دوشنبه, 08.20.2018, 04:38am (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز(بخش چهارم) ; " شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار" ; فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه ; اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي) ; پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
زنان
 
خجسته باد صدمين سالگرد پايه گذاری هشتم مارچ ، روزهمبستگی جهانی با جنبش بين المللی زنان
چهار شنیه, 03.09.2011, 12:53am (GMT)

پيام کميتۀ فعالين

ح. د . خ . ا

                

خجسته باد صدمين سالگرد پايه گذاری هشتم مارچ ،

روزهمبستگی جهانی با جنبش بين المللی زنان

 

     درست صد سال از نامگذاری هشتم مارچ ، بعنوان روز جهانی  زن می گذرد. جشن صدمين سالروز پايه گذاری جنبش بين المللی زنان، ياد آور خاطرۀ قهرمانی زنان کارگر است که درجريان راه پيمايی مسالمت آميز درسال 1875 درشهرنيويارک، پوليس بطرز وحشيانه بالای اعتراض کنندگان آزاديخواه، هجوم برده و شماری از پيشگامان و سازماندهندگان اين نمايش اعتراضی را به خاک و خون کشيد.

     درسال 1910 دردومين گردهمايی زنان سوسياليست ( درشهرکوپنهاگن ) دنمارک بود که بنابرپيشنهاد کلاراتسکين سردبير نشريۀ برابری ـ ارگان نشراتی حزب سوسيال دموکرات آلمان ويژۀ مسائل زنان، به منظور بزرگداشت از جانبازی ها و قهرمانی های زنان کارگر؛ مسأله تعيين يک روز، بحيث روزبين المللی زنان، دردستورکارکنفرانس قرارگرفت و به تصويب رسيد و سنت فرخندۀ هشتم مارچ ازسال 1911 به بعد ، درسطح جهان ، رسميت پيدا کرد.

      تاريخ صد سالۀ مبارزۀ پيگير، غرورآفرين و انساندوستانۀ زنان جهان، ازجمله شير زنان سرزمين مان ؛ مشحون ازقهرمانی هاست که توأم با قبول دشواری های فراوان به مقصد نجات از ستم طبقاتی و جنسی، باهيولای تحجرفکری و انديشوی، استبداد، ارتجاع، استعمار، استثمار، نژادپرستی، امپرياليسم... دست و پنجه نرم نموده ؛ جهت دستيابی به آزادی و برابری ، تأمين عدالت اجتماعی و حصول حقوق حقۀ سياسی و اقتصادی خويش ، حماسه ها آفريدند. ازاين رو بدون شک ، مبارزۀ ترقيخواهانۀ ، آزاديخواهانه و حق طلبانۀ            نيمی ازپيکر جامعۀ انسانی ، درچوکات جنبش بين المللی زنان، بمثابۀ جزء انفکاک ناپذير پروسۀ نبرد عادلانۀ زحمتکشان جهان ؛ صفحات زرين و درخشان را درتاريخ مبارزات جوامع بشری تشکيل می دهد، که نمايانگر عزم ورزم وطنپرستانۀ زنان درسنگرهای پيکار انقلابی ، دوشادوش مردان می باشد و آرمانهای آنان را در راه نيل به يک زندگی بهتر، برابر، پرافتخار و شايستۀ انسان، درخود متبلور می سازد.

      صد سال مبارزۀ زنان پيشرو و مترقی جهان، درمسيرتحقق خواسته ها و دستيابی به حقوق حقۀ شان ؛ دستاوردهای تحسين برانگيزی را درتمام قاره ها باخود بهمراه داشته است؛ ازجمله سعی و تلاش خستگی ناپذيرآنان درامر ارتقاء سطح آگاهی های اجتماعی و کسب دانش مسلکی، سياسی و اجتماعی شان ، ره آوردهای انکارناپذيری ، دررابطه به بلند بردن نقش زنان درجامعه به هدف درهم شکستن مناسبات ظالمانه و زن ستيزانه در جوامع مردسالار، مملو ازپيروزی های چشمگيربوده است.

       دربسياری ازکشورهای جهان، زنان قادر به آن هم گرديده اند تا دربرابر زورگويی ها و وحق تلفی های زمامداران خودکامه و نظام های ضد مردمی، به پا خيزند و از حقوق اجتماعی و سياسی  خويش قاطعانه دفاع بعمل آورند و نظم حاکم مبنی برنابرابری جنسی و ستم طبقاتی را دگرگون سازند.

