به هم پیمان نیاز خواهید داشت. ما هم پیمان شما هستیمماکرون روی مخالفت قدرتهای بزرگ اروپائی با تهدیدات ترامپ مبنی بر تعلیق پیمان نامۀ هسته ای با ایران که در سال 2015 به تأیید رسیده بود تأکید کرد و دربارۀ این توافق نامه گفت : » پیمان نامۀ کامالٌ برای مبادالت ما با ایران مناسب است، اینطور نیست؟ ولی برای مسئلۀ هسته ای شما چه گزینشی بهتر از این دارید: من هیچ گزینش دیگری نمی بینم. سناریوی مشابه یا طرح ب کدام است ؟ من هیچ طرحی دیگری ندارم...« ماکرون دربارۀ ظرفیت کرۀ شمالی برای گفتگو با واشنگتن روی انبار سالح هسته ای اش ابراز تردید کرد و تأکید داشت که می خواهد با رئیس جمهور روسیه والدیمیر پوتین »کار« کند، در حالی که هم زمان مسکو را به »گزارش تحریف آمیز« متهم دانسته است. اشارات ماکرون در مجموع هشداری ست که نظام سرمایه داری جهانی بحران مرگباری را می گذراند. با وجود تنش عمیق و فزاینده بین امپریالیستهای آمریکائی و هم قطاران اروپائی، همه در جنگی فزاینده بسیج شده اند. پس از 25 سال )یک ربع قرن( جنگ امپریالیستی در خاورمیانه و آفریقا از دوران جنگ خلیج علیه عراق و انحالل اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در سال 1991 ،پاریس همچون واشنگتن خود را برای تقسیم مجدد جهان بر پایه و اساس استعمارگرائی نوین )نئو کلونیالیسم( آماده می کنند. ماکرون در حملۀ موشکی به فرماندهی ایاالت متحدۀ آمریکا علیه سوریه در 14 آوریل شرکت کرد، و با پذیرش خطر تحریک برخورد نظامی مستقیم با نیروهای روسیه مستقر در سوریه نشان داد که جهان در آستانۀ جنگ میان قدرتهای بزرگ هسته ای ست. دیدار ماکرون نیز به تنهائی حاکی از برخورد فزاینده میان خود قدرتهای ناتو بوده که به دلیل تالش در راستای تقسیم مجدد جهان بین خودشان تحریک شده است. دعوت ترامپ از ماکرون برای دیدار سه روزه، گردهمآئی رسانه ای امروز، و فردا سخنرانی در دو مجلس کنگرۀ آمریکا در کنتراست شدیدی با دیدار صدر اعظم آلمان آنجال مرکل قرار می گیرد. دعوت از او برای دیدار کار یک روزه، جمعه پس از دیدار رسمی سه روزۀ که به ماکرون اختصاص داشت، به معنای تصمیم اختیاری آمریکا برای تحقیر برلن است. اندکی پس از اینکه برلن و پاریس تمایل خودشان را برای هدایت ارتش اروپا اعالم کردند، بی درنگ ایاالت متحدۀ آمریکا ابراز نگرانی کرد و خواستار تضمین همخوانی و ظرفیت انطباق این طرح با ناتو شد. در واقع چنین واکنشی از سوی ایاالت متحدۀ آمریکا به معنای به شکست کشاندن محور پاریس و برلن در وضعیتی روی می هد که برلن مخالفت خود را با فراخوان های ماکرون برای اصالحات مؤسسات مالی اتحادیۀ اروپا اعالم کرده است. اهمیت مانورهای فزایندۀ میان قدرتهای اروپائی که روی کدام قدرت اتحادیۀ اروپا می تواند نزدیکترین مناسباتش را با واشنگتن گسترش دهد، پس از خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا نبرد برای قدرت در بطن خود اروپا آغاز شده است. با وجود اختالفات تلخ، رهبران برگزیده متحد می شوند تا روی این امر پافشاری کنند که طبقۀ کارگر با همۀ مبارزات فزایندۀ اعتصابی و مخالفتهایشان باید بهای ساخت و ساز های نظامی و برنامه های جنگی را بپردازند. واالس از ماکرون پرسید که آیا می تواند از سیاست افزایش مالیات روی حقوق بازنشسته ها دفاع کند تا کاهش مالیات چندین میلیارد یوروئی برای ثروتمندترین ها تأمین مالی شود، ماکرون با بی شرمی پاسخ داد که این اقدام برای جلوگیری از خروج شرکتها از فرانسه ضروری ست. او پاسخ گفت که این اقدام »درست» است و اضافه کرد : » به این علت که وقتی افراد با یک شرکت به موفقیت دست می یابند، به ویژه کارفرمایان، اگر بخواهند از مالیات بگریزند باید کشور را ترک کنند. در نتیجه ما فرصت های بسیاری را از دست دادیمماکرون در پاسخ به پرسشهائی که مربوط بود به اعتصاب در صنعت راه آهن فرانسه علیه طرح خصوصی سازی راه آهن ملی، کاهش حقوق و حقوق اجتماعی، گفت : » من به این وضعیت آگاهم، می دانم چه کاری عادالنه است و چه کاری عادالنه نیست، و کدام فراخواست دست یافتی و کدام فراخواست دست یافتنی نیستلینک متن اصلی : https://www.mondialisation.ca/au-debut-de-sa-visite-a-washington-macron-promet-une-guerresans-fin-en-syrie/5625161 ترجمۀ حمید محوی گاهنامۀ هنر و مبارزه / 28 آوریل 2018

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» اشغال غیرقانونی سی در صد از خاک حاصل‌خیز و مملو از آب، نفت و گاز سوریه توسط آمریکا
» شرکت خانوادگی: شوهر خانم "می" از بمباران سوریه توسط ارتش بریتانیا مستقیماً سود می‌برد.
» اعلامیه کمیته فعالین حزب دموکراتیک خلق افغانستان
» شکست دیگری بر جبهه استعمار وامپریالیسم
» وحشي؛ آمريکا، فرانسه و انگليسند که حامي تروريسم هستند
» دونالد حیوان در سوریه می ماند
» جنایات امپریالیسم غربی
» «سلاح شیمیایی» بر اساس برنامه‌ریزی قبلی
» اتحادیه‌های کارگری سوریه پیرامون تهدیدات آمریکا


عناوین دیگر:
اشغال غیرقانونی سی در صد از خاک حاصل‌خیز و مملو از آب، نفت و گاز سوریه توسط آمریکا (05.07.2018)
دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کره شمالی (05.07.2018)
به مناسبت 12 اردیبهشت، روز معلم (05.07.2018)
چپ در حال پیشروی است (04.30.2018)
دسیسه های مرگبار زیر شعارهای دیموکراسی و حقوق بشر ادامه دارد (04.23.2018)
روسیه دیگراتحاد شوروی نیست! (04.23.2018)
موقعیت محور مقاومت وروسیه بعد از دوشکست امریکا در منطقه غوطه شرقی وتهاجم موشکی (04.23.2018)
درگیری های استراتژیک امریکا و روسیه و اروپا بر سر چیست؟ (04.23.2018)
چرا انگلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه متحد شده اند؟ (04.23.2018)
شرکت خانوادگی: شوهر خانم "می" از بمباران سوریه توسط ارتش بریتانیا مستقیماً سود می‌برد. (04.23.2018)