دوشنبه, 08.20.2018, 12:23pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز(بخش چهارم) ; " شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار" ; فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه ; اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي) ; پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
 » ویدیویی
 » پیام ها
 » اطلاعیه ها
 » زنده گی نامه
  سیاسی
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
پیام ها و گزارشها » پیام ها
 
فرخنده باد اول ماه می روز همبستگی بين المللی کارگران و زحمتکشان جهان!
دوشنبه, 04.30.2018, 05:41pm (GMT)

فرخنده باد اول ماه می روز همبستگی بين المللی کارگران و زحمتکشان جهان!

 

سپاه کارگر؛ سپاه رنجبر!

مارش، مارش به پيش؛ ظفر از شما ست!

مارش، مارش به پيش؛ ظفر از شما ست!

 با پتُک پولادين تان، بر فرق استمگر زنيد

با نغمه های بی امان، کوبنده محکمتر زنيد

بنياد نظم کهنه را، از ريشه يکجا برکنيد

بر طرف دنيای نوين، آهنگ شادی سرکنيد

سپاه کارگر، سپاه رنجبر

مارش، مارش به پيش

ظفر از شما ست !

مارش، مارش به پيش

ظفر از شما ست!

 کميته ی فعالين حزب دموکراتيک خلق افغانستان، صميمانه ترين و گرم ترين تبريکات و شاد باشهای خويش را به نمايندگی از اعضای ثابت قدم و رسالتمند اين حزب شهيدان و قهرمانان، بمناسبت اول ماه می، اين رويداد بزرگ تاريخی درحيات سياسی و زندگی اجتماعی مليون ها کارگر پيکارجوی جهان، به پيشگاه همه انسانهای زحمتکش، بويژه کارگران و زحمتکشان سرافراز و فداکار افغانستان عزيز، که درجبهۀ مقدم کار و سازندگی و شگوفايی اقتصاد ملی، از هيچ گونه مساعی وطنپرستانه، دريغ  نه ورزيده اند، تقديم می نمايد.

همينگونه درودهای گرم و آتشين را به روان پاک آن عده از کارگران و زحمتکشان فداکار که قهرمانانه در جبهه ی کار و سازندگی ويا در سنگرهای نبرد با دشمنان تاريخی عقب گرا و وابسته به ارتجاع بين المللی و امپرياليسم جهانخوار، جان های شيرين خود را از دست دادند، نثار می نمايد.

کارگران هستی ساز؛ هم ميهنان گرامی!

 درتاريخ مبارزات داد خواهانه ی نيروهای مترقی، مدافع منافع کارگران و ساير زحمتکشان ستمديده ی جهان، اول ماه می بعنوان جشن کار و زحمت، کوشش و بهم پيوستگی مليون ها انسان زحمتکش درسراسر گيتی؛ از اهميت و اعتبار ويژه ای برخوردار است.

 دراين روز طبقۀ کارگر و کليه زحمتکشان،به رهبری گردان پيشتاز خويش، يکجا با ديگر احزاب و سازمانهای مترقی جهان، خاطره ی ماندگار کارگران شهيد شهر شيکاگو را که درسال 1886 ميلادی، شجاعانه دربيدادسرای " های مارکيت" درخطاب به سرمايه سالاران غارتگر امريکايی، اظهار داشتند:

« امروز اگر شما صدای حق طلبانه ی ما را بزور گلوله خاموش سازيد؛ مطمئن باشيد که اين صداها ديگر نابود شدنی نيستند و طنين آنها رساتر خواهد گرديد»، گرامی مي دارند و به آرمانهای سترگ طبقۀ کارگر بين المللی تجديد پيمان می نمايند.

 تجليل و بزرگداشت ازجشن پرشکوه کارگر درميهن عزيز مان، با نام ، کار و مبارزات حق طلبانه ی پرچمداران ح. د. خ. ا پيوند محکم و ناگسستنی دارد.

 برای نخستين بار درتاريخ مبارزات انقلابی درافغانستان، کارگران و زحمتکشان کشور، از جشن اول ماه می به مقصد نيل به هدفهای بزرگ انسانی، درسال 1347 به ابتکار، سازماندهی و رهبری مستقيم پرچمداران ح. د. خ. ا تجليل بعمل آمد و بدين گونه صدای اعتراض برحق کارگران و زحمتکشان ميهن که عليه ظلم، استبداد، ارتجاع و امپرياليسم و بخاطر آزادی، دموکراسی، صلح، ترقی و عدالت اجتماعی بپا خاسته بودند؛ کاخ بيدادگران ستم پيشه واستثمارگررا لرزاند ونماد راستين جنبش حق طلبانۀ مردم رادرخود تجلی بخشيد.

 دردهه ی شصت خورشيدی در شرايط حاکميت جمهوری دموکراتيک افغانستان، اول ماه می، طی مراسم شانداری با ريژه ی زحمتکشان برگزار می گرديد  و از جايگاه والا و درخور شتايش اين طبقه ی هستی ساز که با دستان توانای خويش، شرق را به غرب، شمال را به جنوب و سری را به ثريا وصل می کند، تجليل بعمل  می آمد.