      درطی صد سال گذشته، درسراسرگيتی، زنان درپروسۀ مبارزۀ جهانی برضد جنگ، برای برقراری صلح و ثبات پايدار درجهان، نقش قاطع و بارزی را بازی نموده و دراين راستا سهم قابل ملاحظه گرفته اند. فعاليتهای اتحاديه های سراسری زنان جهان، درسمت و سوی مبارزه بخاطر دستيابی به حقوق حقۀ شان، درامر تأمين صلح، ثبات و آرامش درکشورها ـ منطقه و جهان، حفظ محيط زيست و جلوگيری ازآلودگی هوا... درمبارزۀ جهانی، فکتور عمده و با اهميت راتشکيل می دهد که نمی شود از نقش و سهم آنها، دربرنامه ها و پروگرام های پيکار انسانی، درراه آزادی، دموکراسی، ترقی، پيشرفت و عدالت اجتماعی، چشم پوشی کرد.

       واما درافغانستان عزيز، نهضت نسوان دارای سابقۀ نزديک به يک قرن می باشد؛ دراين ميان جنبش عدالتخواهانۀ زنان تحول طلب ميهن مان ازنيمۀ دوم سدۀ بيستم آغاز می گردد.

      مبارزۀ افتخار آميز زنان پيکارجوی افغانستان به هدف رهايی ازقيد و بند مناسبات فرتوت فئودالی و رستن اززيربارستم قرون وسطايی ؛  ازطريق  تبليغ و ترويج انديشه های برابری خواهانه و عدالت پسندانه درجامعۀ عقب افتيدۀ مان، ازکارنامه های درخشان درتاريخ مبارزات مردم ما، جهت رسيدن به پيشرفت و عدالت اجتماعی ، بحساب می آيد.

       جای بس مسرت است که تجليل و برگزاری شايسته ازروز هشتم مارچ، جشن پرشکوه زنان جهان ، بامبارزات انقلابی و وطنپرستانۀ حزب دموکراتيک خلق افغانستان، پيوند ناگسستنی دارد.

       آغاز مبارزات نوين و منسجم زنان افغانستان برمحور انديشه های جنبش روشنگری و فعاليتهای روشنفکری درکشور و همپا با اوج گيری نهضتهای انقلابی درسطح جهان، با نام سازمان دموکراتيک زنان افغانستان، که بوسيلۀ بانوی شايسته و پرافتخار ميهن، دوکتور اناهيتا راتبزاد، درهمکاری و همدلی با عده ای از شيرزنان فرهيختۀ وطن، پايه گذاری شد؛ پيوند گسست ناپذير دارد.

      سازمان دموکراتيک زنان افغانستان درتحت رهبری مدبرانۀ رفيق دوکتور راتبزاد، فعاليت سياسی زنان پيشرو ميهن را بطرزبهتر و بشکل درخشان تری انسجام بخشيد و نقش ارزنده ای را درامر بيداری زنان ايفاء نمود و تحرک لازم را دربين فعالان جنبش زن درکشور، بوجود آورد.

       برای نخستين بار موضوع تأمين حقوق وآزادی های دموکراتيک  زنان، در برنامۀ ح. د. خ. ا، ( منتشرۀ جريدۀ خلق ) تسجيل يافت و تأثير عميقی را درارتقاء کيفی فعاليتهای اجتماعی و سازماندهی مبارزات صنفی و سياسی زنان افغانستان ازخود برجای گذاشت.

       تاريخ معاصر افغانستان بحق مشحون از مبارزات قهرمانانه و دليرانۀ زنان می باشد که ما شاهد اوج گيری اين خيزش   در برهه های سرنوشت ساز و تعيين کننده ( دردهه های چهل و پنجاه و شصت خورشيدی ) بوده ايم:

      اشتراک زنان درايجاد تشکل های سياسی ـ صنفی و اجتماعی؛ تلاش پيگيرزنان درزمينۀ  بالا بردن سطح آگاهی سياسی و اجتماعی و آموزش های مسلکی و تخصصی؛ سهمگيری فعال زنان در فعاليتهای اقتصادی، در روند توليد، توزيع و مصرف نعمات مادی؛ ايفاء نقش مؤثر و سازنده ازسوی زنان درکارهای خلاقۀ ادبی ـ هنری ـ پژوهشی و انجام خدمات اجتماعی ؛ شرکت پرشمار زنان درکادر پروژۀ ملی آموزش و پرورش نسل جوان کشور و جنبش سراسری سواد آموزی، بمنظور محو کامل بی سوادی ازجامعه؛ پيوستن زنان آگاه درکارزار مبارزه برای صلح و فعاليتهای ضد جنگ ـ تبعيض نژادی و نقض حقوق بشر....

