یکشنبه, 08.18.2018, 08:28pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز(بخش چهارم) ; " شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار" ; فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه ; اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي) ; پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
زنان
 
پيام شاد باش کميتۀ فعالين حزب دموکراتيک خلق افغانستان
دوشنبه, 03.08.2010, 05:31pm (GMT)

پيام شاد باش

کميتۀ فعالين حزب دموکراتيک خلق افغانستان

 

       

                              فرخنده باد هشتم مارچ، روز همبستگی بين المللی با جنبش ترقيخواهانۀ زنان چهان!

       درست 135 سال پيش ازامروز، در روزهشتم مارچ 1875 درشهر نيويارک، پوليس به طرز وحشيا نه بالای زنان کارگر که بخاطر دستيابی به خواسته های برحق و قانونی خويش دست به اعتراض زده بودند، هجوم برده و شماری اززنان پيشگام را بخاک و خون کشيد.

      چند سال بعد ازا ين رويداد ، دربزرگداشت ازجانبازی و قهرمانی زنان کارگر، نيرو های مترقی و عدالتخواه جهان، درپيشاپيش آنان زنان مبارز- دلير و آگاه، درسال 1911 روز هشتم مارچ را به عنوان روزهمبستگی جهانی با زنان، پايه گذاری کردند.

     ازآن تاريخ تا کنون روز هشتم مارچ بمثابۀ روز پيکار تاريخی زنان جهان، عليه استبداد، ارتجاع، واپسگرايی، استعمار، استثمار، امپريا ليسم؛ روز رستاخيز زنان درراه آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و برابری؛ روزخيزش زنان بمنظور رهايی ازستم جنسی و طبقاتی، بحساب آمده و تجليل شايسته و شاندار ازاين روز، همه ساله خاطرۀ آن زنانی را دراذهان بشريت مترقی تداعی ميکند که به علت مبارزه درراه حصول حقوق حقۀ خويش بگونۀ خشن و خونين سرکوب شدند و سلسلۀ آن تا هنوز ادامه دارد.

    درروند مبارزات سياسی زحمتکشان جهان، درمقابله با دسايس و توطئه های پی درپی ارتجاع و امپرياليسم ؛ جنبش بين المللی زنان دردفاع قاطعانه ازحقوق حقۀ  نيمی ازپيکرجامعۀ بشری، با وجود دشواری های فراوان، بموفقيت های عظيمی دست يافته و دستاورد های چشمگيری را نصيب شده است.

     زنان پيکارجوی جهان باکار و تلاش خستگی ناپذيرخويش، نشان دادند که مبارزۀ آنان درراه احقاق حقوق اساسی و دستيابی به آزادی های دموکراتيک؛ بخش جدايی ناپذير مبارزۀ زحمتکشان سراسرجهان، درضديت با استبداد، ارتجاع، استثمار و امپرياليسم بوده و نبرد دليرانۀ آنان درمقابل رژيم های زن ستيز و ضد مردمی که ازاعمال هيچگونه خشونت و وحشیگری نسبت به زنان دريغ نمی ورزند و هدف نابودی دستاوردهای تاريخی آنان را که طی ساليان دراز درجريان مبارزه و پيکار انقلابی بدست آمده، درسر می پرورانند، ازهمبستگی بين المللی برخوردار می باشد.

    درافغانستان عزيز درنتيجۀ مبارزات آزاديخواهانه و سرنوشت ساز جنبش مشروطيت اول، دوم و سوم که سرانجام منجر به تعويض نظام سلطنتی مطلقه به رژيم مشروطه، تدوين قانون اساسی جديد و اعلام دموکراسی تاجدار گرديد؛ دريک مقياس محدودی راه را برای مطالبات زنان کشور مساعد نمود.

     اما با تاسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان در11جدی 1343  و تصويب اصول کلی سند مرامی  آن که درآن آزادی تمام مردم زحمتکش افغانستان ازقيد انواع ستم و اسارت، تسجيل گرديده بود؛ روزنه های اميد را برای رهايی زنان کشورمان ازپنجه های خونين نظام مرد سالاری نيز نويد داد.

       ح. د. خ. ا ازبدو پايه گذاری و آغاز فعاليت سياسی خويش، يکجا با ساير نيروهای ترقيخواه و وطنپرست، درراه حصول حقوق مسلم زنان ستمديدۀ ميهن رزميده و نقش برجسته و تعيين کننده ای را درامر بيداری و رشد آگاهی سياسی زنان افغانستان ايفاء نمود.