طی اين دوره  کارها و اقدام های سودمندی ازسوی ارگانهای حزبی و دولتی، جهت بهبود وضعيت زندگی وشرايط کار کارگران، دهقانان و کليه زحمتکشان ميهن، به شيوه ی دموکراتيک انجام داده شد، که به نمونه ی مثال ميتوان از موارد زيرين ياد آوری نمود:

- لغو تفاوت کوپون ميان کارگر و کارمند دولتی و رفع تفاوت ماکولات بين انان؛

- تنظيم جايگاه کليه کارگران در درجات ده گانه؛

- ازدياد دوبار معاش کارگران درمدت سه سال (ازسال 1360 الی 1363 خورشيدی)؛

- تأمين تفاوت قيمت آرد کوپون؛ توزيع هفت قلم مواد کوپونی بصورت رايگان؛

- تعيين ميزان و ازدياد در پرداخت حد اقل دست مزد؛

 - ايجاد کلنيک های صحی جديد در 12 موسسۀ بزرگ شهرکابل و تداوی خانواده های کارگران بطور مجانی؛

- ايجاد مديريت های تخنيک بی خطر درموسسات بزرگ؛

 - اعمار و توزيع منازل رهايشی به کارگران و تأسيس قصبه های کارگری؛

 - ايجاد ميدانهای سپورتی، اتاقهای تبادل نظر و تنويرسياسی؛

 - تأمين اتاقهای خواب مجهز با وسايل مدرن زندگی، ازقبيل : يخچال، راديو، تلويزيون و کولر، برای کارگران که در چاههای نفت به برمه کاری مصروفيت داشتند؛

 - تنظيم مقررۀ جديد و تطبيق آن درجهت عقد قرارداد جمعی ميان سازمانهای اوليۀ اتحاديۀ صنفی و ادارات و موسسات دولتی، مختلط و خصوصی؛

 - تأسيس مکاتب حرفوی وموسسات عالی آموزشی کارگری، برای ادامه ی آموزش های عالی کارگران و ارتقای سطح مهارت های مسلکی آنان....

 درنتيجۀ اين تدابير و اقدام های سودمند، تغييرات و دگرگونی های چشمگيری درزندگی سياسی- اقتصادی و اجتماعی کارگران و همه زحمتکشان کشورمان، رونما گرديد.

اما دريغا که اين دورۀ کار و سازندگی، جشن و شکوه زندگی کارگران و زحمتکشان ميهن ما،(علی رغم اين که خوش درخشيد؛ ولی دولت مستعجل بود)،بوسيله ی انحصارات غارتگر بين المللی، متحدين منطقه يی و عمال جنايت پيشه و سيه دل داخلی آنها به خاک و خون يکسان شد و اکنون زندگی، نه تنها برای کارگران؛ بلکه به تمامی زحمتکشان افغانستان، جهنم دوم ساخته شده است.

 وليک به باور کامل و ايقان شکست ناپذير به عزم راسخ و رزم پايدار و ايمان به اصالت و رسالت کارگران زحمتکش، اين طبقۀ هستی ساز، در زمانی نه چندان دور درافغانستان عزيز ، باری به گونه ی دهه ی شصت خورشيدی، جايگاه خودرا در جاده ی کار و مبارزه؛ در پيشاپيش ساير زحمتکشان ميهن، احراز خواهد نمود و به روزهای سياه و عمر ننگين شب پرستان خفاش و همه دزدان و غارتگران نکتايی پوش داخلی و خارجی نقطه ی پايان خواهد گذاشت.    

            ـ فرخنده باد جشن اول ماه می، روز همبستگی بين المللی کارگران جهان!

         - مستحکم باد اتحاد و همبستگی کارگران با ساير زحمتکشان افغانستان، درتحت رهبری پيشاهنگ سياسی آزموده شدۀ آنان (ح. د. خ. ا)

        - مرگ بر دشمنان طبقۀ کارگر و کليه زحمتکشان افغانستان و جهان!

 

کميتۀ فعالين

ح. د. خ. ا

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین دیگر:
اعلامیه کمیته فعالین حزب دموکراتیک خلق افغانستان (04.16.2018)
به میمنت روز جهانی زن (03.12.2018)
پيام تسليت کمیته فعالین حزب دموکراتیک خلق افغانستان۲۶ / ۲ / ۲۰۱۸ (02.27.2018)
پيام تسليت کميته فعالين ح. د. خ. د بمناسبت درگذشت رفيق علی داريوش (02.20.2018)
بمناست هفتاد و پنجمین سالگشت پیروزی نبرد تاریخی- حماسی استالینگراد (02.05.2018)
پیام تسلیت (01.08.2018)
رویداد منجر به بهبودی سیمای جهان (10.24.2017)
پيام تسليت و همدردی به خانواده ی عبديانی (10.19.2017)
پيام تسليت و همدردی به خانواده ی غروال (10.19.2017)
مرگ مشعل مرگ آتش نیست (10.10.2017)