       پس از تأسيس سازمان دموکراتيک زنان ، هرسال هشتم مارچ بعنوان روزبين المللی زن درافغانستان با تدابير گسترده به اشتراک اقشارگوناگون زنان درهمايشها ونمايشهای خيابانی، برگزار ميگرديد. برپايی محافل وجشنواره ها به اين مناسبت به انگيزۀ نيرومندی برای مبارزه بخاطربرابری زنان با مردان وارتقای سطح آگاهی ايشان، مبدل گرديده بود.

     « نام وجايگاه دوکتوراناهيتا راتبزاد بعنوان پيشاهنگ مبارزۀ زنان افغانستان برای آزادی وبرابری زن ورهايی وی ازقيد وبند جامعۀ سنتگرای فئودالی، چه پيش ازدهۀ هشتاد وچه درجريان آن، برجسته وثبت درتاريخ معاصر کشوراست. وی بعنوان يک مبارزپرشور، نمايندۀ مردم درپارلمان، رئيسۀ سازمان دموکراتيک زنان افغانستان، وزيرتعليم وتربيه ورئيس سازمان با اعتبار صلح، همبستگی ودوستی دربرهه های معينی ازتاريخ کشورطی سه دهه: شصت، هفتاد وهشتاد، نقش مترقی ودموکراتيک مهمی ايفا نمود.

         همينگونه دوتن ازبانوان دهه های پيشين: صالحه فاروق اعتمادی (سابق رئيسۀ ميرمنو تولنه) ومعصومه عصمتی ( سابق وکيل درپارلمان) کاروفعاليتهای بيشتری را دررشد آگاهی زنان و مشارکت شان درکسب سواد، تحصيل وفعاليتهای اجتماعی، انجام نموده ودردهۀ هشتاد نيزآنها با الترتيب بعنوان وزيرمشاورووزير امور اجتماعی ورئيسۀ شورای سراسری زنان ووزيرتعليم وتربيه، کاروخدمات ارزشمندی را بوطن ومردم افغانستان ايفا نمودند. » (1)

       دردهۀ 60 خورشيدی، درصفوف سازمان دموکراتيک زنان ، سازمان دموکراتيک جوانان، دراتحاديه های صنفی وديگرسازمانهای اجتماعی، گروههای اززنان ودختران مبارزبعنوان بنيادگذاران، فعالان وسازماندهند گان مبارزات سياسی، اجتماعی وفرهنگی زنان کشور، متشکل بودند.

     ازسوی ديگر ، نبايد ازياد برد ، که سازمان دموکراتيک زنان افغانستان دردوران حاکميت طرازفاشستی حفيظ الله امين، مبارزات بی امان را بخاطر برچيدن بساط فاشيسم وحاکميت خونتای باند امين، دوشا دوش ساير اعضای حزب و نيروهای آزاديخواه کشور،به پيش برد و جايگاه شايستۀ خويش را در سنگرهای مبارزه عليه اين  شياد بزرگ، ثبت صفحات زرين تاريخ کشور مان نمود.

       علی رغم اين که شماری ازاعضای اين سازمان، ازطرف باند جنايتکار امين بازداشت ورهسپار زندانهای مخوف ومرگبارگرديدند و تاسرحد مرگ شکنجه شدند؛ ولی تاسقوط ننگين حاکميت امين ،استواررزميدند وتسليم نشدند.

     شايان يادآوری است، که افزون بر برنامه های همه جانبۀ سازمان دموکراتيک زنان افغانستان، حکومت جمهوری دموکراتيک افغانستان دردهۀ هشتاد ازطريق شرکت دادن گستردۀ زنان دراداره ودرکار وتوليد درجهت ارتقای موقف واعتبار اجتماعی آنان گام های ارزنده ای را برداشت.