     سازمان دموکراتيک زنان افغانستان که درسال 1344 به همت و کار وپيکار وطنپرستانه و خستگی ناپذير رفيق گران ارج دکتور اناهيتا راتب زاد هسته گذاری شد؛  دراوج مبارزات سياسی دهۀ 40 خورشيدی، درمتن جنبش دادخواهانۀ مردم افغانستان دوشادوش ح. د. خ. ا سهم فعال گرفت.

    درجريان مبارزات انتخاباتی دورۀ  دوازدهم شورای ملی ، زنان افغانستان بابرجستگی خاصی تبارز نمودند که انتخاب دوکتور راتب زاد  بحيث وکيل ( ناحيۀ سوم وچهارم  شهرکابل)، نمونۀ بارز آن بوده است.

     سازمان دموکراتيک زنان افغانستان بمثابۀ يگانه نهاد اجتماعی  عدالتخواه و مدافع راستين حقوق زنان ميهن، مطابق قانومندی تکامل پديده های اجتماعی، بدون افراط و تفريط  مدارج رشد را پيمود و در درون نهضت روشنفکری ودرميان توده های مردم ازاعتبارويژه ای برخوردارگرديد.

     به ابتکار سازمان دموکراتيک زنان افغانستان بود که نخستين باراز  روز هشتم مارچ ، روزبين المللی زن طی راهپيمايی وتشکيل گردهمايی ها تجليل بعمل آمد. درجريان تجليل ازاين روز بود که زنان آزادۀ افغانستان کبوترصلح را بعنوان نمادآغازرهايی زنان کشورما از قيد وبند اسارت فئودالی درفضای شهرکابل پرواز دادند که بعداً اين سنت نيکو درسراسرافغانستان تعميم وگسترش يافت.

   پس ازآن تاريخ زنان آگاه ميهن مان درشهرها و  محلات، امکان آن را دريافتند تا دوشادوش مردان در فعاليتهای سياسی واجتماعی سهم گيرند وازجايگاه زن در امورزندگی درمحدودۀ  امکانات، نمايندگی و دفاع بعمل آورند.

    ازاينرو مبارزۀ و فعاليت عدالتخواهانۀ زنان نجيب سرزمين باستانی ما بحيث بخشی ازمبارزات پرافتخار مردم افغانستان عليه استبداد، ارتجاع و امپرياليسم، شمرده ميشود.

     با صراحت بايد گفت که  آزادی زنان تحت ستم ميهن ما با نجات همۀ مردم آزاده و زحمتکش کشورمان ازقيد انواع ستم و مصائب جانکاه ( طبقاتی- ملی- جنسی- مذهبی و استعماری ) ، پيوند قانونمند و ناگسستنی دارد که اين مصيبت پنج گانه با راه حل علمی و عملی آن درنخستين برنامۀ ح. د. خ. ا منتشرۀ جريدۀ خلق و سپس درطرح  خطوط اساسی اهداف مرامی و برناموی کميتۀ فعالين ح. د. خ. ا ، منتشرۀ سايت سپيده دم، ارگان نشراتی اين حزب، بازتاب روشن يافته است.

     بگذار روزهشتم مارچ بمثابۀ روز تجديد ميثاق با مبارزۀ انقلابی نيمه ای ازپيکر جامعۀ بشری باشد که درراه رسيدن به آرمانها ، آرزوها و خواستهای برحق و انسانی خويش ميرزمند و نابودی ستم برزنان و استقرار عدالت و برابری اجتماعی  را می طلبند!

    بگذار روزهشتم مارچ، روز رستاخيز زنان جهان برضد رژيم های زن ستيز باشد که ميخواهند با طرح، تصويب و انفاذ قوانين و لوايح ارتجاعی، برحقوق و آزادی های دموکراتيک، جايگاه و شخصيت فردی و اجتماعی زنان بتازند و جلو رشد و شگوفايی استعدادهای سرشار زنان را بگيرند!

     کميتۀ فعالين ح. د. خ. ا جشن هشتم مارچ را به همه زنان و دختران مبارز، مادران و خواهران ميهن دوست داشتنی مان تبريک و شاد باش گفته، صفوف آنان را درمبارزه برای طرد کامل تبعيض جنسی و رهايی ازقيد وبند مناسبات پوسيدۀ مردسالاری و ستم طبقاتی، هرچه فشرده تر ميخواهد و روزجهانی زن را فرصت مناسبی، داير به تجديد پيمان با مبارزۀ زنان دلير و آگاه جهان ميداند.