      « بطورکلی دردهۀ هشتاد، زنان درزندگی اجتماعی واقتصادی جامعه بگونۀ روز افزون از نقش مؤثرتری برخوردارميشدند. آنان ازلحاظ حقوقی، برابربامردان درکارومزد بهره می جستند. چنانکه برای نخستين بارشمارزيادی اززنان در فابريکات وموسسات توليدی و خدماتی بامزد مساوی بامردان استخدام شدند. راه برای پذيرش کتلوی زنان درادارات، موسسات وارگانهای دولتی وخصوصی بيش از پيش بازوهموارگرديد. زنان بيوه بمثابۀ نان آورخانوادۀ خود، ازتسهيلات خاص قانونی درکار وزندگی اجتماعی بهره گرفتند. چنانچه امکانات قانونی برای بکارگماری زنان بيوه، زنانيکه سرپرستی خانواده های خويش را برعهده داشتند، فراهم شد.

      دررابطه به تحصيل، افزون برتضمين حقوق مساوی ازلحاظ قانونی، درعمل نيزتسهيلات زيادی برای آموزش وپرورش دختران فراهم گرديد، شمارمکاتب دخترانه افزايش يافت وتحصيلات عالی برای دختران بگونۀ مشترک باپسران، به يک امرعادی اخلاقی مبدل گرديد.

     دختران بيش ازنيم محصلان موسسات تحصيلات عالی را تشکيل ميکردند. دختران وزنان در زندگی اجتماعی وفرهنگی کشورآزادانه شرکت می ورزيدند. شمارزيادی اززنان تحصيلکرده درنهادهای اجتماعی وفرهنگی کشورمشغول به کاربودند. ايشان دررسانه های گروهی استعدادهای درخشان خويش را تبارز ميدادند. شرکت گستردۀ دختران وزنان درزمينه های آموزش وپرورش وبهداشت بعنوان آموزگاران، استادان، پزشکان وکارمندان طبی درکشورچشمگيربود.اکثريت معلمان مکاتب ابتدايی پسرانه وتمام معلمان مکاتب دخترانه وبخش بزرگی ازکارمندان فرهنگی برخی ازموسسات را زنان تشکيل ميکردند. » (2)

       مادران و خواهران گرانقدر! به گواهي تاريخ واثبا ت تجارب زند گي خودمان، وقتی ملتی ميتواند، به تأمين حقوق وآزاديهای دموکراتيک خود ودسترسی به عدالت اجتماعي درکشورش نايل آيد، که همۀ مردم شامل مرد وزن، آراسته  به سلاح علم وآگاهي سياسی و اتحاد وهمبستگی با همی، در راه تحقق اين اهدا ف کارومبارزه مشترک وسازنده را در وجود تشکل ها و سازمانهای سياسی معتقد بحقوق و آزاديهای دموکراتيک همه زحمتکشان کشور انجام دهند .

      زنا ن کشور ما با يد اين مسأله  حياتی را نيز همواره درنظر داشته باشند، که آنانی که در حوادث  و رويدادهای بيـش از سه دهۀ کشور ما با دزدان، راهزنان و سرکوب گران حقوق و آزاديهای دموکراتيک مردم ، به شمول سرکوب خشن حقوق زنان ميهن  ما، در يک سنگر قرار داشتند و جنايات     نا بخشودنی، ازجمله، قتل و کشتار مردم ، ويرانی کشور، فروختن و زنده بگور کردن زنان و دختران افغانستان را مرتکب شده اند، هيچگاه به تأمين و تساوی حقوق زنان معتـقد نبوده، بجز شارلتانی و عوام فريبی ، کار ديگری از دست آنان ساخته نيست .

     واما ، درشرايط تسلط استبداد جهادی و خونتای طالبی و حاکم بودن جو ارعاب ، خشونت و سرکوبگری درسراسر جامعه و درحال حاضر درفضای خفقان آور جمهوری اسلامی افغانستان و دروجود حکومت مافيايی کرزی ، زنان دليرميهن ما ، برگه های پرافتخاری را در روند پيکار سياسی ، طبقاتی و صنفی خويش رقم زده اند.

     کميتۀ فعالين ح.د.خ.ا ، روز جهانی زن را به کليه مادران، خواهران و دختران ميهن و همۀ زنان جهان، صميمانه تبريک گفته و ازپابندی خدشه ناپذير خويش به اصول مبارزۀ طبقاتی، بخاطر تحقق خواسته های برحق زنان، برطبق آرمانهای والای جنبش بين المللی زنان، تجديد ميثاق می نمايد و تعهد می سپارد که به مانند گذشته، درراه رهايی زنان اززير ستم جنسی، طبقاتی و تفکر عصرحجر طالبانی ، برای تحقق داعيۀ بزرگ و مشروع برابری، آزادی، دموکراسی، پيشرفت و عدالت اجتماعی، مبارزه می نمايد.

      فرخنده باد هشتم مارچ، روز همبستگی بين المللی زنان سراسر جهان !

کميتۀ فعالين

ح. د . خ . ا

 

                 مآخذ:

                 1ـ يادداشتهای سياسی و رويدادهای تاريخی سلطان علی کشتمند ج 3 ـ  ص  866 .

                 2ـ همان کتاب ، صص 871 ـ 870 .

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» روز جهانی زن و وضع زنان وطنم
» آسمان زن
» چگونه می شود زن، اين نیمی از جامعه را، احترام نکرد؟
» به استقبال اتحاد وهمبستگی زنان رنجدیده جهان
» سکوتم را نکن باور افغانستان
» ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺑﺎﺩ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎﺭﭺ، ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺯﻥ
» نقش جنبش هشت مارچ وفمینیسم در رهایی زنان جهان
» :انجمن حقوقدانان افغان :پیام بمناسبت هشتم مارچ روزهمبستگی بین الملی زنان
» ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﯼ ﻫﺸﺘﻢﻣﺎﺭﭺ، ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺯﻥ
» فرخنده باد جشن هشتم مارچ، روز آزادی و همبستگی بين المللی زنان سراسرجهان! اعلاميه ی کميتۀ فعالين ح. د. خ. ا
» صدای خفه در گلوی زنان را بلند سازيد به پيشواز هشتم مارچ ، روز همبستگی زنان سراسر جهان
» هشتم مارچ گذرگاهی بسوی آزادی زنان جهان
» پیام به مناسبت هشتم مارچ
» مصاحبۀ غفار عريف با رفيق دوکتور اناهيتا راتبزاد بخش دوم
» ســرو قــیام مـیکنـد...
» گرامی باد هشتم مارچ، روز همبستگی بین المللی زنان
» زنی را می شناسم من
» نبرد پرافتخار بانو دکتورس اناهیتا راتب زاد برای نهضت زنان و رهایی آنان از قید وبند های حجاب قرون وسطایی
» دست درنده یی که به قتل مادر بلند شود، قطع باد!
» با تمام اشكهايم
» تاریخچه جنبش زنان در افغانستان
» صدمین سالگرد هشت مارچ به همه خواهران عزیزمبارک باد تاریخچه 8 مارس روز آزادی زنان
» پيام شاد باش کميتۀ فعالين حزب دموکراتيک خلق افغانستان
» آرزوی مادر
» پیام بمناسبت هشتم مارچ
» کلاراتستکین بنیان گذار هشت مارچ!
» یکصدویکمین سالگرد ٨ مارچ
» هشت مارچ ، افغانستان ، مرد سالاری ، زن ستیزی و دیگر هیچ
» من چهار بار فروخته شدم
» فرخنده باد هشتم مارچ، روزهمبستگی رزمجويانۀ
» بمناسبت هشتم مارچ ، روز فریاد وابراز خشم زنان بخاطر آزادی وتساوی حقوق


عناوین دیگر:
گرامی باد هشتم مارچ، روز همبستگی بین المللی زنان (03.09.2011)
زنی را می شناسم من (03.07.2011)
نبرد پرافتخار بانو دکتورس اناهیتا راتب زاد برای نهضت زنان و رهایی آنان از قید وبند های حجاب قرون وسطایی (03.07.2011)
دست درنده یی که به قتل مادر بلند شود، قطع باد! (03.07.2011)
1917 : نقش زنان در انقلاب روسیه (03.07.2011)
مصاحبه با خانم عزیزه "عنایت" شاعر توانای کشور ما و گفت و شنود با خانم ماریا دارو (03.06.2011)
تاریخچه جنبش زنان در افغانستان (03.03.2011)
صدمین سالگرد هشت مارچ به همه خواهران عزیزمبارک باد تاریخچه 8 مارس روز آزادی زنان (03.03.2011)
" دراوج افتخار "! بخش اول و دوم (11.24.2010)
" دراوج افتخار " (11.15.2010)