   - درود به روان پاک همه زنان و دختران آزاديخواه و مبارزی که پرچم آزادی ، دموکراسی و عدالت اجتماعی  را درسرزمين دربند کشيدۀ مان برافراشتند و تا پايان زندگی اين جاده را پيمودند!

   - پيروزباد پيکار آزاديخواهانۀ و وطنپرستانۀ زنان ميهن مان برضد ارتجاع و امپرياليسم و طرد ستم جنسی و طبقاتی!

   - فرخنده باد هشتم مارچ، روز تجديد ميثاق با آرمانهای والای جنبش بين المللی زنان جهان!

 

کميتۀ فعالين

ح. د. خ. ا

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» روز جهانی زن و وضع زنان وطنم
» آسمان زن
» چگونه می شود زن، اين نیمی از جامعه را، احترام نکرد؟
» به استقبال اتحاد وهمبستگی زنان رنجدیده جهان
» سکوتم را نکن باور افغانستان
» ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺑﺎﺩ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎﺭﭺ، ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺯﻥ
» نقش جنبش هشت مارچ وفمینیسم در رهایی زنان جهان
» :انجمن حقوقدانان افغان :پیام بمناسبت هشتم مارچ روزهمبستگی بین الملی زنان
» ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﯼ ﻫﺸﺘﻢﻣﺎﺭﭺ، ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺯﻥ
» فرخنده باد جشن هشتم مارچ، روز آزادی و همبستگی بين المللی زنان سراسرجهان! اعلاميه ی کميتۀ فعالين ح. د. خ. ا
» صدای خفه در گلوی زنان را بلند سازيد به پيشواز هشتم مارچ ، روز همبستگی زنان سراسر جهان
» هشتم مارچ گذرگاهی بسوی آزادی زنان جهان
» پیام به مناسبت هشتم مارچ
» مصاحبۀ غفار عريف با رفيق دوکتور اناهيتا راتبزاد بخش دوم
» ســرو قــیام مـیکنـد...
» خجسته باد صدمين سالگرد پايه گذاری هشتم مارچ ، روزهمبستگی جهانی با جنبش بين المللی زنان
» گرامی باد هشتم مارچ، روز همبستگی بین المللی زنان
» زنی را می شناسم من
» نبرد پرافتخار بانو دکتورس اناهیتا راتب زاد برای نهضت زنان و رهایی آنان از قید وبند های حجاب قرون وسطایی
» دست درنده یی که به قتل مادر بلند شود، قطع باد!
» با تمام اشكهايم
» تاریخچه جنبش زنان در افغانستان
» صدمین سالگرد هشت مارچ به همه خواهران عزیزمبارک باد تاریخچه 8 مارس روز آزادی زنان
» آرزوی مادر
» پیام بمناسبت هشتم مارچ
» کلاراتستکین بنیان گذار هشت مارچ!
» یکصدویکمین سالگرد ٨ مارچ
» هشت مارچ ، افغانستان ، مرد سالاری ، زن ستیزی و دیگر هیچ
» من چهار بار فروخته شدم
» فرخنده باد هشتم مارچ، روزهمبستگی رزمجويانۀ
» بمناسبت هشتم مارچ ، روز فریاد وابراز خشم زنان بخاطر آزادی وتساوی حقوق


عناوین دیگر:
هشتم مارچ و نقش آن دربيداری و ارتقاء سطح شعور زنان افغانستان (03.08.2010)
آرزوی مادر (03.07.2010)
سیمای زن در اسطوره و تاریخ آریايی (03.05.2010)
شلاق طالب (03.05.2010)
پیام بمناسبت هشتم مارچ (03.04.2010)
کلاراتستکین بنیان گذار هشت مارچ! (03.04.2010)
نوشته ای بمناسبت درگذشت خانم ژیلا آوازخوان قدیمی رادیوتلویزیون ملی افغانستان (07.05.2009)
بمناسبت روزخجسته مادر (05.10.2009)
نهضت دموکراتيک و دادخواهانۀ زنان افغانستان دوباره جان تازه بخود ميگيرد (04.28.2009)
آشوب ها ومکر ها خاموش باد (04.19.2009)